caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/179777/054355_Capatect_ZF-Spachtel_699_20kg.png

Capatect ZF-Spachtel 699

Wapeningspleister in Capatect gevelisolatiesystemen op basis van dispersie met vezels versterkt. Klaar voor gebruik.

Toepassing

Capatect ZF-Spachtel 699 wordt gebruikt als wapeningspleister in Capatect-systeem Pro Organisch en WDV-Systeem B-MW. Ook toe te passen om wapeningspleister te herstellen en als inbeddingsmassa voor hoeklijsten.

Eigenschappen

  • zeer licht en eenvoudig te verwerken
  • klaar voor gebruik, direct te gebruiken
  • uitstekende hechting
  • waterafstotend
  • spanningsarm
  • laagdikte blijft goed staan
  • slag- en stootvast tot 15 Joule bij een laagdikte van 3 mm

Materiaalbasis

Kunststofdispersie met speciale bestanddelen.

Verpakking

20 kg emmer, 600 kg BigDrum

Kleur

Licht beige

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren. Tegen direct zonlicht beschermen.

Soortelijke massa

ca. 1,3 g/cm3

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

≤ 0,5 m conform DIN EN 7783 bij 3 mm laagdikte, klasse V2 (gemiddeld) volgens DIN EN 1062

Wateropnamecoëfficiënt

≤ 0,02 kg/(m2h0,5) volgens DIN EN 1062, Klasse W3 (laag)

Consistentie

pasteus

Slag-/stootvast

15 Joule bij een laagdikte van 3 mm

Product-nr.

699

Attentie

De genoemde waarden zijn een gemiddelde en kunnen door gebruik van natuurlijke grondstoffen per geleverde charge iets afwijken.

De laag Capatect ZF-Spachtel 699 mag niet met minerale pleisters worden afgewerkt.

Voorbereiding van de ondergrond

Eventueel aanwezige oneffenheden van de polystyreenisolatieplaten moeten worden gladgeschuurd. Vuil en schuurstof verwijderen. Vensterbanken e.d. afdekken. Alle ondergronden moeten draagkrachtig, droog, egaal, schoon en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Materiaalbereiding

Capatect ZF-Spachtel 699 is klaar voor gebruik en moet voorzichtig kort worden doorgeroerd.
Indien noodzakelijk met een weinig water op de juiste dikte brengen.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen van de pleisterlaag:

Om een egaal oppervlak te verkrijgen bij minerale wol-isolatieplaten zijn twee pleisterlagen noodzakelijk. De eerste laag is een egalisatielaag met een dikte van ca. 1 tot 2 mm. Na droging een tweede laag aanbrengen en daar het Capatect gewebe 650/110 inbedden. 

Op hoeken van ramen, deuren e.d. moet Capatect Diagonalarmierung in de pleisterlaag worden ingebed.

Wapeningspleister op baanbreedte van het isolatieweefsel aanbrengen en Capatectwapeningsweefsel 650/110 10 cm overlappend inbedden. Daarover nat-in-nat pleisteren, dusdanig dat het weefsel volledig bedekt wordt. Het weefsel moet in het buitenste derde deel van de wapeningslaag liggen. De totale laagdikte moet ca. 3 mm zijn. Laagdikte tot max. 5 mm is mogelijk.
Bij gebruik van Capatect- Eckschutzschienen moet het wapeningsweefsel tenminste 10 cm overlappend de hoek om worden gelegd. Bij gebruik van Capatect-Gewebe-Eckschutz het wapeningsweefsel tot op de hoek aanbrengen.

Verbruik

1,3 kg/m2 per mm laagdikte.
Bij ‘Verbruik’ worden gemiddelde hoeveelheden aangegeven. Verwerkingsverliezen zijn hierin niet meegenomen. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan
5 °C en hoger dan 30 °C zijn.

Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid is de mortel na 24 uur oppervlakkig droog. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan na ca. 3 dagen worden verder gewerkt. Eerst de totale laagdikte op voldoende droging testen. Afhankelijk van de weersomstandigheden niet eerder dan na 2 tot 3 dagen met organische (dispersie) sierpleisters afwerken.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professineel gebruik.

Bevat 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, gemengd uit 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1) <15 ppm. 
Dit product is een behandeld voorwerp volgens EU-regelgeving 528/2012 (geen biocide-product) en bevat de volgende werkzame stof: Pyrithionzink (CAS-Nr. 13463-41-7). 
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

Aandeel VOS volgens de richtlijn 2004/42/EG is < 1 % = <10 g/l

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Toelating

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.49-1071

ETA-08/0304
ETA-10/0160

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Woningen Sionsstraat, Voorburg