Disboxid 460 EP-Ground

Transparant en snelreagerend voorstrijk- en reparatiemiddel voor minerale vloeroppervlakken. Twee componenten (2K).

caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/123815/043369_Disboxid_460_EP-Grund_TIJDELIJK_NL.png

Toepassing

Voorstrijk- en/of reparatiemiddel op minerale vloeren. Toe te passen in de Disbon Parkhaus-systemen OS 8 l, OS 8 lll Rapid en OS 11a + b Neu.

Als bindmiddel voor Disboxid 946 Mörtelquarz voor het repareren vloeren en het maken van een holle plint.
Let op!  Niet geschikt als afwerklaag.

Eigenschappen

  • hardt goed door bij 10 °C
  • bestand tegen weersinvloeden
  • langdurig met water te belasten
  • bestand tegen bepaalde chemicalën
  • voldoet aan de eisen van de DIN EN 1504-2 en DIN V 18026: het beschermen van betonnen
    oppervlakken

Materiaalbasis

2K-epoxyhars, laag visceus, total solid.

Verpakking

  • 25 kg verpakking (basis 17,5 kg, verharder 7,5 kg)
  • 600 kg verpakking (basis 210 kg vat (2 x) + verharder 180 kg vat (1 x))

Kleur

Transparant.

Met Disboxid 980 NEFA®POX-kleurpasta's op kleur te brengen.

Kleine kleurveranderingen en verpoederen zijn mogelijk door inwerking van UV-licht en
weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurverandering leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet.

Opslag

Koel en droog bewaren.
In originele, gesloten verpakking bij 20 °C 12 maanden houdbaar. Bij opslag onder lagere
temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,1 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 95 µm/100 g/m2

Slingerhardheid conform König

ca. 150 sek.

Shore-hardheid (A/D)

ca. D 78

Drukvastheid

Bindmiddel ca. 58 N/mm2
Mortel 1:10 ca. 52 N/mm2   

Viscositeit

ca. 700 mPas

Buig-treksterkte

Bindmiddel ca. 75 N/mm2
Mortel 1:10 ca. 18 N/mm2

Geschikte ondergronden

Beton en cementdekvloer.

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen
zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
De drukvastheid van de ondergrond moet > 25 N/mm2 zijn.
Cement- en kunststofhoudende reparaties vooraf testen op hechting.
De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm2 waarbij de laagste
waarde niet lager dan 1,0 N/mm2 mag zijn. Het vochtpercentage in de ondergrond moet stabiel zijn en
mag voor beton en cementdekvloer max. 4 gew.% bedragen.

Optrekkend vocht mag niet vorkomen. Sluit de vloer aan op de aarden ondergrond dan moet een dampremmende folie worden aangebracht. Bij toepassing van het OS 8-systeem moet de hechttreksterkte van de ondergrond gemiddeld 2,0 N/mm2 zijn met als laagste waarde 1,5 N/mm2.

Andere soorten ondergronden moet door DAW Coatings Nederland B.V worden geadviseerd.

Voorbereiding van de ondergrond

De cementhoudende ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen,
zoals kogelstralen of mechanisch schuren met diamantschijven. Reparties uitvoeren met Disbocret® PCC- of Disboxid EP-Mörteln.
Siliconenhoudende producten (bijv. kit) niet toepassen om een slechte hechting te voorkomen.
Vezelhoudende ondergronden (staal- of kunststofvezels) moeten na het aanbrengen van de grondlaag geschuurd worden en nogmaals van een grondlaag worden voorzien.

Gereedmaken van het materiaal

Verharder toevoegen aan basismateriaal en grondig machinaal mengen met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) tot een homogene massa ontstaat. Het gemengde materiaal overgieten in een andere kuip en nogmaals grondig roeren.
Wanneer het materiaal in kleur moet worden aangebracht aan het basismateriaal de kleurpasta (1 flacon Disboxid 980 NEFA®POX-kleurpasta = 0,8 kg op 25 kg Disboxid 460 EP-Ground) toevoegen en doorroeren.

Om het uitharden te bespoedigen en daardoor sneller verder gewerkt kan worden kan optioneel Disboxid 903 EP-Rapid in max. 5,5 % (van de totale hoeveelheid massa en verharder) aan de verharder worden toegevoegd en gemengd. Pas daarna de verharder aan de massa toevoegen. Voor de veranderde potlife en wachttijd het technisch informatieblad Disboxid 903 EP-Rapid raadplegen.

Mengverhouding

Basis : verharder = 7 : 3 gew.-delen

Verwerkingsmethode

Materiaal, afhankelijk van de toepassing, aanbrengen met een gummirakel, borstel, roller of spaan.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Het gemengde materiaal op het oppervlak gieten en met een gummibezem of wisser langzaam in een heen en weer beweging (poriënvullend) verdelen. Eventuele glanzende plekken in een kruislaag nabehandelen met een halflangharige vachtroller. Bij een sterk zuigende ondergrond (de eerste laag geeft geen gesloten laag) is een tweede grondlaag, om de poriën te vullen, noodzakelijk. De grondlaag moet binnen 24 worden afgewerkt. Bij een te verwachten langere wachttijd moet de nog natte laag worden afgezand met fijn kwartszand.
Voor een gietmortel of gietcoating met Disboxid 943 Einstreuquarz en voor een troffelvloer met Disboxid 944 Einstreuquarz de nog natte laag afzanden. Bij een laagdikte tot 1 mm de ondergrond niet afzanden. Indien de laag niet wordt afgezand moet binnen 24 uur worden verder gewerkt.
Egalisatielaag
Oneffenheid ondergrond tot 1,0 mm
Disboxid 460 EP-Ground, 1 gew.-deel
Disboxid 942 Mischquarz, 1,5 gew.-delen

Oneffenheid ondergrond vanaf 1,0 mm
Egalisatielaag samenstellen uit:
Disboxid 460 EP-Ground, 1 gew.-deel
Kwartszand, 1,5 gew.-delen
(Disboxid 942 Mischquarz + Disboxid 943 Einstreuquarz 1 : 1 gemengd)

Het materiaal op het voorbehandelde oppervlak gieten en met een spaan (staande met een metalen rakel met een max. breedte van 60 mm) scherp over het oppervlak trekken en aansluitend met een stekelroller ontluchten. De egalisatielaag afhankelijk van de toepassing afzanden.

Holle plint (diameter 5 cm)
Een grondlaag aanbrengen als boven omschreven. Reparatiemortel samenstellen uit:
Disboxid 460 EP-Ground, 1 gew.-deel
Disboxid 946 Mörtelquarz, 10 gew.-delen
Het aangebrachte materiaal met geschikt gereedschap modelleren tot een holle plint met een straal van 5 cm.

Verbruik

Parkhaussysteem OS 8, OS 11a+b
Raadpleeg het overzicht van de Parkhaussystemen.

Grondlaaglaagca. 200–400 g/m2
Afzanden grondlaag
Disboxid 943 Einstreuquarz

ca. 800 g/m2
Egalisatielaag
voor egale, vrijwel gladde ondergrond
oneffenheid tot 1 mm:
Disboxid 460 EP-Ground
Disboxid 942 Mischquarz
ca. 660 g/mm/m2
ca. 1 kg/mm/m2
Oneffen, ruwe ondergrond
oneffenheden vanaf 1 mm
Disboxid 460 EP-Ground
Disboxid 942 Mischquarz
Disboxid 943 Einstreuquarz
ca. 660 g/mm/m2
ca. 500 g/mm/m2
ca. 500 g/mm/m2
Afzanden egalisatielaag
Disboxid 943 Einstreuquarz

ca. 1 kg/m2
Holle plint
Disboxid 460 EP-Ground
Disboxid 946 Mörtelquarz
ca. 150 g/m
ca. 1,5 kg/m
Het verbruik is ondermeer afhankelijk van temperatuur, wijze van applicatie, gereedschap en soort
kwartszand. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid ca. 30 minuten. Bij toevoeging van Disboxid 903 EP-Rapid wordt de verwerkingstijd verkort tot 17 minuten.
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de ‘potlife’.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de arbeidsgangen moet bij 20 °C minstens 14 en max. 24 uur bedragen. Bij een
langere wachttijd moet de laag geschuurd worden, mits deze niet is afgezand, voordat verder gewerkt
mag worden. Let erop dat de laag niet doorgeschuurd wordt. Bij toevoeging van Disboxid 903 EPRapid
moet de volgende laag binnen maximaal 12 uur worden aangebracht.
Wachttijd bij toevoeging van Disboxid 903 EP-Rapid
Disboxid 460 EP-GroundAantal 0,5 liter verp.
Disboxid 903 EP-Rapid
bij 10° Cbij 20° C
25 kg-36 uur14 uur
25 kg1 verpakking21 uur6,5 uur
25 kg2 verpakkingen17 uur4,5 uur
25 kg3 verpakkingen14 uur3 uur
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.
Tijdens het uitharden (ca. 24 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid na 14 uur te belopen, na ca. 3 dag volledig te belasten en
na ca. 7 dagen uitgehard.
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de droogtijd. Door toevoeging van
Disboxid 903 EP-Rapid wordt de droogtijd verkort.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij een langere pauze reinigen met Disboxid 419 Verdünner.

Certificaat

Actuele informatie is op aanvraag te verkrijgen.

Reinigen en onderhoud

De algemene verwerkings-, schoonmaak- en onderhoudsvoorschriften van DAW Coatings in acht
nemen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010).

CE-markering

CE: 13 1119 DIS-460-012483 EN 1504-2:2004
CE: 13 DIS-460-012483 EN 13813:2002

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden