caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/212711/061420_EXC_Sylitol-Finish_130_B1_WA_10_LT_NL.png

Sylitol Finish 130

Voor weerbestendige afwerkingen op basis van silicaat volgens DIN 18363.
Sylitol Finish 130 is een muurverf op basis van silicaat waaraan het bindmiddel waterglas met organische stabilisatoren is toegevoegd. Sylitol Finish 130 is klaar voor gebruik.
Sylitol Finish 130 is geschikt als afwerklaag voor weersbestendige oppervlakken, is goed dekkend, lichtecht en zeer waterdampopen. De muurverf heeft een hoog witgehalte.
Sylitol Finish 130 is geschikt als afwerklaag voor onbehandeld, mineraal pleisterwerk; vaste natuursteen en natuursteen zonder uitbloeiingen; kalkzandstenen metselwerk en oude muurverflagen en pleisterwerk.

Eigenschappen

  • weerbestendig
  • absorberend
  • CO2 -doorlatend
  • dubbel verkiezelend, kwarts toegevoegd
  • hecht goed op minerale oppervlakken
  • eenvoudig te verwerken
  • onbrandbaar, A2, conform DIN 4102

Verpakking

  • 10 liter

Kleur

Volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen naar kleuren uit de meest gangbare kleurenwaaiers. De kleurmogelijkheden zijn beperkt. Voor gebruik de kleur controleren. Op grote oppervlakken steeds materiaal verwerken met hetzelfde chargenummer.
Heldere en intensieve kleuren zoals geel, oranje, rood etc. hebben matige dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit is aan te bevelen. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn.

Kleurvast conform BSF nr. 26:
Klasse: B
Groep: 1

Glansgraad

Mat, G3

Opslag

Koel maar vorstvrij bewaren.
Aangebroken verpakkingen goed sluiten. Materiaal uitsluitend opslaan in emmers van kunststof.
In gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 1062:
Bij materiaal op kleur kunnen de technische gegevens iets afwijken.

Maximale korrelgrootte

< 100 µm, S1

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm³

Drogelaagdikte

100–200 µm, E3

Wateropname

(w-waarde): ≤ 0,1 (0,1) [kg/(m2 · h0,5)] (laag), W3

Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde)

(µd-waarde): < 0,14 (0,02) m (hoog), V1

Aanvullende producten

Sylitol-Konzentrat 111
Sylitol-Minera
Sylitol-Compact

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
---++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Gemodificeerde dispersie-silicaatmuurverf die op kleur te brengen is volgens het ColorExpress-systeem. Sylitol-Finish 130 is een matte, goed dekkende muurverf en is geschikt voor toepassing op minerale pleisterwerken en verflagen.

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Om kleurverschillen te voorkomen moet de ondergrond gelijkmatig zuigen of dusdanig worden voorbehandeld, dat een gelijkmatige zuiging ontstaat. Op verweerde pleisterlagen, na het aanbrengen van een voorstrijklaag met Sylitol-Konzentrat 111, een tussenlaag aanbrengen met een roller met Sylitol-Minera. Op oppervlakken waarvan verflagen zijn verwijderd, die licht gescheurd zijn en/of veel reparatieplekken hebben is het noodzakelijk één tot twee tussenlagen aan te brengen met Sylitol-Minera.

Op gladde oppervlakken Sylitol-Minera met een borstel aanbrengen, op ruwe oppervlakken met een roller. Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken.

Nieuwe minerale pleisterlagen

Nieuwe pleisterlagen zullen, afhankelijk van het jaargetijde en de temperatuur, 2-4
weken moeten uitharden en drogen. Zonodig een langere droogtijd aanhouden.

Pleisterwerk met poederende toplaag
Poederende toplagen, die de hechting nadelig beïnvloeden, verwijderen door
fluateren met Histolith® Fluat en nawassen met water.

Pleisterwerk met sinterhuid

Sinterhuid, te herkennen aan het zwak glanzende uiterlijk, verwijderen door fluateren met Histolith® Fluat en nawassen met water.

Reparaties
Let op dat bij het repareren van open scheuren en beschadigd pleisterwerk de sterkte van de reparatiemortel overeenkomt met de sterkte en de structuur van het bestaande pleisterwerk.

Voor reparatiewerkzaamheden zijn vooral kant-en-klaar-mortels op basis van Tras-kalk/Tras-cement geschikt. De reparatieplekken moeten voor het aanbrengen van de verflagen goed uitgehard en droog zijn en grondig gefluateerd met Histolith® Fluat (tot ruim buiten de reparatieplekken) en nagewassen worden. Fluateer bij grote reparaties zowel het oude als het nieuwe pleisterwerk.

Oude minerale verflagen
Goed hechtende verflagen droog of nat reinigen. Niet goed hechtende, verweerde minerale verflagen verwijderen door schuren, schrappen of afbijten. Het totale oppervlak goed naspoelen met water. Een voorstrijklaag aanbrengen met Sylitol-Konzentrat 111 en water.

Oude, niet goed hechtende dispersieverflagen
Niet goed hechtende dispersieverflagen volledig verwijderen, bijvoorbeeld door afbijten en hogedruk waterstralen, volgens plaatselijk voorschrift. Afgebeten, niet-zuigende oppervlakken voorstrijken met Sylitol-Minera. Afgebeten, sterk zuigende oppervlakken voorstrijken met Sylitol-Konzentrat 111 en water, gevolgd door een tussenlaag met Sylitol-Minera.

Oude, matte, goed hechtende dispersieverflagen
Vuil en lichte verkrijting door hogedruk waterstralen grondig verwijderen, volgens plaatselijk voorschrift. 

Zanderig pleisterwerk
Droog afborstelen en het gehele oppervlak reinigen door hogedruk waterstralen.

Oud, goedhechtend pleisterwerk uit de mortelgroepen PIc, PII en PIII
Het gehele oppervlak reinigen door afborstelen, waterstralen (PIc) of hogedruk reinigen met water en zand (PII en PIII), volgens plaatselijk voorschrift.
Pleisterwerk met mos- en algengroei reinigen door waterstralen en behandelen met een mos- en algendodend middel. Zonodig de speciale Sylitol-NQG muurverf toepassen (TI nummer 1274).

Mineraal- of silicaatgebonden pleisterwerk op gevelisolatie
Vervuild en met algen verontreinigd pleisterwerk reinigen door lagedruk waterstalen. Zonodig een reinigingsmiddel toevoegen. Pas geen mechanische reinigingsmethode toe. Mos- en algengroei verwijderen. Zonodig de speciale Sylitol-NQG muurverf toepassen (TI nummer 1274).

Kalkzandsteen
Alleen vorstbestendige gevelstenen zonder inwendige verontreinigingen, zoals zand- en leemophopingen, zijn geschikt om met verf te behandelen. Het voegwerk moet zonder scheuren zijn uitgevoerd en mag geen middelen bevatten die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Zoutuitbloeiingen droog afborstelen. Bij poederende oppervlakken de ondergrond fluateren met Histolith® Fluat en nawassen. Aansluitingen van dak, vensters en maaiveld moeten zijn uitgevoerd volgens de richtlijnen van de kalkzandsteenindustrie.

Natuursteen

Natuursteen moet vast, droog en vrij zijn van uitbloeiingen. Aan het oppervlak
verweerde natuursteen voor het schilderen meerdere keren behandelen met
kiezelzuurester. Vervuilde natuursteen door waterstralen reinigen. Reparaties met
speciaal natuursteenreparatiemateriaal uitvoeren. De reparatie moet goed zijn uitgehard en moet worden gefluateerd. Altijd nawassen met schoon water.

Optrekkend vocht
Door optrekkend vocht worden verflagen vroegtijdig aangetast. Een duurzaam
resultaat wordt alleen bereikt door het aanbrengen van een goede waterkering.
Een goede en langdurig werkende oplossing wordt ook bereikt door het aanbrengen van Capatect-saneerpleister. Ook kan bij oudere gebouwen een
kiezelbed in het maaiveld rondom het gebouw worden aangebracht.

Verwerkingsmethode

Sylitol Finish 130 aanbrengen met kwast en roller.

Opbouw van het verfsysteem

Op matig en gelijkmatig zuigend pleisterwerk, kalkzandstenen metselwerk en voorgestreken ondergronden:
De ondergrond op de juiste wijze voorbehandelen.
Een grondlaag aanbrengen met Sylitol-Finish 130, verdund met maximaal 10 % Sylitol-Konzentrat 111. 
Een afwerklaag aanbrengen met Sylitol-Finish 130, verdund met maximaal 3 % Sylitol-Konzentraat 111.

Op sterk en ongelijkmatig zuigend en aan de oppervlak zandend pleisterwerk:
De ondergrond op de juiste wijze voorbehandelen.
Een grondlaag met een menging van 1 tot 2 vol. delen Sylitol-Konzentrat 111 en 1 vol. deel water met de borstel vol aanbrengen (inborstele). Bij sterk zuigende ondergronden de grondlaag tweemaal nat in nat aanbrengen
Een tussenlaag aanbrengen met Finish 130, verdund met maximaal 10 % met een menging van Sylitol-Konzentrat 111 en water (mengverhouding 1 : 1). 
Een afwerklaag aanbrengen met Sylitol-Finish 130, verdund met maximaal 3 % met een menging van Sylitol-Konzentraat 111 en water (mengverhouding 1 : 1).

Egaliserende verflaag:
Na minimaal 7 dagen (is weersafhankelijk) wachten de pleisterlaag behandelen.
Indien noodzakelijk de Sylitol-Finish 130 verdunnen met maximaal 3 % met een menging van Sylitol-Konzentraat 111 en water (mengverhouding 1 : 1).
Voor een egaliserende verflaag in kleur van de (sier)pleisterlaag is het aanbrengen van 1 laag meestal voldoende. In andere gevallen is het aanbrengen van een een grond- en afwerklaag noodzakelijk.

Verbruik

Ca. 150-200 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Droogtijd per laag bij een temperatuur van 20 °C en een luchtvochtigheid van 65% minstens 12 uur. Na 24 uur bestand tegen regen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Eventueel een reinigingsmiddel toevoegen. Gereedschap tijdens werkonderbreking in de verf of in water laten staan.

Attentie

Niet verwerken bij een hoge luchtvochtigheid, directe bestraling door de zon, bij regen, mist of sterke wind. Voorzichtig bij kans op nachtvorst. Niet geschikt zijn ondergronden met zoutuitbloeiingen, lakverflagen, kunststof en hout. Niet geschikt voor horizontale vlakken waarop water blijft staan. Op vlakken met weing afschot moet een goede waterafvoer aanwezig zijn.

Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect” ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg. Bij gladde, koele ondergronden of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen door vochtbelasting (regen, dauw, mist) bepaalde hulpstoffen uit de verflaag naar de oppervlakte komen in de vorm van geelachtige, transparante, licht glanzende en/of kleverige strepen. Deze strepen zijn in water oplosbaar en zullen bij voldoende water, bijvoorbeeld na enkele flinke regenbuien, vanzelf verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet des ondanks toch direct overgeschilderd worden dan eerst de strepen met veel water wegwassen en voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij verwerking en droging onder normale
omstandigheden komen deze strepen niet voor.

Mengen met andere materialen

Om de specifieke eigenschappen van Sylitol-producten te behouden, niet mengen met andere verfproducten.

Voorzorgsmaatregelen
Omgeving van de te behandelen oppervlakken zorgvuldig afdekken; vooral glas, keramiek, lakwerk, straatstenen, natuursteen en metalen. Spatten onmiddellijk afspoelen met veel water. Bij sterke wind, vooral bij verwerking met roller of spuit, dekkleden aan de steiger bevestigen.

Bouwkundige voorzieningen
Uitspringende bouwdelen, zoals waterslagen, daklijsten, vensterbanken etc. moeten aan de bovenzijde goed worden afgedicht en voldoende overstek hebben om vochtindringing en/of sterke vervuiling te voorkomen.

Impregneren
Voordurend opspattend water beïnvloedt de houdbaarheid van de verflaag. Door het hydrofoberen van riskante plaatsen met Disboxan-452-Wetterschutz wordt de houdbaarheid van de verflaag aanzienlijk verlengd. De eerste verflaag na minimaal 10 dagen aanbrengen. Ook gereinigde stenen oppervlakken kunnen met Disboxan-452-Wetterschutz worden beschermd tegen voortijdige algengroei, het indringen van schadelijke stoffen en hoge belasting door opspattend water.

Zoutuitbloeiingen
Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen en/of vochtopeenhoping kan geen garantie worden gegeven voor een duurzame hechting dan wel voor het wegblijven van zoutuitbloeiingen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Dit product bevat max. 15 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat: kaliwaterglas, acrylhars-dispersie, minerale pigmenten en vulstoffen, water en additieven.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Woningen De Punt

Nederlands Scheepvaartmuseum

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden