caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/125535/043641_FF_Disbon_PA_7544_NL.png

Disbon 7544 PMMA-Deckschicht

Zeer flexibele, UV-stabiele afwerklaag voor toepassing buiten.
Ook toe te passen bij lagere temperaturen.

Toepassing

Afwerklaag voor de Disbon PMMA-vloercoatsystemen op parkeerdekken, galerijen, balkons en terrassen.

Let op: Vanwege de speciale eigenschappen en toepassing van dit product mag verwerking
uitsluitend plaatsvinden door professionele en gecertificeerde bedrijven.

Eigenschappen

  • reageert vanaf 3 °C
  • snel overschilderbaar, ca. 1 uur bij 20 °C
  • langdurig met water te belasten
  • bestand tegen weersinvloeden

Materiaalbasis

Massa: zeer flexibele polymethylmethacrylaat
Verharder: zuurstofrijke verbinding op basis van peroxyde

Verpakking

10 kg metalen blik Disbon 7544 PMMA-Deckschicht
100 g plastic flacon Disbon 7588 PMMA-Katalysator

Kleur

ca. RAL 7030, 7031, 7032, 7035, 7037, 7043, 1001, mais, madeira, granat
Andere kleuren zijn op aanvraag te leveren.

Kleurveranderingen en verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden.
Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën
(desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan
krassen veroorzaken. Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet.

Opslag

Massa:
Koel, droog en vorstvrij. Ongeopende originele verpakking zijn ten minste 6 maanden houdbaar.
Verpakking tegen direct zonlicht beschermen.
Verharder:
Koel en droog in gesloten verpakking, verwijderd van warmte- en ontstekingsbronnen en onder de
30 °C. Bij sterke opwarming, bijv. direct zonlicht kan de verharder tot zelfontbranding komen.

Soortelijke massa

ca. 1,05 g/cm³

Drogelaagdikte

ca. 95 µm/100 g/m2

Geschikte ondergronden

De afwerklaag aanbrengen op de eerder aangebracht Disbon PMMA-laag uit het vloercoatsysteem.

Voorbereiding van de ondergrond

Disbon 7544 PMMA-Deckschicht wordt als afwerklaag aangebracht op Disbon 7511 PMMA Balkon-Schnellgrund of Disbon 7522 PMMA Asphalt-Schnellgrund voorgestreken ondergrond of op Disbon 7533 PMMA-Dichtschicht of Disbon 7577 PMMA-Verlaufschicht behandelde ondergrond.

Gereedmaken van het materiaal

Massa grondig oproeren. De Disbon PMMA 7588 Katalysator (verharder) toevoegen en met een
langzaam draaiend roerwerk (max. 400 omw/min) 2 minuten intensief mengen tot een homogene, klontvrije mengsel ontstaat. Daarbij oppassen dat geen resten materiaal op de bodem of rand van de verpakking achterblijft. Het gemengde materiaal een een ander vat gieten en nogmaals grondig mixen. Is de materiaaltemperatuur < 10 °C dan minimaal 4 minuten mengen, de katalysator heeft meer tijd nodig om op te lossen.

Mengverhouding

10 kg verpakking:
Massa : verharder
1 verpakking : 2 flacons
Ondergrondtemperatuur in °C;
Dosering Disbon PMMA 7588 Katalysator in % (richtgetal)
°C35101520253035
Toev.
in %
44422221,5
De hoeveelheid katalysator (verharder) beïnvloed de reactiesnelheid. Deze is tevens afhankelijk van de temperatuur ter plaatse.

Verwerkingsmethode

Rubberen wisser en middellangharige, oplosmiddelbestendige roller.

Opbouw van het verfsysteem

Op de voorbehandelde ondergrond de Disbon 7544 PMMA-Deckschicht met de roller gelijkmatig aanbrengen. Is de ondergrond afgezand met kwarts dan het materiaal op de ondergrond gieten, met een rubberen wisser gelijkmatig verdelen en met de roller narollen.

Verbruik

Afwerklaag
glad oppervlak

Ingestrooid voor R10 met  
Disbon HS 8255 Fast-Chips
ca. 600 g/m2max. 40 - 50 g/m2
Afwerklaag
ingestrooid oppervlak, afhankelijk van de korrelgrootte
ca. 600 - 800 g/m2

Verwerkingstijd

Bij 20 °C ca. 15 minuten

Verwerkingsomstandigheden

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur:
Minimaal 3 °C en maximaal. 35 °C.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 90 %. De temperatuur van de ondergrond
moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen. Tijdens het uitharden tegen vocht beschermen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de coatingslagen moet bij 20 °C minimaal 60 minuten en maximaal 3 uur
bedragen. De aangegeven wachttijd wordt bij hogere temperaturen korter en bij lage
temperaturen langer.

Droogtijd

Bij 20 °C en 2 % toevoeging van de katalysator na 45 minuten bestand tegen regen en na 60 minuten te belopen. Na ca. 3 uur uitgehard.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij langere werkonderbrekingen met Disbon HS 8344 PMMA-Verdünnung.

Certificaat

Op actuele informatie is op aanvraag te verkrijgen.

Reinigen en onderhoud

Balkons, terrassen en galerijen:

Om het vloeroppervlak netjes te houden is het regelmatig schoonvegen van de vloer met een zachte bezem noodzakelijk. Daarna kan de vloer met een natte vloermop worden schoongemaakt. Bij een sterkere vervuiling of vlekvorming, bijvoorbeeld door gemorste vloeistof, kan de vloer worden schoongemaakt met een schoonmaakmiddel die o.a. gebruik wordt bij het reinigen van PVC, linoleum en andere kunststoffen in de aangegeven dosering. Bij grote oppervlakken kan gebruik worden gemaakt van speciale hogedruk-reinigingsapparatuur. In voorkomende gevallen is een spuit met een brede straal belangrijk. Let erop dat de afstand van de spuitopening en de vloer nooit meer is dan 50 cm. Vanwege de vele mogelijkheden van reinigen is een algemeen reinigingsadvies niet te geven, mede doordat de mate van vervuiling en vloerbelasting per object sterk kunnen verschillen. Het regelmatig reinigen van de vloer verlengt de levensduur van de vloercoating. Wij adviseren om altijd eerst een proef te maken welk reinigingsmiddel en -methode het beste resultaat geeft.
 
Vloeren in parkeergarages:
Voor het reinigen van vloeren behandeld met een Disbon-coating is reinigingsapparatuur op basis van hogedruk-waterstralen of hogedruk-stoomstralen geschikt. Pas nooit een roterende of fresende spuitkop toe en zorg dat de afstand van de spuitkop en de vloer niet meer is dan max. 50 cm. Een toevoeging aan het water met een gebruikelijk reinigingsmiddel is mogelijk. De dosering is afhankelijk per reinigingsmiddel.
  • Gebruik geen bezem met een harde of metalen vezel
  • Etsende of desinfecterende middelen zijn ongeschikt om te gebruiken
  • Wanneer bij machinaal reinigen draaiende borstels worden gebruik kan dit de levensduur van de coating beïnvloeden
  • Vooraf is op een klein oppervlak een reinigingsproef aan te bevelen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.
H 225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H 315: Veroorzaakt huidirritatie.
H 317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H 335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

P 210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
P 233: In goed gesloten verpakking bewaren.
P 240: Opslag- en opvangreservoir aarden.
P 241: Explosieveilige elektrische/ ventilatie-/ verlichtings-apparatuur gebruiken.
P 243: Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
p 280: Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P 303 + 361 + 353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/ afdouchen.
P 304 + 340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P 370 + 378: In geval van brand: Gebruik droog zand, droge chemicaliën of alcohol bestendig schuim voor uitdoven.
P 403 + 235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. 

R11: Licht ontvlambaar.
R43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R37/38: Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.

S 2: Buiten bereik van kinderen bewaren. G
S 7/9: esloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.
S 16: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
S 23: Dampen, aërosol niet inademen.
S 29: Afval niet in de gootsteen werpen.
S 33: Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
S 38: Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
S 51: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
S 62: Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 500 g/l VOS.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

12

DIS-7544-011672
EN 13813:2002
Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
BrandgedragEfl

Afgifte van corrosieve
bestanddelen

SR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtvastheid< AR1
Hechttreksterkte> B1,5
Slagvastheid> IR4

EN 13813
In de norm EN 13813 "Dekvloermortels en dekvloeren - dekmortels. Eigenschappen en eisen" is
vastgelegd aan welke eisen dekvloermortels voor gebruik binnen moeten voldoen. Ook
kunstharscoatings en -verzegeling vallen onder deze norm. Producten, die aan deze norm
voldoen, mogen het CE - logo voeren.
Het logo staat zowel op de verpakking als op de website van DAW Coatings Nederland B.V. (www.
dawcoatings.nl) en is te downloaden.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen.
Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een object
gericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.