AmphiSilan-Nespri-TEC

Speciaal ontwikkelde, matte muurverf op basis van siliconenhars voor buiten. Voor het rationeel behandelen van muren met het Nespri-TEC-spuitsysteem. Water en vuilafstotend.

Toepassing

AmphiSilan-Nespri-TEC is, met het speciaal ontwikkelde Nespray-spuitsysteem, overspray-vrij te verspuiten.
Door de lange "open tijd" kan eenvoudig worden nagerold en kan bij een ongunstige lichtinval (strijklicht) vrijwel zonder aanzetten worden gewerkt. AmphiSilan-Nespri-TEC is regendicht, waterdampdoorlatend en geeft een snelle droging van de ondergrond bij regen en condensvocht bij minerale oppervlakken.

Eigenschappen

 • nevelvrij te verspuiten met het speciale Nespri-TEC-spuitsysteem van Caparol
 • minimale emissie
 • oplosmiddel- en weekmakervrij
 • met water te verdunnen
 • CO2-doorlatend
 • snelle droging ondergrond na regen en bij condensvocht
 • zeer goed bij te werken
 • dekt zeer goed, veelal is één verflaag voldoende
 • verminderd bij mechanische belasting streepvorming bij donkere kleuren

Materiaalbasis

Siliconenharsemulsie.

Verpakking

 • Standaard: 25 liter hobbock
 • ColorExpress: 12½ liter

Kleur

Wit.

Op kleur te brengen volgens ColorExpress-systeem naar kleuren uit de meest gangbare kleurenwaaiers. Heldere en intensieve kleuren zoals geel, oranje, rood etc. hebben een matige dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit is aan te bevelen. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn.
Eventueel ook met AmphiColor® Vollton- und Abtönfarben of CaparolColor Vollton- und Abtönfarben zelf op kleur te maken. De totale hoeveelheid onderling mengen. Bij het op kleur maken kan spuitnevel voorkomen. Af fabriek op kleur leveren is mogelijk. Voor gebruik de kleur controleren. Op grote oppervlakken steeds materiaal verwerken met hetzelfde chargenummer.

Kleurvast conform BFS nr. 26:
Klasse: A
Groep: 1

Glansgraad

Mat (volgens DIN EN 13 300)

Opslag

Koel, maar vorstvrij.

Technische eigenschappen

volgens DIN EN 13 300: Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken.

Natteslijtage

Klasse 2

Maximale korrelgrootte

< 100 µm S1

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Drogelaagdikte

100-200 µm E3

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

µd::< 0,14 m (hoog), V1

Aanvullende producten

 • AmphiSilan Primer

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
--++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Buitengevelisolatiesystemen die intact zijn met oppervlakken van dispersie-, silicaat-, siliconenhars- of kalkcementsierpleister (drukvastheid minimaal 1,0 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Pleister volgens een geschikte methode reinigen. Bij reinigen met stoomstralen op oude pleisters die intact zijn, is het van belang dat de temperatuur niet hoger dan 60 °C en de druk max. 60 bar. is. Na het reinigen voldoende droogtijd aanhouden. Voordat de ThermoSan-Nespri-TEC wordt aangebracht de onderstaande werkwijze, afhankelijk van de soort ondergrond, aanhouden.

Minerale pleisterlagen
(drukvastheid minimaal 1,0 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Nieuwe pleisterlagen voldoende laten drogen, meestal 2 weken bij 20 °C en 65% rlv. Bij ongunstig weer een langere droogtijd aanhouden. Door voor te strijken met CapaGrund Universal verminderd het risico van kalkuitbloeiïngen.
Door voor te strijken met CapaGrund Universal verminderd het risico van kalkuitbloeiïngen.

Nieuwe silicaatsierpleister
Met een Sylitol-product behandelen.

Oude silicaatverf
Goed hechtende lagen mechanisch of door hogedruk waterstralen reinigen. Niet goed hechtende, verweerde lagen verwijderen door afsteken, afslijpen of afkrabben. Het oppervlak stofvrij maken. Een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan-Putzfestiger.

Oude, goed hechtende dispersiesierpleisters en gevelisolatie
Oude pleisterlagen reinigen en goed laten drogen. Dispersiesierpleisterlagen na het reinigen voorstrijken met AmphiSilan-Primer. Nieuwe pleisterlagen kunnen zonder voorbehandeling geschilderd worden. Bij minerale structuurpleisters een grondlaag met AmphiSilan-Primer.
 
Goed hechtende dispersieverflagen
Enigszins glanzende oppervlakken schuren. Vuile, krijtende dispersieverflagen reinigen door hogedruk stoomstralen en goed laten drogen. Grondlaag met AmphiSilan-Primer.
 
Niet goed hechtende dispersieverf- of -sierpleisterlagen
Geheel verwijderen en de ondergrond goed laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan-Primer. Poederende, zanderige of zuigende oppervlakken voorstrijken met AmphiSilan-Putzfestiger.
 
Baksteen
Alleen stenen of klinkers van vorstbestendige kwaliteit en zonder inwendige verontreinigingen kunnen worden geschilderd. Het metselwerk moet vrij zijn van scheuren en zoutuitbloeiingen. Een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan-Putzfestiger. Vertoont de tussenlaag met AmphiSilan of AmphiSilan-Compact bruine verkleuringen, dan afwerken met Duparol.
 
Kalkzandsteen
Alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit en zonder inwendige verontreinigingen kunnen worden geschilderd. Het voegwerk moet gaaf zijn en zonder scheuren. Krijtende oppervlakken reinigen. Zoutuitbloeiingen droog afborstelen. Een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan-Primer.

Reparaties
Kleine oneffenheden in de ondergrond uitvlakken met Caparol Fassaden-Feinspachtel. Gaten tot 20 mm met Histolith Renovierspachtel repareren. De gerepareerde delen voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Nespri-TEC-spuitsysteem
Grote oppervlakken: 
spuithoek 30°
nozzle 0,016-0,019”
Besnijden:
spuithoek 20°
nozzle 0,013”
Specifieke Nespray-nozzle met dubbele spuitkop gebruiken. De afstand tot het te spuiten oppervlak mag maximaal 30 cm zijn.

De temperatuur van het materiaal wordt door de spuitinstallatie automatisch ingesteld bij. De druk bij een geopend spuitpistool bij NesprayPLUS moet in het groene vlak van de meter ingesteld worden. Bij de NesprayKIT-slanghaspel op eigen verantwoording de spuitdruk op de airlesspomp instellen.


Andere materialen, zoals speciale voorstrijkmiddelen, kunnen worden verspoten met het Nesprayairless-spuitapparaat. Het overspray-vrije effect wordt dan niet bereikt.
De materialen met de nodige voorzorgsmaatregelen verwerken.

Opbouw van het verfsysteem

Een volle, gelijkmatige afwerklaag met AmphiSilan-Nespri-TEC aanbrengen met de speciaal ontwikkelde Nespray-airless-spuitapparatuur. Direct narollen met een goede muurverfroller, lengte vacht 12 tot 16 mm. Op ondergronden met veel kleurcontrast of ongelijkmatige zuiging eerst een grondlaag aanbrengen.
Tussen de verschillende lagen een droogtijd aanhouden van minimaal 12 uur.

Verbruik

Ca. 250 ml/m2 per laag. Op een ruw en zuigende ondergrond naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 4 tot 6 zodanig droog dat verder gewerkt kan worden. Volledig droog na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Niet verwerken in de directe zon, bij hoge luchtvochtigheid, harde wind, mist of bij kans op regen of nachtvorst. Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken.
AmphiSilan-Nespri-TEC is niet geschikt voor horizontale oppervlakken waarop water blijft staan. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de ligging van het object steigers voorzien van zeilen of netten.

Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect” ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg. Bij gladde, koele ondergronden of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen door vochtbelasting (regen, dauw, mist) bepaalde hulpstoffen uit de verflaag naar de oppervlakte komen in de vorm van geelachtige, transparante, licht glanzende en/of kleverige strepen. Deze strepen zijn in water oplosbaar en zullen bij voldoende water, bijvoorbeeld na enkele flinke
regenbuien, vanzelf verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet des ondanks toch direct overgeschilderd worden dan eerst de strepen met veel water wegwassen en voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij verwerking en droging onder normale omstandigheden komen deze strepen niet voor.

Indien koperbesmetting en/of koperen leidingen (bliksemgeleiding) gespoten wordt met AmphiSilan-Nespri-TEC zal de verflaag vanwege bepaalde inhoudsstoffen bruin verkleuren. In voorkomende gevallen het koper voorbehandelen met een isolerende verf. Als alternatief kan Muresko-Nespri-TEC worden toegepast.

Reparaties kunnen, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, zichtbaar blijven na schilderen
met AmphiSilan.

Certificaat

 • Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, gemengd uit 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

AmphiSilan NQG Nespri-TEC basis 3
Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, gemengd uit 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. 
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Dit product is een behandeld voorwerp volgens EU regelgeving 528/2012, deze verf bevat film- en busconservering met fungicide eigenschappen: Carbendazim (CAS-Nr. 10605-21-7), Isoproturon (CAS-Nr. 34123-59-6), Terbutryn (CAS-Nr. 886-50-0), 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS-Nr. 26530-20-1).

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Dit product bevat 30 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Wit:
Bevat siliconenhars, acrylaat-dispersie, titaanwit, silicaat, minerale vulstoffen, water, filmvormers, additieven, filmvormers en busconserveermiddel (gemengd uit Chlormethylisothiazolinon / Methylisothiazolinon(3:1)).

Kleur:
Bevat siliconenhars, acrylaat-dispersie, titaanwit, calciumcarbonaat, silicaat, minerale vulstoffen, water, filmvormers, additieven, busconserveermiddel ((Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon, gemengd uit Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon(3:1)) en filmconserveermiddel (Carbendazim, Isoproturon, Terbutryn, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on).

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Wooncomplex Cliostede

Woningen Schoolstraat

Woningen Eikenstraat, Kastanjestraat...

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden