caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/234088/064220_EXC_Indeko-W_WA_10_L.png

Indeko-W

Matte en schrobvaste binnenmuurverf, speciaal voor toepassing in natte ruimten.

Toepassing

Hoogwaardige muurverf voor muren en plafonds; toe te passen als muurverf in vochtige ruimten zoals: brouwerijen, melkfabrieken, slachterijen, conservenfabrieken; en ter bevordering van de hygiëne in badkamers en keukens.

Eigenschappen

  • met water te verdunnen
  • reukarm
  • waterdampdoorlatend, µd <0,1 m
  • geschikt voor toepassing in natte ruimten
  • zeer gemakkelijk te verwerken
  • natte slijtage klasse 2

Materiaalbasis

Kunststofdispersie volgens DIN 55945.

Verpakking

2½ en 10 liter

Kleur

Wit.

Indeko-W kan op kleur worden gebracht met maximaal 5 % CaparolColor- of AmphiColor-mengkleuren. Om kleurverschillen te voorkomen dient de totaal benodigde hoeveelheid in één keer gemengd te worden.
 
Indeko-W is via het ColorExpress-systeem in de meest gangbare kleurenwaaiers op kleur te maken tot een reflectiewaarde van maximaal 70. Vooraf op kleurexactheid controleren. Bij verwerking op aansluitende vlakken altijd gebruik maken van product één charge.

Glansgraad

Mat, volgens DIN EN 13 300

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

volgens DIN EN 13 300: Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken.

Natteslijtage

Klasse 2, is schrobvast volgens DIN 53778

Dekking

Klasse 2, bij een verbruik van 6 m2/l of 150 ml/m2

Maximale korrelgrootte

fijn (< 100 µm)

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen".

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen PII en PIII (drukvastheid minimaal 1,5 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Draagkrachtige, normaal zuigende pleister- lagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix THIX.

Gipspleisters
PIV (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 13279)
Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix THIX. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer

Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Gipsreparaties voorstrijken met CapaTex Fix Thix. Totale ondergrond voorstrijken met CapaSil Primer of CapaTex Fix THIX. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton

Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton
Voorstrijken met CapaTex Fix THIX.

Kalkzandstenen- of bakstenenmetselwerk
Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende verflagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en
laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaTex Primer.

Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix THIX. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen, het oppervlak stofvrij maken en impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf of ander behang van papier of glasvezel
Zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtend behang
Behang volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen en de ondergrond impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund..

Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat, toegelaten door het CTGB. Oppervlak laten drogen en schilderen met Indeko-W van Caparol.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd.
Voorstrijken met IsoGrund Ultra.
Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck.

Acrylaat voegkit
Niet behandelde of verse kit goed laten doordrogen (min. ca. 7 dagen) en voorstrijken met Capacryl Aqua UniPrimer.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast of roller.
Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Opbouw van het systeem

Voorbehandeling
Met schimmel besmette oppervlakken na het schoonmaken behandelen met een toegelaten schimmeldodend middel. Na goed drogen volgt de voorstrijklaag of impregneerlaag zoals aangegeven bij de desbetreffende ondergrond.
 
Grond- of tussenlaag
Indeko-W, verdund met maximaal 10 % water.
 
Afwerklaag
Indeko-W, verdund met maximaal 5 % water.

Verbruik

Vanaf 150 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Indeko-W altijd royaal aanbrengen en gelijkmatig verdelen. De aangegeven hoeveelheden zijn minimum hoeveelheden. Deze dienen tenminste te worden aangehouden.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor ondergrond en omgeving tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid over te schilderen na 4 tot 6 uur. Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Attentie

Niet over te schilderen met olie- of alkydharsverven.
 
Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder  onderbreking nat-in-nat doorwerken.
In ruimten, waar levensmiddelen worden opgeslagen of verwerkt, mogen geen oplosmiddelhoudende verfproducten worden toegepast. Daarom als voorstrijkmiddel oplosmiddelvrije CapaTex Fix THIX gebruiken.
De ruimten na behandeling met Indeko-W minstens 3 dagen ventileren voor deze in gebruik te nemen.

In combinatie met koperzouten kan Indeko-W tot bruinverkleuring leiden. Vraag in voorkomende gevallen advies aan de accountmanager van Caparol in uw regio.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Dit product is een behandeld voorwerp volgens EU-regelgeving 528/2012, deze verf bevat film- en busconservering met fungicide eigenschappen: IPBC (3-Iod-2-propinylbutylcarbamat) (CAS-Nr. 55406-53-6), Zinkpyrithion (CAS-Nr. 13463-41-7) 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS-Nr. 26530-20-1).

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyvinylacetaathars, titaanwit, calciumcarbonaat, silicaat, water, additieven en bus- en filmconserveermiddelen.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.