caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/125532/043638_FF_Disbon_PA_7533_NL.png

Disbon 7533 PMMA-Dichtschicht

Zeer flexibele, snel reagerende tussenlaag als afdichting met weefsellaag voor toepassing buiten. Ook toe te passen bij lage temperatuur.

Toepassing

Als afdichtingslaag, plaatselijk of het gehele oppervlak, op parkeerdekken, galerijen, balkons en terrassen. Ook toe te passen op bepaalde daken conform ETA 005.

Let op: Vanwege de speciale eigenschappen en toepassing van dit product mag verwerking uitsluitend plaatsvinden door professionele en gecertificeerde bedrijven.

Eigenschappen

  • reageert vanaf 3 °C
  • snel overschilderbaar, ca. 1 uur bij 20 °C
  • langdurig met water te belasten
  • uitermate flexibel en scheuroverbruggend
  • bestand tegen weersinvloeden

Materiaalbasis

Massa: zeer flexibele polymethylmethacrylaat
Verharder: zuurstofrijke verbinding op basis van peroxyde

Verpakking

10 kg metalen blik Disbon 7533 PMMA-Dichtschicht
25 kg metalen blik Disbon 7533 PMMA-Dichtschicht
100 g plastic flacon Disbon 7588 PMMA-Katalysator

Kleur

ca. RAL 7032

Opslag

Massa:
Koel, droog en vorstvrij. Ongeopende originele verpakking zijn ten minste 6 maanden houdbaar.
Verpakking tegen direct zonlicht beschermen.
Verharder:
Koel en droog in gesloten verpakking, verwijderd van warmte- en ontstekingsbronnen en onder de
30 °C. Bij sterke opwarming, bijv. direct zonlicht kan de verharder tot zelfontbranding komen.

Soortelijke massa

1,2 g/cm³

Drogelaagdikte

ca. 80 µm/100 g/m2

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

ca. 8000

Shore-hardheid (A/D)

> A 70

Geschikte ondergronden

Toepassing op vele ondergronden is mogelijk, ook verschillende ondergrond op één oppervlak zoals ondergronden die cement bevatten, asfalt, keramische tegels en goed hechtende 2K-coatinglagen. Toepassing moet in combinatie met Disbon PMMA-voorstrijklagen.
Voor verdere informatie het systeemblad van Disbon PMMA-systemen en de technische informatiebladen van de Disbon PMMA-voorstrijkmiddelen raadplegen.

Voorbereiding van de ondergrond

Cementhoudende ondergronden en asfalt met geschikte methoden zoals (mechanisch)schuren, kogelstralen, frezen etc. zodanig voorbehandelen dat voldoende hechting kan worden verkregen.
Goed hechtende oude coatinglagen opruwen tot 0,5mm. Ondergronden van metaal ontvetten met Disbon HS 8344 PMMA-Verdünnung.

Gereedmaken van het materiaal

Massa grondig oproeren. De Disbon PMMA 7588 Katalysator (verharder) toevoegen en met een
langzaam draaiend roerwerk (max. 400 omw/min) intensief mengen tot een homogene, klontvrije
mengsel ontstaat. Daarbij oppassen dat geen resten materiaal op de bodem of rand van de
verpakking achterblijft. Het gemengde materiaal een een ander vat gieten en nogmaals grondig mixen.

Mengverhouding

10 kg verpakking:
Massa : verharder
1 verpakking : 2 plastic flacons
25 kg verpakking:
1 verpakking : 5 plastic flacons

Ondergrondtemperatuur in °C;
Dosering Disbon PMMA 7588 Katalysator in % (richtgetal)
°C35101520253035
Toev.
in %
44422222
De hoeveelheid katalysator (verharder) beïnvloed de reactiesnelheid. Deze is tevens afhankelijk van de temperatuur ter plaatse.

Verwerkingsmethode

Met een korte- tot middellangharige, oplosmiddelbestendige roller.

Opbouw van het verfsysteem

Op de voorbehandelde en voorgestreken ondergrond wordt de Disbon 7533 PMMA-Dichtschicht met de roller aangebracht in voldoende laagdikte. Direct daarna wordt, in de nog natte laag, het Disbon HS 8511 Vlies ingebed. Het weefsel moet met de roller zonder blazen van binnen naar buiten worden aangedrukt. Let erop dat voldoende materiaal wordt aangebracht zodat het weefsel goed verlijmd kan worden. Direct daarna wordt, nat-in-nat, nog een laag Disbon 7533 PMMA-Dichtschicht aangebracht zodanig dat het weefsel alleen op de top nog zichtbaar is. Het weefsel altijd minimaal 5 cm overlappend aanbrengen.
Plaatselijke behandeling (HWA, overgand wand-muur etc.) altijd eerst uitvoeren. Daarna het gehele oppervlak behandelen. Om voldoende waterdichtheid zeker te stellen worden details altijd 2x met Disbon 7533 PMMA-Dichtschicht en weefsel uitgevoerd (zie detailtekeningen).
De opbouw van het vloercoatsysteem het systemblad Disbon Fast´n´Flex Balkon en Disbon
Fast´n´Flex Parkhaus raadplegen.

Verbruik

Disbon 7533 PMMA-Dichtschicht ca. 2000 g/m2 als inbeddingslaag
Disbon 7533 PMMA-Dichtschicht ca. 500 g/m2 als tweede laag (nat-in-nat)

Let op!  Voor het goede reactie en functioneren van het coatingsysteem is het absoluut noodzakelijk dat de minimum verbruiken worden aangehouden. Bij lagere verbruiken kan de reactie verstoord worden. Zorg altijd voor voldoende ventilatie, minimaal 7x de luchthoeveelheid.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C ca. 15 minuten (2% Disbon 7588 PMMA-Katalysator)
Bij 3 °C ca. 20 minuten (4% Disbon 7588 PMMA-Katalysator)

Verwerkingsomstandigheden

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur:
Minimaal 3 °C en maximaal. 35 °C.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 90 %. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de coatingslagen moet bij 20 °C minimaal 60 minuten en maximaal 3 uur
bedragen. De aangegeven wachttijd wordt bij hogere temperaturen korter en bij lage temperaturen langer. Bij langere wachtijden het oppervlak opruwen en met Disbon HS 8344 PMMA-Verdünnung reactiveren. Na voldoende verdampen, minimaal 2 uur, kan verder worden gewerkt.

Droogtijd

Bij 20 °C en 2 % toevoeging van de katalysator na 30 minuten bestand tegen regen en na 60 minuten te belope. Na ca. 3 uur uitgehard.
Bij 3 °C en 4 % toevoeging van de katalysator na 45 minuten bestand tegen regen en na 75 minuten te belopen. Na ca. 6 uur uitgehard.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij langere werkonderbrekingen met Disbon HS 8344 PMMA-Verdünnung.

Certificaat

De actuele informatie is op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn.

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. P243: Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P281: De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEN braken opwekken.
P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P403 + P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. 

R11: Licht ontvlambaar.
R43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R37/38: Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.

S2: Buiten bereik van kinderen bewaren.
S7/9: Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.
S16: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
S23: Dampen, aërosol niet inademen.
S24/25: Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
S29/56: Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
S33: Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
S38: Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
S51: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
S62: Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 500 g/l VOS.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

12

Werk H
DIS-7533-011671

ETA-12/0275
toepassing van vloeibare dakcoating op basis van een reactieve Polymetylacrylaat
ETAG 005
Disbon Fast´n´Flex
Weerstand tegen vliegvuur en stralingswarmteKlasse FRoof
BrandklassificatieKlasse E
Gevaarlijke stoffengeen
GebruiksduurW3
Klimaat zoneM en S
Nuttige belastingP1 tot P3
DakneigingS1 tot S4
Laagste oppervlaktetemperatuurTL3
Hoogste oppervlaktetemperatuurTH3

ETAG 005
In de ETAG 005 worden de prestatiekenmerken en prestatieklassificaties gedefinieerd. De ETA (European Technical Assessment) is een Europees geharmoniseerde testmethode voor bouwproducten. 


ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

12

DIS-7533-011671
EN 13813:2002
Kunstharsmortel / -coating voor toepassing binnen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
BrandklassificatieEfl
Afgifte van corrosieve bestanddelenSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtvastheid< AR1
Hechttreksterkte> B1,5
Slagvastheid> IR4

EN 13813
In de norm EN 13813 "Dekvloermortels en dekvloeren - dekmortels. Eigenschappen en eisen" is
vastgelegd aan welke eisen dekvloermortels voor gebruik binnen moeten voldoen. Ook
kunstharscoatings en -verzegeling vallen onder deze norm. Producten, die aan deze norm
voldoen, mogen het CE - logo voeren.
Het logo staat zowel op de verpakking als op de website van DAW Coatings Nederland B.V. (www.dawcoatings.nl) en is te downloaden.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen.
Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een object
gericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Technische informatie

Veiligheidsblad

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden