caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/234098/064230_EXC_PermaSilan_B1_WA_10_L.png

PermaSilan

Elastische muurverf op basis van silconenhars voor gescheurd pleisterwerk.

Toepassing

Scheuroverbruggende buitenmuurverf met een hoge waterdampdoorlaatbaarheid voor gescheurd pleisterwerk, buiten. In combinatie met FibroSil ook geschikt voor pleisterwerk waarvan de scheuren door de gehele pleisterlaag lopen.
Toe te passen op mineraal pleisterwerk, beton, goed hechtende plasto-elastische en dispersieverflagen en op (na)geïsoleerde gevels.

Eigenschappen

 • met water te verdunnen en reukarm
 • weerbestendig
 • geeft een mineraal uiterlijk
 • snelle droging ondergrond na regen en bij condensvocht
 • vrij van oplosmiddelen
 • eenvoudig te verwerken
 • alkalivast
 • spanningsarm
 • koud-elastisch
 • hecht bijzonder goed
 • scheuroverbruggend
 • niet thermoplastisch
 • niet gevoelig voor aangroei van micro-organisme

Materiaalbasis

Op basis van siliconenhars en kunststofdispersie.

Verpakking

 • 10 liter

Kleur

Wit.

PermaSilan is eigenhandig op kleur te brengen met AmphiColor mengkleuren. Bij het eigenhandig op kleur brengen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen om kleurverschillen te voorkomen. Bij afname vanaf 100 liter in één kleur is levering af fabriek mogelijk.

Volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen. Vooraf de kleur controleren. Op grote oppervlakken altijd materiaal van hetzelfde chargenummer verwerken
Heldere en intensieve kleuren zoals geel, oranje, rood etc. hebben een matige dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit is aan te bevelen. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn. Reparaties in gevelvlakken kunnen zichtbaar blijven.

Kleurvast conform BFS nr. 26:
Klasse: A
Groep: 1

Glansgraad

Mat, G3

Opslag

Koel, maar vorstvrij.

Technische eigenschappen

volgens DIN EN 1062: Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken.

Maximale korrelgrootte

< 100 µm, S1

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3.

Drogelaagdikte

100–200 µm, E3

Wateropname

w-Waarde ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)]  (laag), W3

Scheurklasse

Scheuroverbrugging verfsysteem:

2 x 200 ml PermaSilan, Klasse: A2 (> 250 µm)
3 x 200 ml PermaSilan, Klasse: A3 (> 500 µm)
1 x 700 ml FibroSil en 2 x 200 ml PermaSilan,
Klasse: A3 (> 500 µm)

Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde)

≥ 0,14 - < 1,4 m (gemiddeld) V2

Bij materiaal op kleur kunnen de technische gegevens iets afwijken.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon en droog zijn, en vrij van stoffen die de hechting verminderen.

Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen".

Voorbereiding van de ondergrond

Gevelisolatiesystemen (drukvastheid minimaal 1,5 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Intacte isolatiesystemen, afgewerkt met een kunsthars-, siliconenhars- of kalkcementpleister, reinigen door waterstralen met maximaal 60 bar druk en een watertemperatuur niet hoger dan 60 °C.
Na het reingen het oppervlak goed laten drogen. De gevel schilderen met PermaSilan nadat de juiste ondergronvoorbehandeling heeft plaatsgevonden.

Minerale pleisterlagen (drukvastheid minimaal 1,5 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Nieuwe pleisterlagen (PII en PIII) 2-4 weken onbehandeld laten. Bij ongunstige weersomstandigheden een langere droogtijd aanhouden. Reparaties moeten goed afgebonden en droog zijn. Op alkalische en/of kalkhoudende ondergronden een voorstrijklaag aanbrengen met Capagrund Universal om het risico op kalkuitbloeiïngen te verminderen. 

Oud pleisterwerk
Reparaties moeten afgebonden en voldoende droog zijn. Voorstrijken met Dupa-grund of, bij gevelisolatie, impregneren met Dupa-Putzfestiger.

Nieuwe silikaatsierpleister
Schilderen met een Sylitol® product.

Oude silikaatverf en -sierpleister
Goed hechtende lagen mechanisch of door waterstralen grondig reinigen. Houdt rekening met plaatselijke voorschriften. Niet goed hechtende en verweerde lagen door afsteken, schuren af afkrabben verwijderen. Een impregneerlaag aanbrengen met Dupa-Putzfestiger.

Geschilderd cellenbeton
Intacte oppervlakken reinigen. Verweerde verflagen na reinigen voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij niet-intacte oppervlakken de accountmanager van Caparol om advies vragen.

Beton
Reinigen volgens een geschikte methode, bijvoorbeeld mechanisch of door hogedruk waterstralen. Op een zwak zuigende of gladde ondergrond een voor- strijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal. Sterk zuigende en poederende oppervlakken impregneren met Dupa-Putzfestiger.

Goed hechtende dispersieverflagen
Vuile, krijtende dispersieverflagen reinigen door hogedruk waterstralen conform de plaatselijke voorschriften. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal. Bij andere reinigingsmethoden impregneren met Dupa-Putzfestiger.Goed hechtende, oude plasto-elastische dispersieverflagen zoals Cap-elast
Vervuilde, poederende verflagen reinigen door middel van hogedruk waterstralen conform de plaatselijke voorschriften. Ondergrond voldoende laten drogen en voorstrijken met CapaGrund Universal.

Goed hechtende dispersie- of siliconenharssierpleister en verflagen
Vervuilde, poederende verflagen reinigen door middel van hogedruk waterstralen conform de plaatselijke voorschriften. Ondergrond voldoende laten drogen en voorstrijken met CapaGrund Universal.

Minerale verflagen met slechte samenhang
Geheel verwijderen door steken, borstelen, schuren, hogedruk waterstralen of anderszins volgens wettelijk voorschrift. Bij nat reinigen de ondergrond goed laten drogen. Een impregneerlaag aanbrengen met Dupa-Putzfestiger.

Niet goed hechtende lak- of dispersieverflagen en -sierpleisters
Oude lagen geheel verwijderen en reinigen door hogedruk waterstralen conform de plaatselijke voorschriften. De ondergrond goed laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal. Poederende, zanderige, sterk zuigende oppervlakken impregneren  met Dupa-Putzfestiger.

Oppervlakken met schimmel, mos of algen
Reinigen door hogedruk waterstralen met toevoeging van een toegelaten bestrijdingsmiddel volgens wettelijk voorschrift. Het oppervlak goed laten drogen.
Op een zwak zuigende of gladde onder- grond een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal. Sterk zuigende en poederende oppervlakken impregneren met Dupa-Putzfestiger.

Oppervlakken met bouwtechnische scheuren
Het Cap-elast-systeem toepassen. Zie Technisch Informatie.

Oppervlakken met zoutuitbloeiïngen
Zoutuitbloeiïngen droog afborstelen en verwijderen. Het oppervlak impregneren met Dupa-Putzfestiger. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiïngen kan geen garantie gegeven worden op de hechting van het verfsysteem of het wegblijven van de uitbloeiïngen.

Beschadigingen
Kleine reparaties uitvoeren met Caparol Fassaden-Feinspachtel. Gaten tot 20 mm repareren met Histolith-Renovierspachtel. De gerepareerde delen nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast of roller.

Opbouw van het systeem

Grondlaag
Raadpleeg het Technisch Informatieblad 650 "Ondergronden en hun voorbehandeling".

Tussenlaag
Bij oppervlakkige scheuren in de pleisterlaag een extra tussenlaag aanbrengen met PermaSilan, onverdund. Bij doorgaande scheuren een grond- en/of tussenlaag aanbrengen met FibroSil.
Een tussenlaag aanbrengen met PermaSilan.

Afwerklaag
Een afwerklaag aanbrengen met PermaSilan, onverdund.
Om de scheuroverbruggende eigenschappen zeker te stellen altijd twee lagen PermaSilan aanbrengen.

Verbruik

Minimaal 200 ml/m2 per laag op een gladde, gelijkmatig zuigende ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Voor een optimale bescherming zijn twee verflagen noodzakelijk met een totaal verbruik van minimaal 400 ml/m2 met een drogelaagdikte van minimaal 200 ­µm. Elke verflaag extra verhoogt het verbruik met min. 200 ml/m2 en de laagdikte met 100 µm.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na 12 uur oppervlakkig droog en over te schilderen. Volledig droog en te belasten na 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken. Niet verwerken bij een hoge luchtvochtigheid, directe bestraling door de zon, bij regen, mist of sterke wind. Voorzichtig bij kans op nachtvorst. Steigers afdekken met zeilen.

Niet geschikt zijn ondergronden met zoutuitbloeiingen, lakverflagen, kunststof en hout. Niet geschikt voor horizontale vlakken waarop water blijft staan. Op vlakken met weinig afschot moet een goede waterafvoer aanwezig zijn. Kalkrijke ondergronden kunnen niet met PermaSilan geschilderd worden. Aansluitingen bij ramen, deuren, waterslagen etc. moeten waterdicht met kit zijn afgedicht. Bouwtechnische- en bewegende scheuren kunnen niet worden overbrugd.
 
Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect" ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg.

Bij zeer dichte, koude oppervlakken of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen bij vochtbelasting (regen, mist, dauw) bepaalde hulpstoffen uit de verf aan het oppervlak een geel-transparant, licht glanzende en kleverige streepvorming geven. Deze afzetting van de hulpstoffen is in water oplosbaar en zal na enkele regenbuien vanzelf weer verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet de verflaag met deze streepvorming geschilderd worden, dan deze geheel verwijderen met water en een spons. Een extra grondlaag met CapaGrund Universal is dan noodzakelijk. Onder normale (droog)omstandigheden zal deze streepvorming niet voorkomen.

Reparaties kunnen zichtbaar blijven.

Certificaat

Certificaten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, gemengd uit 5-Chloor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1) < 15 ppm. 

Dit product is een behandeld voorwerp volgens EU regelgeving 528/2012, deze verf bevat film- en busconservering met fungicide eigenschappen: Pyrithionzink (CAS-Nr. 13463-41-7), Terbutryn (CAS-Nr. 886-50-0), 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS-Nr. 26530-20-1).
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Dit product bevat max. 5 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyacrylaathars, siliconenhars, titaanwit, bariumsulfaat, silicaat, calciumcarbonaat, water, additieven, bus- en filmconserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Woningen Sarphatiestraat Amsterdam

Gemeentehuis Schagen

Woningen Commandeur Ravenstraat Hoorn

Olympisch stadion Adler Arena Sotsji

Complex 561 en 510, Urkhovenseweg

Museum De Fundatie