caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/238281/065049_EXC_Muresko_NespriTEC_B1_WA_12_5_L.png

Muresko Nespri-TEC

Hoogwaardige SilaCryl-muurverf met een mineraal karakter, voor het rationeel behandelen van gevels met het Nespri-TEC-spuitsysteem.

Toepassing

Universeel toe te passen siliconenhars-muurverf voor een hoogwaardige bescherming van gevels, zowel op gladde als gestructureerde oppervlakken. Applicatie door middel van het speciaal door Caparol ontwikkelde Nespri-spuitsysteem.

Muresko Nespri geeft een optimale bescherming tegen vocht, een hoge waterdampdoorlaatbaarheid en een goede openheid voor CO2. Daarbij garandeert Muresko Nespri, net als bij een hoogwaardige, zuivere acrylaatverf: weerbestendigheid, geen verkrijting, goede hechting en een ruime kleurkeuze.

Eigenschappen

 • met water te verdunnen
 • milieusparend en reukarm
 • weerbestendig
 • waterafstotend
 • alkalivast
 • eenvoudig te verwerken

Materiaalbasis

Siliconenhars en zuiver acrylaatdispersie.

Verpakking

 • Standaard:
  25 l hobbock, 120 l vat
 • ColorExpress:
  12½ l

Kleur

Wit.
Kleuren af fabriek voor verwerking op controleren.
Op grote oppervlakken steeds materiaal van 1 charge verwerken.

Muresko Nespri is op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem in kleuren uit de 3D- en vele andere kleurenwaaiers.

Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in 1x mengen. Heldere en/of donkere kleuren zoals bijvoorbeeld geel, oranje en rood hebben een matige dekking. Dekkend voorstrijken met een kleur vanuit wit is aan te bevelen. Een tweede deklaag kan noodzakelijk zijn.

Kleurvast conform BFS nr. 26
Klasse:  B
Groep:   1 tot 3 (afhankelijk van de kleur)

Glansgraad

Mat, G3

Opslag

Koel, maar vorstvrij.
Maximaal 6 maanden houdbaar.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 1062:

Maximale korrelgrootte

< 100 µm S1

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Drogelaagdikte

100–200 µm E3

Wateropnamecoëfficiënt

≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (laag) W3

Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde)

µm <0,14 m (hoog) V1

Bij materiaal op kleur kunnen de technische waarden gering afwijken.

Product-nr.

142

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen".

Voorbereiding van de ondergrond

Nieuwe en oude buitengevelisolatiesystemen die intact zijn met oppervlakken van dispersie-, silicaat-, siliconenhars- of kalkcementsierpleister
(drukvastheid minimaal 1,5 N/mm2 conform DIN EN 998-1).
De sierpleister volgens een geschikte methode reinigen. Bij reinigen met stoomstralen op oude pleisters die intact zijn, is het van belang dat de temperatuur niet hoger dan 60 °C en de druk max. 60 bar. Na het reinigen voldoende droogtijd aanhouden. Voordat de Muresko wordt aangebracht de onderstaande werkwijze, afhankelijk van de soort ondergrond, aanhouden.

Minerale pleisterlagen
(drukvastheid minimaal 1,5 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Nieuwe pleisterlagen voldoende laten drogen, meestal 2 weken bij 20 °C en 65 % rlv. Bij ongunstig weer een langere droogtijd aanhouden. Door voor te strijken met CapaGrund Universal verminderd het risico van kalkuitbloeiïngen en kan veelal na 7 dagen wachten geschilderd worden. Bij oude pleisterlagen moeten reparaties voldoende afgebonden en droog zijn. Op grof poreuze, zuigende en matig zandende pleisterlagen een voorstrijklaag aanbrengen met OptiSilan TiefGrund. Op sterk zandende, murwe pleisterlagen een impregneerlaag aanbrengen met Dupa-Putzfestiger.

Nieuwe silicaat-sierpleisters
Schilderen met Caparol Sylitol-producten.

Oude silicaatverven en -sierpleisters 
Goed hechtende lagen mechanisch of door hogedruk waterstralen reinigen. Niet goed hechtende, verweerde lagen verwijderen door afsteken, afslijpen of afkrabben. Het oppervlak stofvrij maken. Een impregneerlaag aanbrengen met Dupa-Putzfestiger.

Cellenbeton met goed hechtende verflagen
Onbeschadigde oppervlakken reinigen. Verweerde of sterk zuigende verflagen voorstrijken met CapaGrund Universal. In alle andere gevallen het Caparol producten programma raadplegen.

Beton
Reinigen volgens een geschikte methode, bijvoorbeeld mechanisch of door hogedruk waterstralen of stoomstralen. Op zwak zuigende of gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal of door middel van Nespri-spuiten met OptiSilan Primer.
Poreuze, zuigende of zwak zanderige oppervlakken voorstrijken met CapaTex Fix Thix. Poederende of zuigende oppervlakken impregneren met Dupa-Putzfestiger.

Vezelcementplaten (onbehandeld)
Vrijstaande platen moeten aan alle kanten, dus ook aan de rugzijden en op de zaagsneden, worden behandeld. Vanwege de hoge alkaliteit de platen altijd voorstrijken met Disbon 481 1K-EP-Universalprimer om kalkuitbloeiingen te voorkomen.

Baksteen
Voor toepassing buiten zijn alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit en zonder inwendige verontreinigingen geschikt. Het metselwerk moet droog en gaaf
zijn, zonder scheuren en vrij van zouten. Impregneren met Dupa-Putzfestiger. Vertoont de tussenlaag bruine verkleuringen, dan afwerken met watervrije Duparol.Goed hechtende dispersieverflagen
Vuile en krijtende verflagen reinigen door stoomstralen conform de plaatselijke voorschriften. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal of OptiSilan Primer. Bij andere reinigingsmethoden (afwassen, borstelen, spuiten) impregneren met Dupa-Putzfestiger.

Goed hechtende kunstharssierpleisterlagen
Oude pleisterlagen reinigen met een geschikte methode. Bij nat reinigen de ondergrond goed laten drogen.

Niet goed hechtende minerale verflagen
Volledig verwijderen door schuren, borstelen, schrapen of een andere geschikte methode. De oppervlakken vervolgens met hogedruk waterstralen of stoomstralen reinigen en goed laten drogen. Impregneren met Dupa-Putzfestiger.

Niet goed hechtende dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen

Verflagen geheel verwijderen bijvoorbeeld met een afbijtmiddel en reinigen door stoomstralen. De ondergrond goed laten drogen. Gladde of matig zuigende op- pervlakken voorstrijken met CapaGrund Universal of OptiSilan Primer. Zuigende, zanderige of poederende oppervlakken impregneren met Dupa-Putzfestiger.

Pleister of beton met scheuren
Schilderen met Cap-elast.

Oppervlakken met zoutuitbloeiingen
Zoutuitbloeiingen verwijderen door afborstelen. Impregneren met Dupa-Putzfestiger. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen wordt geen garantie gegeven voor een duurzame hechting of voor het wegblijven van zoutuitbloeiingen.

Reparaties
Kleine oneffenheden in de ondergrond uit- vlakken met Caparol Fassaden-Feinspach- tel. Gaten tot 20 mm repareren met Histolith Renovierspachtel.
De gerepareerde delen voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Nespri spuitsysteem
Spuiten met de speciale Nespri-nozzle voor buitenmuren (spuiten en narollen)
 • 20° dubbele nozzle 215 voor "besnijden"
 • 30° dubbele nozzle 317 voor gladde ondergronden
 • 30° dubbele nozzle 319 voor ruwe ondergronden

De temperatuur van het materiaal wordt door de spuitinstallatie automatisch ingesteld. De druk bij een gesloten spuitpistool moet in het blauwe vlak van de meter ingesteld worden.
De spuitdruk bij een geopend spuitpistool bevindt zich dan in het groene vlak. Wordt de Nesprikit-slanghaspel gebruikt dan de druk op de Nespri-spuitinstallatie zelf instellen.

Andere materialen, zoals speciale voorstrijkmiddelen, kunnen worden verspoten met het Nespri-airlessapparaat. Het overspray-vrije effect wordt dan niet bereikt. De materialen met de nodige voorzorgsmaatregelen verwerken.

Opbouw van het systeem

Indien mos- en/of algenaangroei op de ondergrond aanwezig is deze conform de voorschriften behandelen met een wettelijk toegelaten mos-en algendodend preparaat.

Grond-, tussen en/of afwerklaag:

Muresko Nespri onverdund aanbrengen met de speciaal ontwikkeld Nespri-airlessapparatuur. Direct gelijkmatig narollen met een goede muuurverfroller.

Verbruik

Ca. 250 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.

Voor een optimale bescherming zijn twee verflagen noodzakelijk met een totaal verbruik van minimaal 500 ml/m2 met een drogelaagdikte van minimaal 200 ­µm. Elke verflaag extra verhoogt het verbruik met min. 250 ml/m2 en de laagdikte met ca. 100 µm. 

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor ondergrond en omgeving.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid over te schilderen na 4-6 uur. Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Niet verwerken in de felle zon, bij harde wind, mist en bij kans op regen of nacht- vorst. Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken. Niet geschikt voor horizontale oppervlakken waarop water blijft staan. Uitsluitend toepassen op intacte gevelisolatiesystemen. Zonodig het speciale Capatect renovatiesysteem toepassen. Geen oplosmiddelhoudende producten gebruiken, uitgezonderd AmphiSilan-Putzfestiger. De reflectiewaarde van de verflaag op gevelisolatie moet meer dan 20 zijn.
Bij toepassing op cellenbeton moet de reflectiewaarde van de verflaag meer dan 30 zijn.

Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect” ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg. Bij gladde, koele ondergronden of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen door vochtbelasting (regen, dauw, mist) bepaalde hulpstoffen uit de verflaag naar de oppervlakte komen in de vorm van geelachtige, transparante, licht glanzende en/of kleverige strepen. Deze strepen zijn in water oplosbaar en zullen bij voldoende water, bijvoorbeeld na enkele flinke regenbuien, vanzelf verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet des ondanks toch direct overgeschilderd worden dan eerst de strepen met veel water wegwassen en voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij verwerking en droging onder normale
omstandigheden komen deze strepen niet voor.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on, gemengd uit 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). 

Dit product is een behandeld voorwerp volgens EU-regelgeving 528/2012, deze verf bevat film- en busconservering met fungicide eigenschappen: 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS-Nr. 26530-20-1), Pyrithionzink (CAS-Nr. 13463-41-7), Terbutryn (CAS-Nr. 886-50-0).
Voor allergiepatiënten:
Bevat een menging uit 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) < 15 ppm. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Dit product bevat max. < 20 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyacrylaathars, polysiloxaan, silicaten, titaanwit, calciumcarbonaat, water, glycolether, glycolen, bus- en filmconserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.