caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/225895/063231_477_063143_Disbon_DisboPOX_477_AS_10_KG_NL.png

DisboPOX W 477 AS 2K-EP-Versiegelung

Met water te verdunnen, geleidende afwerklaag op basis van epoxyhars. Voor mechanisch licht te belasten vloeroppervlakken.
Twee componenten (2K).

Toepassing

Geleidende coating als tussen- en afwerklaag in ruimten waar explosiegevaar aanwezig volgens GUV-R 132 "Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen"
De coating heeft een minimale emissie van schadelijke stoffen en is zodoende bijzonder geschikt voor toepassing in gevoelige ruimten zoals in ziekenhuizen, laboratoria etc.

Eigenschappen

  • waterdampdoorlatend
  • minimale emissie
Getest conform AgBB-testcriteria van de emissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassingbinnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung vonBauprodukten) wordt door milieu- en gezondheidsinstanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele (gevoelige) ruimten als norm gesteld.

Materiaalbasis

Met water te verdunnen 2K-epoxyhars

Verpakking

10 kg combi-verpakking, 
40 kg verpakking (basismateriaal (A): 33,6 kg - verharder (B): 6,4 kg)

Kleur

Ca. RAL 7032 (Kieselgrijs), ca. RAL 700 (Steengrijs).
Speciale kleuren op aanvraag. Vraag naar de levertijden.

Let op: door het gebruik van zwarte koolstofvezels kunnen speciale kleuren optisch anders
overkomen, met name bij lichte- en heldere kleuren.
Kleurveranderingen en een verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden.
Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën
(desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan
krassen veroorzaken. Dit beïnvloed de functie van de coating niet.

Glansgraad

Glanzend

Opslag

Koel en droog bewaren.
In originele, gesloten verpakking bij ca. 20 °C minimaal 12 maanden houdbaar. Bij opslag onder
lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Technische eigenschappen

Aardegeleidingsweerstand ≤ 10 Ohm volgens DIN EN 61340-4-1 en DIN EN 1081

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/m3

Drogelaagdikte

ca. 35 µm/100 g/m2

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

ca. 20.000

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

ca. 66 mg/30 cm2

Slingerhardheid conform König

ca. 140 s

Bestand tegen chemicaliën

Bestand tegen chemicaliën volgens DIN EN ISO 2812 bij 20 °C
7 dagen
Azijnzuur, 5 %+ (V)
Salpeterzuur, 10 %+ (V)
Zoutzuur, 10 %+ (V)
Zwavelzuur, 20 %+ (V)
Ammoniak, 25 %g (Salmiakg.)+
Terpentine+
Xyleen+
Testvloeistof groep 5
een- en meervoudige alcoholen (tot max. 48 vol.-% methanol), glycolether
+
Antivries+
Benzine DIN 51 600+
Testvloeistof groep 4
alle koolwaterstoffen en benzeenhoudende mengingen met max. 5 vume-% bezeen
+
Skydrol (hydraulische vloeistof)+
Trafo-koelvloeistof+
Verklaring van de tekens: + = bestand, (V) = verkleuring
Voldoet aan de bouw- en testvoorschriften voor bodembescherming van het DIBt.

Geschikte ondergronden

Minerale vloeroppervlakken binnen zoals beton, cement- en anhydrietdekvloeren.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
Siliconenhoudende producten e.d. of resten daarvan mogen niet aanwezig omdat deze het uitharden
van de coatings beïnvloeden.
Oppervlakken die extreem gesloten zijn of zijn nabehandeld met een Curing-compount of anderszins
kunnen bij onvoldoende voorbereiding van de ondergrond onvoldoende hechting geven. Zonodig een
proefvlak maken. Op cement- en kunststofhoudende reparaties de verdraagzaamheid testen.

De ondergrond moet een gemiddelde hechttreksterkte hebben van 1,5 N/mm2, waarbij de laagste
waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2 .
Vochtgehalte ondergrond:
Het vochtgehalte in de ondergrond moet stabiel zijn.
Bij beton en cementdekvloer max. 4 gew.% (CM-methode).
Anhydrieteestrich: max. 1,0 gew.-% (CM-methode).

Bij andere soorten ondergronden een advies aanvragen bij DAW Nederland.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen zoals kogelstralen,
frezen of diamantschuren tot het gewenste resultaat is bereikt.

Niet draagkrachtige, sterk vervuilde ondergronden door bijv. olie, vet, rubber moeten intensief
mechanisch worden gereinigd. Olievlekken met een speciaal reiniger schoonmaken.
1K-verflagen en slecht hechtende 2K-verflagen altijd geheel verwijderen.

Harde 2K-verflagen reinigen, intensief schuren of mat stralen. Als alternatief het oppervlak matschuren en een hechtlaag aanbrengen met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer. Er mag geen vervuiling en/of resten van het schoonmaakmiddel op de oude coatinglaag meer aanwezig zijn. Is de oude coating dampdoorlatend, dan vooraf testen of de oude en nieuwe coatinglaag nog voldoende dampdoorlatend is.

Reparaties uitvoeren met DisboCRET PCC-Mörteln of met DisboXID EP-Mörteln.

Siliconenhoudende producten (bijv. kit) niet toepassen om een slechte hechting te voorkomen.

Materiaalbereiding

Basismateriaal (A) grondig doorroeren en daarna verharder (B) aan basismateiraal toevoegen 
en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Overgieten in een schone bus (eventueel water toevoegen, zie tabel) en nogmaals grondig roeren. Niet uit geleverde verpakking werken.

Mengverhouding

Basismateriaal (A) : verharder (B) = 84 : 16 gew.-delen

Verwerkingsmethode

De coating kan met de kwast of roller worden aangebracht.

Om een gelijkmatig oppervlak te verkrijgen zonder aanzetten voldoende personeel inzetten en altijd
nat-in-nat werken. Bij verwerking met de roller het materiaal gelijkmatig aanbrengen (voorgeschreven
materiaalverbruik aanhouden) en in een kruislaag narollen. Bij grote oppervlakken met meerdere
mensen de coating aanbrengen en het oppervlak in vakken verdelen. Altijd materiaal van één charge
gebruiken.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Op minerale ondergronden een grondlaag aanbrengen met DisboPOX W 443.
Verbruik:
DisboPOX W 443: ca. 200 g/m2

Egalisatielaag

Ruwe oneffen ondergronden na het aanbrengen van de grondlaag met een een schraaplaag
egaliseren. Vraag advies bij DAW Nederland.

Aanbrengen aansluiting aarde

Op de uitgeharde grondlaag rondom op alle wanden (zie voorbeeld) en met een maximale afstand van 20 meter, DisboADD 973 Kupferband (lengte ca. 50 cm) plakken. Per wandoppervlak minimaal twee aardeaansluitingen aanbrengen. Gebruik hiervoor de DisboADD 975 Leitset.
Is een wand onderbroken door bijvoorbeeld een voeg dan meerdere aansluitingen aanbrengen.
Bij grote wandlengten uit één stuk moet de maximale afstand van < 20 meter aangehouden worden. Het oppervlak van het koperband met een met DisboADD 419 Verdünner bevochtige doek schoonmaken. Het koperband na het aanbrengen en uitharden van de vloercoating door een erkende elektricien laten aansluiten.

Plattegrond aansluiting aarde:
Bild 1 (003250.jpg)
1. DisboADD 973 Kupferband
2. Koperdraad 4 mm2 als aansluiting op de aarde (ringleiding)Geleidende tussenlaag
Op de grondlaag een geleidende tussenlaag aanbrengen met de roller met DisboPOX W 471 of DisboPOX W 5022. Na het uitharden van de geleidende tussenlaag maar voor het aanbrengen van de afwerklaag moet de geleidingsweerstand getest worden. De geleidingsweerstand moet onder de 5 x 104 Ohm blijven. De afstand tussen de meetelektroden en de aansluiting aarde moet tussen de 8 tot 10 meter liggen. Is de weerstand hoger dan moeten meer aardeaansluitingen worden aangebracht.
Verbruik:
DisboPOX W 471: ca. 100 g/m2 of
DisboPOX W 5022: ca. 120 g/m2.

Let op: Tijdens het drogen en uitharden voor voldoende aan- en afvoer van lucht zorgen.

Afwerklaag

Geleidende rollaag voor mechanisch normaal te belasten vloeroppervlakken:
1e laag:
DisboPOX W 477 AS met 5 gew.-% water verdund gelijkmatid in een kruislaag aanbrengen.
Verbruik:
DisboPOX W 477 AS: ca. 100 - 200 g/m2

2e laag:
DisboPOX W 477 AS onverdund gelijkmatig aanbrengen.
Verbruik:
DisboPOX W 477 AS: ca. 200 g/m2

 Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Let op: Het materiaalverbruik van max. 400 g/m2 (totaal voor twee lagen) mag niet meer zijn omdat anders de geleiding niet meer gegarandeerd kan worden. Bij reparatie of een
nieuwe afwerklaag moet eerst een nieuwe geleidende tussenlaag met DisboPOX W 471 of DisboPOX W 5022 met aarding (nieuw koperband gebruiken) worden aangebracht. Het einde van de ‘potlife’ is optisch niet herkenbaar. Het overschrijden ervan leidt tot verandering van kleur en glansgraad en vermindering van hechting op de ondergrond. Tijdens het drogen en uitharden voor voldoende aan- en afvoer van lucht zorgen. Het koperband blijft na drogen en uitharden van de coating duidelijk zichtbaar.

Verbruik

Grondlaag
DisboPOX W 443

ca. 200 g/m2
Geleidende laag
DisboPOX W 471
DisboPOX W 5022

ca. 100 g/m2
ca. 120 g/m2
1e afwerklaag
DisboPOX W 477 AS +
5 gew.-% water


ca. 100 -200 g/m2
2e afwerklaag
DisboPOX W 477 AS

ca. 200 g/m2
 Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 90 minuten.
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de ‘potlife’.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80 % bedragen. De temperatuur van de ondergrond
moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Tijdens de droogfase van de coating voor voldoende aan- en afvoer van lucht zorgen omdat tijdens het drogen, door verdamping van het vocht uit de coating, anders een te hoge luchtvochtigheid ontstaat. Tocht moet vermeden worden.

Wachttijd

De wachttijd tussen de lagen bij 20 °C is minimaal 16 uur en maximaal 48 uur.
Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid te belopen na ca. 16 uur en na 7 dagen mechanisch en chemisch te belasten. Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.

Droogtijd Tijdens het uitharden (ca. 24 uur bij 20 °C) de coating tegen vocht beschermen. De hechting en/of het eindresulaat kan nadelig beïnvloed worden.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij langere onderbrekingen met water of warm zeepwater.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Reinigen en onderhoud

De algemene verwerkings-, schoonmaak- en onderhoudsvoorschriften van Disbon in acht nemen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Basismateriaal (A)
Bevat epoxyhars-aminadduct. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Verharder (B)
Bevat bisfenol-A-epichlorohydrinehars met een gemiddeld moleculairgewicht van ≤ 700, bisfenol-F-epoxyhars MG <700, p-tert-butylfenyl-1-(2,3-epoxy)propylether.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/j) is max. 140 g/l. Dit product bevat max. 10 g/l VOS.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH 
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

08 

DIS-477-005199 
EN 13813:2002
Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
BrandgedragEfl
Afgifte corrosieve bestanddelenSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtweerstand≤ AR1
Hechttreksterkte≥ B1,5
Slagvastheid≥ IR4

EN 13813
In de EN 13813 "Dekvloermortel en dekvloeren - Dekvloermortels - Eigenschappen en eisen" zijn de eisen vastgelegd voor dekvloermortels voor toepassing binnen. Ook vloercoatings op basis van kunsthars zijn in deze norm opgenomen. Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op de verpakking. De prestatieverklaring staat op internet onder www.dawnederland.nl.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.