caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/212711/061420_EXC_Sylitol-Finish_130_B1_WA_10_LT_NL.png

Sylitol Finish 130

Weerbestendige buitenmuurverf op basis van silicaat.
Sylitol Finish 130 is een muurverf op basis van silicaat waaraan het bindmiddel waterglas met organische stabilisatoren is toegevoegd. Sylitol Finish 130 is klaar voor gebruik en geschikt als afwerklaag op weersbestendige ondergronden. De muurverf is goed dekkend, kleurvast, zeer waterdampopen en heeft een hoog witgehalte. Sylitol Finish 130 is geschikt als afwerklaag op onbehandeld, mineraal pleisterwerk; vaste natuursteen en natuursteen zonder uitbloeiingen; kalkzandstenen metselwerk en oude, goed hechtende silicaat-muurverflagen en pleisterwerk. Ook geschikt als egaliserende muurverflaag op de sierpleisters in kleur Sylitol Fassadenputze, Capatect-Mineral-Leichtputze en Capatect-Mineralputze.

Eigenschappen

  • weerbestendig
  • absorberend
  • CO2-doorlatend
  • dubbel verkiezelend, kwartszand toegevoegd
  • hecht goed op minerale oppervlakken
  • eenvoudig te verwerken

Verpakking

  • 10 literl

Kleur

Wit.

Sylitol® Finish 130 is met handmatig zelf op kleur te maken en volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen naar kleuren uit de meest gangbare kleurenwaaiers. De kleurmogelijkheden zijn beperkt. Voor gebruik de kleur controleren.

Op grote oppervlakken steeds materiaal verwerken met hetzelfde chargenummer.

Heldere en intensieve kleuren zoals geel, oranje, rood etc. hebben matige dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit is aan te bevelen. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn.

Kleurvast conform BSF nr. 26:
Klasse: B
Groep: 1

Glansgraad

Mat, G3

Opslag

Koel maar vorstvrij bewaren.
Aangebroken verpakkingen goed sluiten. Materiaal uitsluitend opslaan in emmers van kunststof.
In gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar.

Technische eigenschappen

Volgens DIN EN 1062:

Maximale korrelgrootte

< 100 µm, S1

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Drogelaagdikte

100–200 µm, E3

Wateropname


(w-Waarde): ≤ 0,1 (0,08) [kg/(m2 · h0,5)] (laag), W3

Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde)


(sd-Waarde): < 0,14 (0,02) m (hoog), V1
Bij materiaal op kleur kunnen de technische gegevens iets afwijken.

Aanvullende producten

Sylitol® RapdidGrund 111
Minera Universal

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

Sylitol®Finish 130
binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen".

Voorbereiding van de ondergrond

Om kleurverschillen te voorkomen moet de ondergrond gelijkmatig zuigen of dusdanig worden voorbehandeld, dat een gelijkmatige zuiging ontstaat. Op verweerde pleisterlagen, na het aanbrengen van een voorstrijklaag met Sylitol RapidGrund 111, een tussenlaag aanbrengen met een roller met Minera Universal. Op oppervlakken waarvan verflagen zijn verwijderd, die licht gescheurd zijn en/of veel reparatieplekken hebben is het noodzakelijk één tot twee tussenlagen aan te brengen met Minera Universal.
Op gladde oppervlakken Minera Universal met een borstel aanbrengen, op ruwe oppervlakken met een roller. Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken.
Bij materiaal zelf op kleur gemaakt adviseren wij, om kleur verschil te voorkomen, de totale hoeveelheid onderling te mengen.


Nieuwe en bestaande, goed hechtende gevelisolatie met als afwerking sierpleister op basis van silicaat, kalk (PIc), kalk-cement (PII) en Sylitol® Fassadenputz, Capatect-Mineral-Leichtputz en Capatect Mineralputz volgens DIN EN 998-1 met 1 N/mm2:

Oud pleisterwerk door geschikte methode reinigen. Bij reinigen met water onder druk moet de max. temperatur 60 °C en de druk max. 60 bar. zijn. Ondergrond voldoende laten drogen.
Voor het schilderen met Sylitol® Finish 130 moet, afhankelijk van de soort ondergrond, de onderstaande voorbehandeling in acht worden genomen. Ondergronden met micro-organismen speciaal voorbehandelen.

Nieuwe minerale pleisterlagen (drukvastheid minimaal 1 N/mm2 conform DIN EN 998-1):
Nieuwe pleisterlagen zullen, afhankelijk van het jaargetijde en de temperatuur, minimaal 7 dagen bij ca. 20 °C en 65 % RLV moeten uitharden en drogen. Bij ongunstige weersomstandigheden is de wachttijd langer.
Bij oud, goede hechtend pleisterwerk het gehele oppervlak reinigen door afborstelen, waterstralen (PIc) of hogedruk reinigen met water en zand (PII en PIII), volgens plaatselijk voorschrift. Pleisterwerk met mos- en algengroei reinigen door waterstralen en behandelen met een mos- en algendodend middel.

Pleisterwerk met poederende toplaag:

Poederende toplagen, die de hechting nadelig beïnvloeden, verwijderen door fluateren met Histolith® Fluat en nawassen met water.

Pleisterwerk met sinterhuid:
Sinterhuid, te herkennen aan het zwak glanzende uiterlijk, verwijderen door fluateren met Histolith® Fluat en nawassen met water.

Reparaties
Let op dat bij het repareren van open scheuren en beschadigd pleisterwerk de sterkte van de
reparatiemortel overeenkomt met de sterkte en de structuur van het bestaande pleisterwerk.
Voor reparatiewerkzaamheden zijn vooral kant-en-klaar-mortels op basis van Tras-kalk/Tras-cement geschikt. De reparatieplekken moeten voor het aanbrengen van de verflagen goed uitgehard en droog zijn en grondig gefluateerd (tot ruim buiten de reparatieplekken) en nagewassen worden. Fluateer bij grote reparaties zowel het oude als het nieuwe pleisterwerk.Oude minerale verflagen:
Goed hechtende verflagen droog of nat reinigen. Niet goed hechtende, verweerde minerale verflagen verwijderen door schuren, schrappen of afbijten. Het totale oppervlak goed naspoelen met water. Een voorstrijklaag aanbrengen met Sylitol® RapidGrund 111.

Niet goed hechtende dispersie verflagen:

Verflagen volledig verwijderen, bijv. door afbijten en hogedruk waterstralen, volgens plaatselijk voorschrift. Afgebeten, niet-zuigende oppervlakken voorstrijken met Minera Universal. Afgebeten, sterk zuigende oppervlakken voorstrijken met Sylitol® RapidGrund 111. Een tussenlaag met Minera Universal.

Oude, matte dispersie verflagen, goed hechtend:

Vuil en lichte verkrijting door hogedruk waterstralen of andere geschikte methoden grondig
verwijderen, volgens plaatselijk voorschrift.

Zandend pleisterwerk:
Droog afborstelen en het totale oppervlak door waterstralen reinigen volgens plaatselijke voorschriften.

Gevelisolatie afgewerkt met minerale- en silicaat sierpleister:
Vuil- en algenaangroei door waterstralen (geen hoge druk) verwijderen volgens plaatsleijk voorschrift. Niet mechanisch reinigen. Zonodig algendodend preparaat volgens voorschrift toepassen.

Kalkzandstenen metselwerk:
Alleen vorstbestendige gevelstenen zonder inwendige verontreinigingen, zoals zand- en
leemophopingen, zijn geschikt om met verf te behandelen. Het voegwerk moet zonder scheuren zijn uitgevoerd en mag geen middelen bevatten die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Zoutuitbloeiingen droog afborstelen.
Bij poederende oppervlakken de ondergrond fluateren met Histolith Fluat en nawassen. Aansluitingen van dak, vensters en maaiveld moeten zijn uitgevoerd volgens de richtlijnen van de kalkzandsteenindustrie.

Natuursteen:
Natuursteen moet vast, droog en vrij zijn van uitbloeiingen. Aan het oppervlak verweerde natuursteen voor het schilderen meerdere keren behandelen met Dupa Fix Grund. Vervuilde natuursteen door water-stralen reinigen. Reparaties met speciaal natuursteenreparatiemateriaal uitvoeren. De reparatie moet goed zijn uitgehard en moet worden gefluateerd. Altijd nawassen met schoon water.

Optrekkend vocht:
Door optrekkend vocht worden verflagen vroegtijdig aangetast. Een duurzaam resultaat wordt alleen bereikt door het aanbrengen van een goede waterkering. Een goede en langdurig werkende oplossing wordt ook bereikt door het aanbrengen van een speciaal pleistersysteem, bijv. uit het Histolith® Trass-Sanierputz-Programma. Ook kan bij oudere gebouwen een grindbed in het maaiveld rondom het gebouw worden aangebracht.

Verwerkingsmethode

Sylitol®Finish 130 aanbrengen met kwast, roller af spuitapparatuur.

Airlesss-spuiten: spuithoek: 50°; nozzle: 0,023–0,027", spuitdruk: 150–180 bar;
bij verwerking met de airless de verfgoed doorroeren en zeven.

Opbouw van het systeem

Matig en gelijkmatig zuigend pleisterwerk, kalkzandstenen metselwerk en voorgestreken ondergronden:
Na de juiste voorbehandeling een voorstrijklaag aanbrengen met Sylitol® Finish 130 met max. 10 % Sylitol® RapidGrund 111 verdund.
Afwerklaag: Sylitol® Finish 130 met max. 3 % Sylitol® RapidGrund 111 verdund.

Sterk en ongelijkmatig zuigend pleisterwerk en oppervlakkig zandend pleisterwerk:
Na de juiste voorbehandeling een voorstrijklaag aanbrengen met een menging van 1-2 vol. delen Sylitol® RapidGrund 111 en 1 vol. deel water. De voorstrijklaag verzadigend aanbrengen met de borstel en goed inborstelen. Bij sterk zuigend pleisterwerk het voorstrijkk 2x nat-in-nat aanbrengen.
Een tussenlaag aanbrengen met Sylitol® Finish 130 met max. 10 % Sylitol® RapidGrund 111 verdund.
Afwerklaag: met max. 3 % Sylitol® RapidGrund 111 verdund.

Egalisatielaag (kleur):
De sierpleister minimaal 7 dagen laten drogen (afhankelijk van de weersomstandigheden).
Indien noodzakelijk Sylitol® Finish 130 met 3 % Sylitol® RapidGrund 111 verdunnen.
Wordt de egalisatielaag in de kleur van de sierpleister aangebracht dan is veelal 1 laag voldoende.
Voor het aanbrengen in een afwijkende kleur zijn 2 lagen (grond- en afwerklaag) noodzakelijk.

Verbruik

Ca. 150–250 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond.
Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op
het object.

Verwerkingsomstandigheden

Min. 8 °C en max. 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Droogtijd tussen de lagen onderling is bij een temperatuur van 20 °C en een luchtvochtigheid van 65 % minstens 12 uur. Na 24 uur bestand tegen regen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik reinigen met water. Gereedschap bij een korte werkonderbreking in de verf of onder
water laten staan.

Attentie

Kleur, met een reflectiewaarde < 20, is voor toepassing op gevelisolatie ongeschikt.

Een enkele (kleur)egaliserende verflaag geeft geen technische bescherming maar is uitsluitend om de kleur van de ondergrond te egaliseren.

Niet verwerken bij een hoge luchtvochtigheid, directe bestraling door de zon, bij regen, mist of sterke wind. Voorzichtig bij kans op nachtvorst. Steigers afdekken met zeilen. Niet geschikt zijn ondergronden met zoutuitbloeiingen, lakverflagen, kunststof en hout. Niet geschikt voor horizontale vlakken waarop water blijft staan.
Op vlakken met weing afschot moet een goede waterafvoer aanwezig zijn.
Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect" ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg.

Bij zeer dichte, koude oppervlakken of bij een trage droging van de verflaag door
weersomstandigheden kunnen bij vochtbelasting (regen, mist, dauw) bepaalde hulpstoffen uit de verf aan het oppervlak een geel-transparant, licht glanzende en kleverige streepvorming geven. Deze afzetting van de hulpstoffen is in water oplosbaar en zal na enkele regenbuien vanzelf weer verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet de verflaag met deze streepvorming geschilderd worden, dan deze geheel verwijderen met water en een spons. Een extra grondlaag met CapaGrund Universal is dan noodzakelijk. Onder normale (droog) omstandigheden zal deze streepvorming niet voorkomen. Reparaties in gevelvlakken kunnen na het schilderen zichtbaar blijven.

Koperbesmetting en/of koperen leidingen (CU-Ionen in regenwater) reageren met de inhoudstoffen van de Sylitol® NQG tot een bruinverkleuring. Om dit te voorkomen moet het koper beschermd worden tegen oxydatie. Als alternatief kan de Histolith SolSilikat worden toegepast.

Mengen met andere materialen

Om de specifieke eigenschappen van Sylitol® producten te behouden, niet mengen met andere verfproducten.

Voorzorgsmaatregelen

Omgeving van de te behandelen oppervlakken zorgvuldig afdekken; vooral glas, keramiek, lakwerk, straatstenen, natuursteen en metalen. Spatten onmiddellijk afspoelen met veel water. Bij sterke wind, vooral bij verwerking met roller, dekkleden aan de steiger bevestigen.

Bouwkundige voorzieningen
Uitspringende bouwdelen, zoals waterslagen, daklijsten, vensterbanken etc. moeten aan de
bovenzijde goed worden afgedicht en voldoende overstek hebben om vochtindringing en/of sterke vervuiling te voorkomen.

Zoutuitbloeiingen
Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen en/of vochtopeenhoping kan geen garantie worden gegeven voor een duurzame hechting dan wel voor het wegblijven van zoutuitbloeiingen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. 

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Dit product bevat max. 15 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Alkaliwaterglas, acrylhars-dispersie, mine­rale pigmenten en vulstoffen, water en additieven.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Woningen De Punt, Oegstgeest

Nederlands Scheepvaartmuseum

Product recommendation:

Sylitol RapidGrund 111