caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/181404/054878_Logo_disbon_claim_kleur_NL.png

Disbon 7555 PMMA-Deckschicht transparant

Snel reagerende, zeer flexibele transparante afwerklaag voor toepassing buiten.
Ook toe te passen bij lagere temperaturen.

Toepassing

Afwerklaag voor de Disbon PMMA-vloercoatsystemen op parkeerdekken, galerijen, balkons en
terrassen.
Let op: Vanwege de speciale eigenschappen en toepassing van dit product mag verwerking
uitsluitend plaatsvinden door professionele en gecertificeerde bedrijven.

Eigenschappen

  • reageert vanaf 3 °C
  • snel overschilderbaar, ca. 1 uur bij 20 °C
  • langdurig met water te belasten
  • bestand tegen weersinvloeden

Materiaalbasis

Massa: zeer flexibele polymethylmethacrylaat
Verharder: zuurstofrijke verbinding op basis van peroxyde

Verpakking

10 kg metalen blik Disbon 7555 PMMA-Deckschicht transparant 
100 g plastic flacon Disbon 7588 PMMA-Katalysator

Kleur

transparant 

Kleurveranderingen en verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden.
Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën
(desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan
krassen veroorzaken. Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet.

Opslag

Massa:
Koel, droog en vorstvrij. Ongeopende originele verpakking zijn ten minste 6 maanden houdbaar.
Verpakking tegen direct zonlicht beschermen.
Verharder:
Koel en droog in gesloten verpakking, verwijderd van warmte- en ontstekingsbronnen en onder de
30 °C. Bij sterke opwarming, bijv. direct zonlicht kan de verharder tot zelfontbranding komen.

Soortelijke massa

ca. 1,0 g/cm³

Drogelaagdikte

ca. 95 µm/100 g/m2

Geschikte ondergronden

De afwerklaag aanbrengen op de eerder aangebrachte Disbon PMMA-laag uit het vloercoatsysteem.

Voorbereiding van de ondergrond

Disbon 7555 PMMA-Deckschicht transparant wordt als afwerklaag aangebracht op Disbon 7577 PMMA-Verlaufschicht welke met Colorquarzsand is ingestrooid.

Gereedmaken van het materiaal

Massa grondig oproeren. De Disbon PMMA 7588 Katalysator (verharder) toevoegen en met een
langzaam draaiend roerwerk (max. 400 omw/min) 2 minuten intensief mengen tot een homogeen,
klontvrij mengsel ontstaat. Daarbij oppassen dat geen resten materiaal op de bodem of rand van
de verpakking achterblijven. Het gemengde materiaal in een een ander vat gieten en nogmaals grondig
mixen. Is de materiaaltemperatuur < 10 °C dan minimaal 4 minuten mengen, de katalysator heeft dan
meer tijd nodig om op te lossen.

Mengverhouding

10 kg verpakking:
Massa : verharder
1 verpakking : 2 plastic flacons
Ondergrondtemperatuur in °C;
Dosering Disbon PMMA 7588 Katalysator in % (richtgetal)
°C35101520253035
Toev.
in %
44422221,5
De hoeveelheid katalysator (verharder) beïnvloedt de reactiesnelheid. Deze is tevens afhankelijk
van de temperatuur ter plaatse.

Verwerkingsmethode

Rubberen wisser en middellangharige, oplosmiddelbestendige roller.

Opbouw van het verfsysteem

Op de ingestrooide (met Colorkwarts) laag Disbon 7577 PMMA-Verlaufschicht wordt het materiaal
met een rubberen wisser gelijkmatig in een kruislaag verdeeld en met de roller nagerold.

Verbruik

Afwerklaag (R11)
met Disboxid 984 ColorQuarz ingestrooid oppervlak

ca. 600 g/m2

Verwerkingstijd

Bij 20 °C ca. 15 minuten

Verwerkingsomstandigheden

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur:
Minimaal 3 °C en maximaal. 35 °C.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 90 %. De temperatuur van de ondergrond
moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen. Tijdens het uitharden tegen vocht beschermen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de coatinglagen moet bij 20 °C minimaal 60 minuten en maximaal 3 uur
bedragen. De aangegeven wachttijd wordt bij hogere temperaturen korter en bij lagere
temperaturen langer.

Droogtijd

Bij 20 °C en 2 % toevoeging van de katalysator na 45 minuten bestand tegen regen en na 60
minuten te belopen. Na ca. 3 uur uitgehard.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij langere werkonderbrekingen met Disbon HS 8344 PMMA-Verdünnung.

Certificaat

Op actuele informatie is op aanvraag te verkrijgen.

Reinigen en onderhoud

Balkons, terrassen en galerijen:
Om het vloeroppervlak netjes te houden is het regelmatig schoonvegen van de vloer met een zachte
bezem noodzakelijk. Daarna kan de vloer met een natte vloermop worden schoongemaakt. Bij een
sterkere vervuiling of vlekvorming, bijvoorbeeld door gemorste vloeistof, kan de vloer worden
schoongemaakt met een schoonmaakmiddel die o.a. gebruik wordt bij het reinigen van PVC, linoleum
en andere kunststoffen in de aangegeven dosering. Bij grote oppervlakken kan gebruik worden
gemaakt van speciale hogedruk-reinigingsapparatuur. In voorkomende gevallen is een spuit met een
brede straal belangrijk. Let erop dat de afstand van de spuitopening en de vloer nooit meer is dan 50
cm. Vanwege de vele mogelijkheden van reinigen is een algemeen reinigingsadvies niet te geven,
mede doordat de mate van vervuiling en vloerbelasting per object sterk kunnen verschillen. Het
regelmatig reinigen van de vloer verlengt de levensduur van de vloercoating. Wij adviseren om altijd
eerst een proef te maken welk reinigingsmiddel en -methode het beste resultaat geeft.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

H 225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H 315: Veroorzaakt huidirritatie.
H 317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H 335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

P 210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
P 243: Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P 273: Voorkom lozing in het milieu.
P 281: De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P 302 + P 352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P 304 + P 312: NA INADEMING: en bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

R11: Licht ontvlambaar.
R43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R37/38: Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.

S 9: Op een goed geventileerde plaats bewaren.
S 16: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
S 24: Aanraking met de huid vermijden.
S 33: Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
S 37: Draag geschikte handschoenen.
S 60: Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 500 g/l VOS.

Giscode

RMA10

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

131)

DIS-7555-012897
EN 13813:2002
Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
BrandgedragEfl
Afgifte van corrosieve bestanddelenSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtvastheid< AR1
Hechttreksterkte> B1,5
Slagvastheid> IR4

EN 13813
In de norm EN 13813 "Dekvloermortels en dekvloeren - dekmortels. Eigenschappen en eisen" is
vastgelegd aan welke eisen dekvloermortels voor gebruik binnen moeten voldoen. Ook
kunstharscoatings en -verzegeling vallen onder deze norm. Producten, die aan deze norm
voldoen, mogen het CE - logo voeren.
Het logo staat zowel op de verpakking als op de website van DAW Coatings Nederland B.V. (www.
dawcoatings.nl) en is te downloaden.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen.
Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.