Disbopox 454 Verlaufschicht AS

Met water te verdunnen, elektrostatisch geleidende 2K epoxyhars gietcoating als toplaag in het Disbopox WEP-Antistatik-systeem. Getest conform toepassing in bereik ESD, DIN EN 61 340-4-1, DIN EN 61 340-4-5 (Walking Test) en DIN IEC 61 340-5-1.

caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/130287/044266_Disbopox_454_Verlaufschicht_AS_NL.png

Toepassing

Vloercoating met een minimale emissie, door TÜV getest op schadelijke stoffen en kwaliteitscontrole. Bijzonder geschikt voor toepassing in sensibele ruimten als wachtkamers, ziekenhuizen etc. Als afwerklaag in het Disbopox WEP-Antistatik-Systeem.

Eigenschappen

  • toe te passen op matvochtige en cementhoudende ondergronden
  • goed bestand tegen chemicaliën
  • waterdampdoorlatend – geschikt op vloerplaten die direct op de grond liggen zonder afdichting tegen optrekkend vocht
  • geschikt op magnesiet- en anhydrietvloeren
Getest conform AgBB-testcriteria van de emmissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing binnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) wordt door milieu- en gezondheids-instanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele (gevoelige) ruimten zoals bijv. dagverblijven als norm gesteld.

Materiaalbasis

Met water te verdunnen 2K-Epoxyhars, A/F.

Verpakking

40 kg verpakking (massa: 36 kg kunststoff-Hobbock, verharder: 4 kg metalen emmer)

Kleur

Kieselgrau, Steingrau

Exclusieve kleurcombinaties zijn met de FloorColor plus-Kollektion kleurenwaaier mogelijk.
Let op: Door toevoeging van geleidende koolstofvezels kan bij speciale kleuren een optische kleurafwijking zich voordoen.
Kleurveranderingen en een verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden.
Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën
(desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloed de functie van de coating niet.

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
In gesloten verpakking 6 maanden houdbaar. Bij lage temperaturen het materiaal voor de verwerking bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 2,0 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 40 µm/100 g/m2

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

ca. 6.000 (bij 2 mm laagdikte)

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

ca. 75 mg/30 cm2

Shore-hardheid (A/D)

ca. D 80

Drukvastheid

ca. 45 N/mm2 (MPa)

Bestand tegen chemicaliën

Bestand tegen chemicaliën conform DIN 53 168 bij 20 °C
na 7 dagen
Testgroep 1 +
Testgroep 4a +
Testgroep 5 + (E)
Testgroep 7 + (E)
Testgroep 8 + (E)
Testgroep 9 +/–
Testgroep 10 + (V)
Azijnzuur 5 %+/–
Melkzuur 10 %+/–
Zwavelzuur 50 %+ (V)
Salpeterzuur 10 %+ (V)
Zoutzuur 30 %+ (V)
Ammoniak 25 % (salmiakg.)+
Natronloog 50 %+
IJzer (III)-chloride oplossing, verzadigd+ (V)
Magnesiumchloride oplossing 35 %ig+
Gedestilleerd water+
Keukenzoutoplossing, verzadigd+
Superbenzine+
Stook- en dieselolie+
Cola+ (V)
Koffie+ (V)
Rode wijn+ (V)
Lysoformoplossing 2 %+
Shell Diala olie+
Skydrol (hydraulische vloeistof)+
Koelvloeistof+
Verklaring van de tekens: + = bestand, +/– = bepekt bestand, V = verkleuring,  E = licht aanweken
Raadpleeg de technische informatie Disbopox WEP-Antistatik-Systeem.

Mengverhouding

Massa : verharder = 9 : 1 gewichtsdelen

Certificaat

  • 1-1098: Testrapport Walking-Test
    Polymer-Institut, Flörsheim
  • 1-1171: Testrapport brandgedrag conform DIN EN 13501-1, Bfl-s1
    MPA, Braunschweig

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Massa

H 319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

R 36: Irriterend voor de ogen.

P 262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P 273: Voorkom lozing in het milieu.
P 281: De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P 302 + 352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. 
P305 + 351 + 338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

S 26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S 60: Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
Bevat: 1,11-diamino-3,6,9-triazaundecaan. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Verharder
H 315: Veroorzaakt huidirritatie. 
H 319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H 317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H 411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

R 36/38: Irriterend voor de ogen en de huid.
R 51/53: Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 
R 43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

P 262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. 
P 273: Voorkom lozing in het milieu. 
P 281: De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P 302 + 352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. 
P305 + 351 + 338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

S 24: Aanraking met de huid vermijden. 
S 26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S 28: Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel zeep en water.
S 29/56: Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
S 37/39: Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
S 7/9: Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j)is max. 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 30 g/l VOS.

Technisch advies

Bij applicatie van de materialen de verwerkingsvoorschriften van Disbon in acht nemen. Voor onderhoud van de vloercoating de reiningings- en onderhoudsvoorschriften van Disbon raadplegen.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-454-005605 EN 13813:2002
Kunstharsmortel/kunstharscoating voor toepassing binnen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
BrandklasseEfl
Afgifte van corrosieve bestanddelenSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtvastheid< AR1
Hechttreksterkte> B1,5
Slagvastheid> IR4

EN 13813
In de norm EN 13813 "Dekvloermortels en dekvloeren - dekmortels. Eigenschappen en eisen" is vastgelegd aan welke eisen dekvloermortels voor gebruik binnen moeten voldoen. Ook kunstharsverven en -verzegeling vallen onder deze norm.

Producten, die aan deze norm voldoen, mogen het CE - logo voeren. Het logo staat zowel op de verpakking als op de website van DAW Coatings Nederland B.V. (www.dawcoatings.nl) en is te downloaden.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden