caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/233072/064124_Disbon_DisboCRET_530_12_5L_NL.png

DisboCRET 530 1K-Acryl-Betonanstrich

Hoogwaardige en oplosmiddelvrije buitenmuurverf met geringe vuilaanhechting en een hoge lichtreflectie

Toepassing

Veelzijdig toe te passen binnen- en buitenmuurverf met een minimale emissie. De muurverf is oplosmiddelvrije en hecht op vrijwel alle soorten ondergronden.
Als buitenmuurverf bijzonder geschikt als bescherming tegen water en het indringen van schadelijke stoffen uit de admosfeer. Toe te passen op oud, nieuw en gerepareerd (gewapend)beton.
Bij toepassing binnen vanwege de hoge lichtreflectie uitermate geschikt in ruimten met weinig licht zoals trappenhuizen, kelderboxen, werkplaatsen, ondergrondse garages etc.

Eigenschappen

 • minimale emissie en oplosmiddelvrij
 • bestand tegen weersinvloeden
 • alkalivast
 • UV-bestandg
 • goed te reinigen en bestand tegen waterhoudende desinfecteer- en huishoudreinigingsmiddelen
 • waterdampdoorlatend
 • CO2 werend
 • geeft een dunne laag, structuur ondergrond blijft behouden 
 • getest in systeem in comb. met DisboCRET 505 of DisboCRET 510 als OS 4 (OS C) volgens de richtlijn van ZTV ING
 • voldoet aan de eisen van EN 1504-2: Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken
 • voldoet aan DIN V 18026: Oberflächenschutzsysteme für Beton

Materiaalbasis

100 % zuivere acrylaatdispersie

Verpakking

 • standaard:
  12,5 l emmer

Kleur

Wit
Speciale kleuren op aanvraag. Informeer naar de levertijden.

Kleurstabiliteit conform BFS nr. 26
Klasse: A
Groep: 1 tot 3, afhankelijk van de kleur

Glansgraad

Zijdemat, G2, volgens DIN EN 1062.

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.
In originele, gesloten verpakking min. 1 jaar te bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Vastestofgehalte

ca. 61 gew.-%

Drogelaagdikte

ca. 40–50 µm/100 ml/m2

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

ca. 7.300

Diffusieweerstandsfactor µ (CO2)

ca. 2.400.000

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

ca. 1,1 m (bij 150 µm drogelaagdikte)

Diffusie-equivalente luchtlaag µm CO2

ca. 360 m (bij150 µm drogelaagdikte)

Wateropnamecoëfficiënt

< 0,02 kg/(m2 · h0,5) klasse w3 (laag) volgens DIN EN 1062

Geschikte ondergronden

Beton, DisboCRET-mortels, minerale pleisters en goed hechtende, draagkrachtige oude afwerklagen.
De afscheursterkte van de ondergrond moet gemiddeld ≥ 1,0 N/mm2 bedragen, laagste enkele
waarde 0,5 N/mm2.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale oppervlakken:
De ondergrond moet schoon en vrij van losse delen zijn.
Substanties die onthechting veroorzaken (bijv. olie, vet) met geschikte methode verwijderen. Sterke verontreiniging zoals mos- en algaangroei en glasachtige, niet draagkrachtige cementsteen verwijderen (bijv. door stralen).
De ondergrond mag geen roest bevorderende bestanddelen (zoals. chloriden) bevatten.


Geschilderde oppervlakken:
De hechting testen. Niet-draagkrachtige afwerklagen en elastische, scheuroverbruggende verfsystemen verwijderen bijvoorbeeld door stralen met geschikte straalmiddelen.
Goed hechtende, draagkrachtige oude afwerklagen reinigen d.m.v. hogedruk waterstralen of
stoomcleanen. De functionaliteit van het complete verfsysteem testen door een proefvlak op het object.

BUITEN
Minerale pleisterlagen:
Nieuwe pleisterlagen 2-4 weken bij ca. 20 °C en 65 % rlv onbehandeld laten. Bij ongunstige weersomstandigheden, regen en wind, een langere droogtijd aanhouden. Door extra voorstrijken met CapaGrund Universal wordt het risico op klakuitbloeïngen beduidend verminderd.

Oude minerale pleisterlagen:
Reparaties moeten voldoende afgebonden en droog zijn. Op grofporeuze, zuigende en licht zandende pleisterlagen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix Thix.

Beton:
Reinigen volgens een geschikte methode. Op een zwak zuigende of gladde ondergrond een
grondlaag aanbrengen met DisboCRET 530, verdund met maximaal 5 % water. Sterk zuigende oppervlakken voorstrijken met CapaTex Fix Thix.
Om een gelijkmatige en voldoende laagdikte te bereiken moeten reparaties, scheuren, oneffenheden, poriën en luchtgaatjes met DisboCRET-mortels volgens voorschrift worden geëgaliseerd.

Goed hechtende lak- en dispersieverflagen:
Glanzende oppervlakken en laklagen mechanisch opruwen. Vuil en poederende lagen grondig reinigen. Een grondlaag aanbrengen met DisboCRET 530, verdund met max. 5 % water.

Goed hechtende, plastisch-elastische dispersieverflagen:
Vuile, kreitende verflagen reinigen door hogedruk waterstralen, handmatig reinigen of andere
geschikte methoden. Ondergrond goed laten drogen. Bij dergelijke ondergronden DisboCRET 530 in wit of lichte kleur, reflectiewaarde >60, uitvoeren.

Goed hechtende dispersie-sierpleisters:
Oude sierpleisters met geschikte methoden reinigen. Bij nat reinigen de ondergrond goed laten drogen. Een grondlaag aanbrengen met DisboCRET 530, verdund met maximaal 5 % water.

Verzinkte oppervlakken:
Het zinkoppervlak reinigen met ammonia en Scotch Brite-spons. Met schoon water naspoelen. Een grondlaag aanbrengen met DisboCRET 530, verdund met maximaal 5 % water. Bij gekleurde afwerklagen op verzinkte vlakken kunnen door vocht witte uitbloeiingen ontstaan. Deze na drogen wegvegen en het oppervlak met nog een laag DisboCret 530 behandelen.

Hard-PVC:

Het oppervlak reinigen en schuren. Een grondlaag aan brengen met DisboCRET 530, verdund met maximaal 5 % water.Coil-coating:
Het oppervlak reinigen met ammonia. Een grondlaag aanbrengen met DisboCRET 530.
Attentie:
Siliconenhoudende Coil-coatings kunnen niet geschilderd worden.
Hechting vaststellen door een proef op het object.

BINNEN
Minerale pleisterlagen:
Vaste, normaal zuigende oppervlakken zonder voorbehandeling schilderen. Grof poreuze, zanderige en sterk zuigende pleisterlagen impregneren met CapaTex Fix Thix.

Gipsbouwplaten:
Zuigende platen voorstrijken CapaTex Fix Thix.

Cellenbeton:
Voorstrijkem met CapaTex Fix Thix.

Kalkzandstenen- en bakstenenmetselwerk:

Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende verflagen:
Matte, matig zuigende verflagen kunnen direct geschilderd worden.

Materiaalbereiding

DisboCret 530 is na goed doorroeren klaar voor gebruik. 
Afhankelijk van applicatiemethode, ondergrond en weersomstandigheden de DisboCRET 530 met max. 5 % water verdunnen.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur. 
Om aanzetten te vermijden voldoende personeel inzetten en nat in nat werken.

Bij Airless-spuitapplicatie de muurverf goed doorroeren en zeven. Zonodig met max. 5 % water op spuitdikte brengen.
Spuithoek: 50°
Nozzle: 0,017–0,021"
Spuitdruk: 150–180 bar

Materiaal niet in de volle zon, bij regen, sterke wind en op opgewarmde ondergronden aanbrengen. Neem zonodig beschermende maatregelen.

Laagdikte

Om de ondergrond voldoende te beschermen moet een minimale drogelaagdikte worden aangebracht van 80 µm.

Opbouw van het verfsysteem

OndergrondGrondlaag / voorstrijken
Matig zuigende, minerale oppervlakkenDisboCRET 530, max. 5 % verdund met water
Sterk zuigende, minerale oppervlakkenCapaTex Fix Thix
Pleisterlaag van DisboCRET 505vervalt
Pleisterlaag van DisboCRET 510vervalt
Goed hechtende lak- of dispersieverflagenDisboCRET 530, max. 5 % verdund met water

Horizontale, onbehandelde oppervlakken zoals bijv. balkonbanden moeten vrij zijn van (lucht)gaatjes en voldoende neiging (afwatering) hebben. Deze oppervlakken met DisboXID 420 voorstrijken en met DisboADD 942 afzanden. Vervolgens een tussen- en afwerklaag aanbrengen met DisboCRET 530.

Verbruik

Ca. 120 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en max. 40 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 4-6 uur over te schilderen; regenvast na 24 uur;
volledig droog na ca. 3 dagen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de
droogtijd.

Attentie:
Bij gladde, koele ondergronden of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden
kunnen door vochtbelasting (regen, dauw, mist) bepaalde hulpstoffen uit de verflaag naar de
oppervlakte komen in de vorm van geelachtige, transparante, licht glanzende en/of kleverige strepen.
Deze strepen zijn in water oplosbaar en zullen bij voldoende water, bijvoorbeeld na enkele flinke
regenbuien, vanzelf verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed.
Moet des ondanks toch direct overgeschilderd worden dan eerst de strepen met veel water
wegwassen en voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij verwerking en droging onder normale
omstandigheden komen deze strepen niet voor.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik of bij een langere werkonderbreking met water reinigen.

Certificaat

 • Actuele informatie is op aanvraag te verkrijgen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, gemengd uit 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De EU-grenswaarde VOS voor dit type product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Het VOS gehalte van
dit product is max. 1 g/l.

CE-markering


ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt
14
DIS-530-013275
EN 1504-2:2004
Product ter bescherming van het oppervlak - coating
 OS 4 (OS C)
EN 1504-2: ZA.1d en ZA.1e
Hechting (Gitterschnitt)≤ GT2
CO2-weerstandSD > 50 m
WaterdampdoorlaatbaarheidKlasse I
Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheidw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Verdraagzaamheid temperatuurwisseling≥ 1,0 (0,7) N/mm2
Afscheursterkte t.b.v. hechting≥ 1,0 (0,7) N/mm2
BrandgedragKlasse E
Kunstmatige verouderinggeen zichtbare schade
EN 1504-2
In de Europese norm EN 1504-2 "Producten en systemen voor het beschermen en repareren van beton en betonconstructies - deel 2 : beschermingssystemen voor beton" zijn de procedures vastgelegd voor oppervlaktebescherming.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden