caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/125534/043640_FF_Disbon_PA_7522_NL.png

Disbon 7522 PMMA-Asphalt Schnellgrund

Flexibel, snel reagerend en transparante grondlaag op basis van methylmethacrylaat voor asfalt ondergronden in buiten toepassing. Ook toe te passen bij lagere temperaturen.

Toepassing

Als grondlaag voor Disbon PA vloercoating systemen op galerijen, balkons, terrassen en trappen met asfalt als ondergrond. Als grondlaag in het Disbon Fast’n’Flex Balkonsysteem.


Let op: vanwege de speciale eigenschappen en toepassing van dit product mag verwerking uitsluitend plaatsvinden door professionele en gecertificeerde bedrijven.

Eigenschappen

  • reageerd vanaf 3 °C
  • snel overschilderbaar, na ca. 45 min. bij 20 °C
  • langdurig met water te belasten

Materiaalbasis

Massa: flexibele polymethylmethacrylaat
Katalysator: zuurstofrijke verbinding op basis van peroxyde

Verpakking

10 kg metalen blik Disbon PMMA 7522 Asphalt-Schnellgrund
100 g plastic flacon Disbon PMMA 7588 Katalysator

Kleur

Transparant

Opslag

Massa:
Koel, droog en vorstvrij. Ongeopende originele verpakking zijn ten minste 6 maanden houdbaar.
Verpakking tegen direct zonlicht beschermen.
Katalysator:
Koel en droog in gesloten verpakking, verwijderd van warmte- en ontstekingsbronnen en onder de
30 °C. Bij sterke opwarming, bijv. direct zonlicht kan de verharder tot zelfontbranding komen.

Soortelijke massa

1,1 g/cm³

Drogelaagdikte

ca. 95 µm/100 g/m2

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet stabiel, draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen zoals oliën, vetten, rubberen strepen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen, zoals (mechanisch)
schuren, kogelstralen of frezen. 1K-verflagen en slecht hechtende 2K-verflagen altijd
geheel verwijderen.
Oneffenheden in de ondergrond repareren met Disbon PMMA 7595 Mörtel. Het testen van de
hechting van de ondergrond op het project is aan te bevelen.

Gereedmaken van het materiaal

Massa grondig oproeren. De Disbon PMMA 7588 Katalysator (verharder) toevoegen en met een
langzaam draaiend roerwerk (max. 400 omw/min) intensief mengen tot een homogene, klontvrije
mengsel ontstaat. Daarbij oppassen dat geen resten materiaal op de bodem of rand van de
verpakking achterblijft. Het gemengde materiaal een een ander vat gieten en nogmaals grondig mixen.

Mengverhouding

Massa : Katalysator
1 verpakking : 3 flacons
Is 3 % Katalysator-toevoeging bij 20 °C

Ondergrondtemperatuur in °C;
Dosering Disbon PMMA 7588 Katalysator in % (richtgetal)
°C35101520253035
Toev. 
in %
66443222

Verwerkingsmethode

Afhankelijk van de toepassing met een korte- tot middellangharige, oplosmiddelbestendige roller of
borstel aanbrengen.

Opbouw van het verfsysteem

Gemengd materiaal met de roller of kwast aanbrengen en met een roller in een kruislaag gelijkmatig narollen.


Let op!: het materiaal wordt niet met kwartszand afgestrooid en kan ook niet met kwartszand gevuld
worden. Voor een egalisatielaag de Disbon PMMA 7577 Verlaufschicht toepasen.

De opbouw van het vloercoatsysteem het systemblad Disbon Fast´n´Flex Balkon en Disbon
Fast´n´Flex Parkhaus raadplegen.

Verbruik

ca. 400 g/m2

Verwerkingstijd

Bij 20 °C ca. 15 minuten.

Verwerkingsomstandigheden

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur:
Minimaal 3 °C en maximaal. 35 °C.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 90 %. De temperatuur van de ondergrond moet
altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de coatingslagen moet bij 20 °C minimaal 45 minuten en maximaal 3 uur
bedragen. De aangegeven wachttijd wordt bij hogere temperaturen korter en bij lage temperaturen
langer. Bij langere wachtijden het oppervlak opruwen en met Disbon HS 8344 PMMA-Verdünnung
reactiveren. Na voldoende verdampen, minimaal 2 uur, kan verder worden gewerkt.

Droogtijd

Bij 20 °C en 3 % toevoeging van de katalysator na 45 minuten te belopen en bestand tegen regen. Na ca. 3 uur uitgehard.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij langere werkonderbrekingen met Disbon HS 8344 PMMA-Verdünnung.

Certificaat

Actuele Informatie is op aanvraag verkrijgbaar.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Conform EU-richtlijn


H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
P243: Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P260: Damp/spuitnevel niet inademen.
P262: Contact met de ogen, de huid of de kelding vermijden.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P403 + P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

R11: Licht ontvlambaar.
R43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R36/37/38: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
R51/53: Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn
schadelijke effecten veroorzaken.

S2: Buitenbereik van kinderen bewaren.
S7/9: Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.
S16: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
S24/25: Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
S29: Afval niet in de gootsteen werpen.
S33: Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
S38: Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
S51: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
S62: Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 500 g/l VOS.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

12

DIS-7522-011670
EN 13813:2002
Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
BrandgedragEfl
Afgifte corrosieve bestanddelenSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtvastheid< AR1
Hechttreksterkte> B1,5
Slagvastheid> IR4

EN 13813
In de norm EN 13813 "Dekvloermortels en dekvloeren - dekmortels. Eigenschappen en eisen" is
vastgelegd aan welke eisen dekvloermortels voor gebruik binnen moeten voldoen. Ook
kunstharscoatings en -verzegeling vallen onder deze norm. Producten, die aan deze norm
voldoen, mogen het CE - logo voeren.
Het logo staat zowel op de verpakking als op de website van DAW Coatings Nederland B.V. (www.
dawcoatings.nl) en is te downloaden.
ce-logo
Disbon GmbH 
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

12 

DIS-7522-011670 
ETAG 005
Toepassing van vloeibare dakcoating op basis van Polymetylacrylaat
ETA-12/075: Froof, E, TL3, TH3, W3, P3, M und S, IA, S4
Weerstand tegen vliegvuurFroof
BrandklassificatieE
Weerstand tegen windbelasting>50 kPa op scheurvrije ondergrond
Bestand tegen lage temperaturenTL3
Bestand tegen hoge temperaturenTH3
GebruiksduurW3
Weerstand tegen plantwortelsNPD
NuttigebelastingP3
KlimaatzoneM en S
BelastingsklasseI A
DakneigingS4
Gevaarlijke stoffenGeen
ETAG 005

Het CE-logo staat op de verpakking van "Disbon Fast'n'Flex" of op de begeleidende papieren.

Vermeld moet worden bij "CE":
- Naam en adres van de fabrikant en/of leveransier,
- De laatste twee cijfers van het jaar waarin de CE is uitgebracht,
- Nummer van de Europese technische toelating, 
- Nummer van de Europese toelatingsrichtlijn, 
- Resultaat van de prestaties van het materiaal

Het logo staat zowel op de verpakking als op de website van DAW Coatings Nederland B.V. (www. dawcoatings.nl) en is te downloaden.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch
informatieblad worden opgenomen.
Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een object
gericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden