caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/185415/055943_Capatect_CarbonSpachtel_NL.png

Capatect CarbonSpachtel

Gebruiksklare, bijzonder slagvaste en met carbonvezel versterkte wapenings- en renovatie pleister.

Toepassing

Capatect CarbonSpachtel wordt gebruikt als wapeningspleister in de Capatect-systemen CARBON en CARBON S. Ook toe te passen als renovatiepleister op muren en polystyreen-isolatiesysystemen.

Eigenschappen

  • excellent te verwerken
  • met carbonvezels versterkt
  • goed stootvast
  • scheuroverbruggend
  • slag- en stootvast tot 20 Joule bij een laagdikte van minimaal 3 mm
  • balproof volgens DIN 18032

Verpakking

Emmer 20 kg.

Kleur

Lichtbeige

Opslag

Koel, droog en vorstvrij. Tegen direct zonlicht beschermen.

Soortelijke massa

1,3 g/cm3

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

≤ 0,5 m volgens DIN EN ISO 7783 bij 3 mm laagdikte, klasse V2 (gemiddeld) volgens DIN EN 1062

Wateropnamecoëfficiënt

ca. 0,02 kg/(m2h0,5) volgens DIN EN 1062, klasse W3 (laag)

Product-nr.

9814

Attentie

De genoemde waarden zijn een gemiddelde en kunnen door gebruik van natuurlijke grondstoffen per geleverde charge iets afwijken.

Mag niet met minerale sier- of wapeningspleisters orden afgewerkt.
Om aanzetten te vermijden met voldoende personeel nat-in-nat doorwerken.
Om de speciale producteigenschappen te behouden de CarbonSpachtel niet met ander materialen mengen.
Niet geschikt op horizontale oppervlakken en op ondergronden waarop water blijft staan.

Voorbereiding van de ondergrond

Eventueel aanwezige oneffenheden van de Capatect isolatieplaten moeten worden gladgeschuurd. Vuil en schuurstof verwijderen.
Waterslagen e.d. goed afdekken.

Alle ondergronden moeten draagkrachtig, droog, egaal, schoon en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.


Gereedmaken van het materiaal

Capatect CarbonSpachtel is klaar voor gebruik en moet voor verwerking kort worden doorgeroerd. Bij warm weer indien noodzakelijk met weinig water op de juiste dikte brengen.
Capatect CarbonSpachtel kan met een geschikte wormpomp worden aangebracht (bijv. Berö Speedy 15 of Wagner PC 1). Indien noodzakelijk de dikte van het materiaal aanpassen door toevoeging van een geringe hoeveelheid water.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen wapeningslaag:
Na het aanbrengen van hoeklijsten, neggekantweefsel en diagonaalweefsel de Capatect CarbonSpachtel op baanbreedte van het wapeningsweefsel aanbrengen met een getande spaan (8 x 8 mm) en aansluitend Capatect-Gewebe 650/110 10 cm overlappend inbedden.
 
Daarover nat-in-nat pleisteren, dusdanig dat het weefsel volledig bedekt wordt waarbij het weefsel in het bovenste (derde) deel ingebed moet zijn. De totale laagdikte moet minimaal 3 tot 4 mm bedragen.

Verbruik

1,3 kg/m2 per mm laagdikte. Het aangegeven verbruik is een richtwaarde en kan per object verschillen.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van de omgeving en ondergrond niet lager dan 5 °C en hoger dan 30 °C zijn.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid en bij kans op regen of nachtvorst.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de mortel na 24 uur oppervlakkig droog. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan na ca. 3 dagen worden verder gewerkt.
De CarbonSpachtel droogt fysisch, door verdampen van het water uit de pleister.
In de koele jaargetijde en bij een hoge relatieve luchtvochtigheid moet met een tragere droging rekening worden gehouden.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat een menging van 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-Hydroxypropylneodecanoat, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Dit product is een behandeld voorwerp volgens EU-regelgeving 528/2012, dit product bevat: Zinkpyrithion (CAS-Nr. 13463-41-7)Terbutryn (CAS-Nr. 886-50-0), Octylisothiazolinon (CAS-Nr. 26530-20-1).

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

Aandeel vluchtige organische bestanddelen volgens de richtlijn 2004/42/EG is < 1%; <10 g/l

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Logo: Ü-symbool

Z-33.47-859
Z-33.43-132 
Z-33.41-130

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

De Westside Tower in Frankfurt: in elk…

De rode huizen van Heidelberg