privacy
privacy

Privacyverklaring

1. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, van andere gegevensbeschermingswetgeving in lidstaten van de Europese Unie en van andere regelingen met betrekking tot gegevensbescherming, is:

DAW Nederland
Koperslager 2, 3861 SJ Nijkerk
Telefoon: +31 (0)33 247 50 00
Website: www.dawnederland.nl
Email: info@dawnederland.nl
KVK-nummer: 55433111

(hierna “wij”, resp. “ons“ of “onze“).

2. Contactgegevens ivm gegevensbescherming

Elke betrokkene kan zich ingeval van vragen of opmerkingen wenden tot privacy@dawnederland.nl

3. Definities

Onze privacyverklaring is gebaseerd op de begripsomschrijvingen die vastgelegd werden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze privacyverklaring moet gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn. Om dat de garanderen, verklaren we eerst de begrippen die we erin gebruiken:

 • Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijke persoon (hierna „de betrokkene“ genoemd). Iemand wordt als een identificeerbare natuurlijke persoon beschouwd wanneer hij of zij verbonden kan worden aan een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, gegevens over de woonplaats, een online-identificatie of ook aan één of meer bijzondere kenmerken die uitdrukking geven aan de fysieke, psychologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van de betrokken natuurlijke persoon.

 • Betrokken persoon

Een betrokken persoon is elke natuurlijke persoon wiens geïdentificeerde of identificeerbare persoonlijke gegeven door de verantwoordelijke verwerkt worden.

 • Verwerken

Verwerken is elke al dan niet met behulp van geautomatiseerde systemen ondernomen actie of reeks van acties met betrekking tot persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld verzamelen, opnemen, organiseren, rangschikken, opslaan, aanpassen of wijzigen, selecteren, opvragen, gebruiken, kenbaar maken door verstrekken, verspreiden of een andere vorm van terbeschikkingstelling, vergelijken of linken, beperken, schrappen of vernietigen.

 • Beperken van de verwerking

Beperken van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met het doel om de toekomstige verwerking ervan in te perken.

 • Profiling

Profiling is elke aard van automatische verwerking van persoonlijke gegevens die erin bestaat dat deze persoonlijke gegevens gebruikt worden om bepaalde persoonlijke aspecten die betrekking hebben op de natuurlijke persoon, te beoordelen, meer bepaald om aspecten met betrekking tot geleverde werkprestaties, de economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesse, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of woonplaatswijziging van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

 • Pseudonimisering

Pseudonimisering is het verwerken van persoonlijke gegevens zodat ze zonder gebruik van bijkomende informatie niet meer met een specifieke betrokken persoon in verbinding gebracht kunnen worden en, voor zover deze bijkomende informatie afzonderlijk wordt bewaard, technisch en organisatorische maatregelen getroffen worden om te garanderen dat deze persoonlijke gegevens niet met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in verbinding gebracht kunnen worden.

 • Verantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke of de verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheid, instelling of andere organisatie, die alleen of samen met anderen beslist over het doel en de middelen van de verwerking van persoonlijke gegevens. Indien deze doelstellingen en middelen voor de verwerking vastgelegd zijn in het Europese Recht of in het recht van de lidstaten, kunnen de verantwoordelijke of de criteria voor zijn benoeming volgens het Europese recht of het recht van de lidstaten voorzien worden.

 • Verwerker in opdracht

Een verwerker in opdracht is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, een overheidsinstantie, een organisatie of elke andere instantie, die in opdracht van de verantwoordelijke persoonlijke gegevens verwerkt.

 • Ontvanger

Een ontvanger is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, een overheidsinstantie, een organisatie of elke andere instantie, aan wie persoonlijke gegevens kenbaar gemaakt worden, los daarvan of hij of zij een derde is of niet. Overheidsinstanties die in het kader van een bepaalde onderzoeksopdracht naar Europees recht of naar het recht van lidstaten mogelijk persoonlijke gegevens ontvangen, gelden echter niet als ontvanger.

 • Derde

Een derde is een natuurlijke of een rechtspersoon, een overheidsinstelling, een organisatie of elke andere instantie, met uitzondering van de betrokken persoon, de verantwoordelijke, de verwerker in opdracht en van personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of van de verwerker in opdracht bevoegd zijn om persoonlijke gegevens te verwerken.

 • Toestemming

Toestemming is elke door de betrokken persoon vrijwillig voor een bepaald geval, na voorafgaande informatie en ondubbelzinnig gedane wilsverklaring in vorm van een verklaring of van een andere duidelijke bevestigende handeling, waarmee de betrokken persoon te kennen geeft, dat hij of zij akkoord gaat met de verwerking van de betreffende persoonlijke gegevens.

4. Algemene informatie over gegevensverwerking

Gegevensbescherming, gegevensbeveiliging en geheimhouding hebben voor ons een hoge prioriteit. We hechten het hoogste belang aan de aanhoudende bescherming van uw persoonlijke gegevens, van uw ondernemingsgegevens en van uw bedrijfsgeheimen.

In principe kunt u onze website bezoeken zonder dat u gegevens met betrekking tot uw persoon moet achterlaten. Indien u echter via onze website beroep doet op prestaties die door onze onderneming geleverd worden, moeten daarvoor wel persoonlijke gegevens opgegeven worden. Over het algemeen gebruiken we de gegevens die u meedeelt, die via de website verzameld worden en die bij gebruik opgeslagen worden, enkel en alleen voor onze eigen doelstellingen, namelijk voor de samenstelling en het aanbieden van onze website en voor de totstandbrenging, de uitvoering en de afwikkeling van de service en het aanbod dat via de website wordt aangeboden (contractuitvoering). We geven deze niet door aan externe derden voor zover daartoe geen door de overheid opgelegde verplichting bestaat. In alle andere gevallen verzoeken we telkens om uw afzonderlijke toestemming.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt volgens de vereisten gesteld door de algemene verordening gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke bepalingen voor gegevensbescherming die voor ons gelden. Door middel van deze privacyverklaring willen we u informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verwerken. Bovendien brengen we u via deze privacyverklaring op de hoogte van de rechten die u hebt.

We hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonlijke gegevens die via deze website verwerkt worden, op passende wijze te beschermen. Zo maakt deze website omwille van de veiligheid en de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke gegevens, zoals bijvoorbeeld aanvragen via een contactformulier dat u ons als beheerder van deze site toezendt, gebruik van een SSL-codering. U herkent een gecodeerde verbinding daaraan dat het adres van de browser zich van "http://" wijzigt naar https:// en verder ook aan het slot-symbool in uw browserregel. Wanneer de SSL-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toezendt niet door derden meegelezen worden. Toch kan de gegevensoverdracht via het internet in principe veiligheidsgebreken vertonen en kan bijgevolg geen absolute veiligheidsgarantie gegeven worden.

5. Algemene informatie over de wettelijke grondslag

Voor zover we voor de verwerking van persoonlijke gegevens om toestemming van de betrokken persoon verzoeken, geldt art. 6 par. 1 lit. a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens.

Bij de verwerking van persoonlijke gegevens die noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een contract waarvan de betrokken persoon één der contractuele partijen is, geldt Art. 6 par. 1 lit. b AVG als wettelijke grondslag. Dat geldt ook voor de gegevensverwerking die nodig is voor de uitvoering van maatregelen vóór het contract tot stand gekomen is.

Voor zover de verwerking van persoonlijke gegevens nodig is om aan een voor onze onderneming geldende wettelijke verplichting te voldoen, wordt de wettelijke grondslag gevormd door Art. 6 par. 1 lit. c van de AVG.

In het geval dat levensbelangrijke belangen van de betrokken persoon of van een andere natuurlijke persoon tot de verwerking van persoonlijke gegevens noodzaken, geldt Art. 6 par. 1 lit. d AVG als wettelijke grondslag.

Indien de verwerking nodig is om de gerechtvaardigde belangen van onze onderneming of van een derde te vrijwaren, en indien de belangen, basisrechten en basisvrijheden van de betrokkene niet voorgaan op deze eerste belangen, is Art. 6 par. 1 lit. f AVG de wettelijke grondslag.

6. Algemene informatie over schrapping van gegevens en duur van de gegevensopslag

De persoonlijke gegevens van de betrokken persoon worden geschrapt of geblokkeerd zodra het doel van de gegevensopslag wegvalt. Gegevensopslag kan bovendien nog gebeuren wanneer de Europese of de nationale wetgever dit in Europese verordeningen, wetten of in andere voorschriften die voor de verantwoordelijke gelden, voorziet. Het blokkeren of schrappen van gegevens gebeurt wanneer een in de hiervoor genoemde normen geldende opslagtermijn afloopt, behalve wanneer de gegevens nog opgeslagen moeten blijven om een contract te kunnen afsluiten of uitvoeren.
 

7. Verzamelen van algemene gegevens en informatie

Bij elke raadpleging van de website door een betrokken persoon of door een geautomatiseerd systeem, verzamelt onze website een reeks algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logfiles van de server. De volgende gegevens kunnen verzameld worden: (1) het type en de versie van de gebruikte browser, (2) het besturingssysteem van het bezoekende systeem, (3) de website van waaruit een bezoekend systeem op onze website belandt (de zogenoemde referrer), (4) de onderliggende websites die via een bezoekend systeem op onze website aangestuurd worden, (5) de datum en het tijdstip van het bezoek aan de website, (6) een internet-protocoll-adres (IP-adres), (7) de internet-service-provider van het bezoekende systeem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie voor de beveiliging ingeval van aanvallen op ons informatietechnologiesysteem.

Wanneer we deze algemene gegevens en informatie gebruiken, trekken we geen conclusies met betrekking tot de betrokken persoon. Deze informatie is echter wel nodig om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de reclame voor deze website te optimaliseren, (3) het duurzaam functioneren van onze informatietechnologiesystemen en van de techniek van onze website te garanderen en (4) om ingeval van een cyberaanval de nodige informatie voor strafrechtelijke vervolging aan de betreffende overheidsinstanties ter beschikking te stellen. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom statistisch geëvalueerd, maar worden ook gebruikt om de gegevensbeveiliging in onze onderneming te verbeteren en om een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonlijke gegevens te garanderen. De anonieme gegevens van een server-logfile worden gescheiden opgeslagen van alle gegevens met betrekking tot een betrokken persoon.

Wettelijke grondslag

Doel van de opslag

Duur van de opslag

Bezwaar / Schrappingsmogelijkheid

Art. 6 par. 1 lit. f AVG

(gerechtvaardigd belang)

 

De voorlopige opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de website met de computer van de gebruiker te laten communiceren. Daartoe moet het IP-adres van de gebruiker opgeslagen blijven gedurende de duur van het websitebezoek.

De gegevens worden geschrapt zodra ze niet meer nodig zijn om het doel waarvoor ze verzameld werden te realiseren. Wanneer de gegevens verzameld werden om de website te activeren, is dit dus wanneer het bezoek beëindigd werd.

Wanneer gegevens in logfiles opgeslagen worden, is dit na uiterlijk zeven dagen het geval. Langere opslag is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruiker geschrapt of onkenbaar gemaakt, zodat ze niet meer aan de bezoekende klant gerelateerd kunnen worden.

 

Neen, omdat absoluut noodzakelijk voor de werking van de website.

 


8. Behandelen van een vraag, bieden van hulp en aanbieden van informatie op jouw verzoek

Via verschillende kanalen (telefonisch, briefwisseling, email, contact formulier, sociale media,…) kunt u contact opnemen met ons. We gebruiken uw persoonsgegevens enkel om u een antwoord te geven op uw vragen.

Wettelijke grondslag

Doel van de opslag

Duur van de opslag

Bezwaar / Schrappingsmogelijkheid

De wettelijke grondslag voor de verwerking van gegevens is ingeval van aanvragen via het contactformulier en/of via e-mail over het algemeen Art. 6 par. 1 lit. b. AVG

(Contractuitvoering; vóór afsluiting van het contract overeengekomen maatregelen);

Art. 6 par. 1 lit. c. AVG (nakomen van een wettelijke verplichting, bijv. beantwoorden van vragen over gegevensbescherming) en

voor het overige Art. 6 par. 1 lit. f AVG

(gerechtvaardigd belang).

De verwerking van persoonlijke gegevens dient voor ons enkel voor de contactopname. Dat is ook het noodzakelijke gerechtvaardigde belang voor de verwerking van gegevens.

De andere persoonlijke gegevens die in het kader van de verzending worden verzameld, hebben tot doel om misbruik van het contactformulier te verhinderen en de veiligheid van onze informatietechnologische systemen te waarborgen.

De gegevens worden geschrapt zodra ze niet meer nodig zijn om het doel te realiseren.

Bij een ad hoc communicatie is dit  wanneer de betreffende conversatie met de gebruiker werd afgesloten. De conversatie is afgesloten wanneer uit de omstandigheden blijkt dat het betreffende thema definitief werd afgehandeld.

Indien de communicatie gaat over een bestelling of contract dan wordt deze communicatie zolang bijgehouden als de juridische verjaartermijn na het einde van dit contract.

Dit geldt niet wanneer de correspondentie aan een handelswetten of een bewaringsverplichting onderworpen is.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om te allen tijde bezwaar te uiten tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens. In dat geval kan de conversatie niet voortgezet worden.


9. Toezenden van publiciteit

Verder behouden we ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens die we in het kader van onze contractuele relatie van u hebben ontvangen, op te slaan en voor onze eigen publiciteitsdoeleinden te gebruiken, bijv. voor de toezending van soortgelijke, interessante aanbiedingen en informatie over onze producten en diensten. Dat doen we via de post, telefonisch, e-mail of andere communicatie kanalen (vb. sociale media).

 

 

Wettelijke grondslag

Doel van de opslag

Duur van de opslag

Bezwaar / Schrappingsmogelijkheid

De wettelijke grondslag voor het verzenden van publiciteit is Art. 6 par. 1 lit. f AVG (gerechtvaardigd belang)

 

Het doel van de gegevensverzameling is, afgezien van de contractuitvoering, ook het doen toekomen van doelgerichte publiciteit aan de klant (in overeenstemming met diens belangen)

De gegevens worden bijgehouden zolang u klant, recent ex-klant bent of recent uw interesse getoond heeft in onze producten.

Daarna worden de gegevens gewist, tenzij er een wettelijke bewaringsplicht geldt.

Algemeen bezwaarrecht (zie onder rechten van de betrokkene).


10. Gegevensbescherming bij sollicitaties en in sollicitatieprocedures

We verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens van sollicitanten voor de afhandeling van onze sollicitatieprocedures. De verwerking kan ook elektronisch gebeuren. Dit is vooral dan het geval wanneer een sollicitant ons sollicitatiedocumenten elektronisch toestuurt, bijvoorbeeld via e-mail. Wanneer we met u als sollicitant een arbeidscontract afsluiten, worden de ons toegezonden gegevens opgeslagen om aan de wettelijke verplichtingen die binnen onze arbeidsrelatie gelden, te kunnen voldoen. Indien we geen arbeidscontract met u afsluiten, worden de sollicitatiedocumenten na de bekendmaking van de beslissing om hem niet aan te werven, verwijderd, tenzij de sollicitant toestemming gaf voor het verder bijhouden of tenzij er een  gerechtvaardigd belang is om de gegevens alsnog bij te houden (bijvoorbeeld de bewijsplicht in een procedure voor ongelijke behandeling)

Wettelijke grondslag

Doel van de opslag

Duur van de opslag

Bezwaar / Schrappingsmogelijkheid

De wettelijke grondslag voor de verwerking van gegevens is ingeval van aanvragen via het contactformulier en/of per e-mail over het algemeen Art. 6 par. 1 lit. b. AVG

(Contractuitvoering; voor de contractuitvoering overeengekomen maatregelen);

Art. 6 par. 1 lit. c. AVG (Nakomen van een wettelijke verplichting, bijv. beantwoorden van vragen over de sollicitatieprocedure en voor het overig Art. 6 par. 1 lit. f AVG

(gerechtvaardigd belang) en

In speciale wetten geregelde machtigingsnormen zoals collectieve arbeidsovereenkomsten, bedrijfsakkoorden, wet inkomstenbelasting, enz. Aanvullend verwijzen we naar het verwerkingsregister personeel / HR.

Opvolging van de sollicitatieprocedure

 

Wanneer we met u als sollicitant een arbeidscontract afsluiten, worden de ons toegezonden gegevens opgeslagen om aan de wettelijke verplichtingen die binnen onze arbeidsrelatie gelden, te kunnen voldoen. Indien we geen arbeidscontract met de u afsluiten, worden de sollicitatiedocumenten na de bekendmaking van de beslissing om u niet aan te werven, verwijderd, tenzij u toestemming gaf voor het verder bijhouden of tenzij er een  gerechtvaardigd belang is om de gegevens alsnog bij te houden (bijvoorbeeld de bewijsplicht in een procedure voor ongelijke behandeling)

 

Enkel algemene bezwaar- en schrappingsmogelijkheden.

11. Cookies – Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Voor ons online aanbod gebruiken we – zoals vele websites – cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en bepaalde instellingen en gegevens bewaren om via uw browser informatie uit te wisselen met ons online aanbod. Een cookie bevat meestal de naam van het domein van waaruit het cookie-bestand werd verstuurd en informatie over hoe oud de cookies zijn en een alfanumerieke identificatie.

Cookies maken het ons mogelijk om uw computer te herkennen en eventuele vooraf gemaakte instellingen onmiddellijk ter beschikking te stellen. Cookies helpen ons om het online aanbod te verbeteren en u een betere en nog meer op u gerichte service te kunnen aanbieden.

De cookies die we gebruiken zijn zogenaamde sessioncookies die na afloop van de browsersessie automatisch verwijderd worden.

Op onze website gebruiken we bovendien cookies voor de analyse van het surfgedrag van de gebruiker.

De gebruikersgegevens die we op deze wijze verzamelen, worden via technische voorzorgsmaatregelen geanonimiseerd. Daarom is het niet meer mogelijk om de gegevens aan de bezoekende gebruiker te koppelen. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker bewaard.

Wanneer ze onze website oproepen, worden de gebruikers via een infobanner geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt verwezen naar deze privacyverklaring. U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en dat u telkens opnieuw kunt beslissen of u ze aanvaard. U kunt de aanvaarding van cookies ook voor bepaalde gevallen of zelfs algemeen uitsluiten. Indien cookies niet aanvaard worden, kan de functionaliteit van onze website beperkt worden. Onder de hiernavolgende links vindt u informatie over hoe u cookies bij de belangrijkste browsers kunt activeren of deactiveren:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

U accepteert onze cookies wanneer u het plaatsen van cookies geactiveerd of niet gedeactiveerd hebt en deze website blijft gebruiken.

Wettelijke grondslag

Doel van de opslag

Duur van de opslag

Bezwaar / Schrappingsmogelijkheid

Art. 6 par. 1 lit. f AVG (gerechtvaardigde belangen) voor technisch dwingend noodzakelijke cookies

Voor het overige: Art. 6 par. 1 lit. a AVG

(Toestemming)

 

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor de gebruiker te vereenvoudigen. Enkele functies van onze internetpagina kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden.  Voor deze functies is het nodig dat de browser ze ook na het veranderen van pagina weer herkent.

Het gebruik van analyse-cookies gebeurt om de kwaliteit van onze website en zijn inhoud te verbeteren. Via de analyse-cookies zien we wie de website gebruikt heeft. Zo kunnen we ons aanbod voortdurend optimaliseren.

Hieronder valt ook ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van persoonlijke gegevens volgens Art. 6 par. 1 lit. f AVG

 

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door die computer aan onze pagina doorgegeven. Zo hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies.

Indien u de instellingen van uw internetbrowser wijzigt, kunt u het doorsturen van cookies deactiveren of beperken. Cookies die al opgeslagen werden, kunnen altijd weer gewist worden. Dit kan ook automatisch gebeuren. Indien cookies voor onze website gedeactiveerd worden, kunnen mogelijk niet alle functies van de website nog volledig benut worden.

Het doorsturen van flash-cookies kan niet via de instellingen van uw browser verhinderd worden. Dat kan wel via een wijziging in de instellingen van de Flash Player.


Meer informatie over cookies is te vinden in onze cookie statement https://www.dawnederland.nl/privacyverklaring.html

12. Social-Media kanalen

 • Regels inzake gegevensbescherming voor het gebruik van LinkedIn plug-ins

Onze websites maken gebruik van een plug-in van de social website LinkedIn. LinkedIn wordt aangeboden door de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (hierna „LinkedIn“ genoemd). De plug-in van LinkedIn kunt u herkennen aan het logo of aan de „Recommend-Button“ („Aanbevelen“). Denk eraan dat deze plug-in telkens wanneer u onze website bezoekt, een verbinding maakt tussen uw internetbrowser en de server van LinkedIn. Zo wordt LinkedIn erover geïnformeerd dat onze internetpagina met uw IP-adres werd bezocht. Wanneer u op de „Recommend-Button“ van LinkedIn klikt en tegelijk in uw account bij LinkedIn ingelogd bent, hebt u de mogelijkheid om een inhoud van onze website met uw profielpagina bij LinkedIn-Profielen te verbinden. Zo maakt u het mogelijk dat LinkedIn uw bezoek op onze websites koppelt aan uw gebruikersaccount. U dient te weten dat wij niets over de inhoud van de doorgezonden gegevens, noch over het gebruik daarvan door LinkedIn vernemen.

Meer details over het verzamelen van gegevens en over uw wettelijke mogelijkheden en instellingsopties krijgt u bij LinkedIn. Ze zijn te vinden op http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy.

 • Regels inzake gegevensbescherming en gebruik van Twitter Plug-Ins

Op onze pagina’s zijn functies van de dienst Twitter zijn geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door Twitter en de functie "Re-Tweet" te gebruiken, worden de websites die je bezoekt gekoppeld aan je Twitter-account en aangekondigd aan andere gebruikers. Gegevens worden ook overgebracht naar Twitter. We willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis ontvangen van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Zie het privacybeleid van Twitter op http://twitter.com/privacy voor meer informatie .

Je Twitter-privacyinstellingen kan je wijzigen in de accountinstellingen op: http://Twitter.com/account/settings.

 • Regels inzake gegevensbescherming en gebruik van Facebook plug-ins

Deze website maakt gebruik van social plug-ins (plug-ins") van het sociale netwerk facebook.com, dat beheerd wordt door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Deze plug-ins zijn te herkennen aan een Facebook-logo (een witte „f“ op een blauwe tegel of een „duim omhoog“-teken) of worden aangeduid met de verwijzing "Facebook Social Plug-In". De lijst van de social plug-ins van Facebook en hoe ze er uitzien, vindt u op: http://developers.facebook.com/Plug-ins.

Indien een bezoeker een website uit ons aanbod oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt zijn browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van deze plug-ins wordt door Facebook direct aan uw browser doorgegeven en door die in de website opgenomen. De aanbieder heeft bijgevolg geen invloed om de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en informeert de bezoekers bijgevolg in die zin (https://www.facebook.com/help/186325668085084):
Door de inschakeling van plug-ins krijgt Facebook de informatie dat een bepaalde bezoeker de betreffende pagina van het aanbod bezocht heeft. Indien die bezoeker bij Facebook ingelogd is, kan Facebook dit bezoek ook aan diens Facebook-account koppelen. Wanneer bezoekers via plug-ins communiceren, bijvoorbeeld wanneer ze de Like-button aanklikken of een commentaar geven, word deze informatie door uw browser direct aan Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. Indien een bezoeker geen lid van Facebook is, is het toch mogelijk dat Facebook diens IP-adres achterhaalt en opslaat.

Het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook, alsook de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privacy van de bezoekers, vindt u in de privacyverklaring van Facebook onder: http://www.facebook.com/policy.php.

Indien een bezoeker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via dit aanbod gegevens van hem verzamelt en die koppelt aan de ledengegevens in Facebook, moet hij zich bij Facebook uitloggen vóór hij onze internetpagina’s bezoekt.
U kunt social plug-ins van Facebook eveneens blokkeren met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld met de "Facebook Blocker".

 • Regels inzake gegevensbescherming bij gebruik van YouTube

Op deze website hebben we componenten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een internet-videoportaal waarop video-publishers gratis videoclips kunnen plaatsen en waarop andere gebruikers deze ook gratis kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. YouTube laat de publicatie van alle soorten video’s toe. Bijgevolg kunnen zowel volledige films en televisieprogramma’s, maar ook muziekvideo’s, trailers of door gebruikers zelf gemaakte video’s via dit internetportaal opgeroepen worden.

De beheerder van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC is een dochtermaatschappij van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Door elke bezoek van één van de pagina’s van deze website die door de verantwoordelijk voor de gegevensverwerking beheerd wordt en waarop een component van YouTube (YouTube-Video) geïntegreerd werd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon door de betreffende component van YouTube ertoe aangezet om een voorstelling van de betreffende component van YouTube op te laden. Meer informatie over YouTube vindt u op: https://www.youtube.com/yt/about/de/. In het kader van deze technische procedure ontvangen YouTube en Google informatie over welke concrete subpagina van onze website door de betrokken persoon werd bezocht.

Wanneer de betrokken persoon tegelijk bij YouTube ingelogd is, herkent YouTube bij het oproepen van een subpagina die een YouTube-video bevat, welke concrete subpagina van onze website door de betrokken persoon bezocht wordt. Deze informatie wordt door YouTube en Google verzameld en aan het betreffende YouTube-account van de betrokken persoon gekoppeld.

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-componenten altijd de informatie dat de betrokken persoon onze website bezocht heeft, wanneer de betrokken persoon tegelijk bij YouTube ingelogd is; dit gebeurt los daarvan of de betrokken persoon een video van YouTube aanklikt of niet. Wanneer de betrokken persoon niet wenst dat dergelijke informatie aan YouTube en Google wordt doorgegeven, kan hij dat verhinderen door zich van zijn YouTube-account af te melden vóór hij onze website bezoekt.

De op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ weergegeven privacyverklaring van YouTube geeft meer informatie over het verzamelen, verwerken en het gebruik van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

 

 • Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de toepassing en het gebruik van Google Maps

Wij gebruiken de kaartendienst "Google Maps" van de provider Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) binnen onze website. Het gebruik van Google Maps stelt ons in staat om de locatie van ons bedrijf en onze verdelers binnen onze website weer te geven en dient om de gebruiksvriendelijkheid voor bezoekers van onze website te vergroten.

Voor de integratie van de kaartendienst "Google Maps" gebruiken we de Google Maps API (Application Programming Interface). De Google Maps API is een programmeerinterface die wordt gebruikt om de kaartendienst "Google Maps" met onze website te verbinden en ons zo in staat te stellen de aan de dienst verbonden functionaliteiten te gebruiken. Voor een correcte levering van de functionaliteiten van deze integratie wordt bij gebruik een verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de servers van de provider Google LLC. Daarbij laadt de kaartendienst "Google Maps" zijn eigen webfonts (digitale fonts) in het geheugen van uw browser (het zogenaamde "cachegeheugen") om de kaartweergave van de dienst correct te kunnen weergeven en leveren.

Bij het gebruik van de kaartendienst "Google Maps" worden uw persoonlijke gegevens (bijv. IP-adres) doorgegeven aan Google en opgeslagen op servers van Google. We willen erop wijzen dat we geen invloed hebben op de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Google LLC. We zijn ons bewust van de doorgifte aan derde landen en hebben passende waarborgen geïmplementeerd volgens Art. 46 GDPR om een rechtmatige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen. In het geval van een zelfcertificering van de provider Google LLC onder het EU-VS Data Privacy Framework, is dit aanvullend van toepassing.

Het gebruik van Google Maps en de daarmee samenhangende verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats als u uitdrukkelijk toestemming geeft in overeenstemming met art. 6 (1) a GDPR. Natuurlijk heeft u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken met werking voor de toekomst. Dit kunt u doen door te klikken op de betreffende optie onderaan elke pagina waarop Google Maps is opgenomen. De rechtmatigheid van de verwerking tot het moment van intrekking blijft onaangetast.

Voor meer informatie over de omgang met uw persoonlijke gegevens en gegevensbescherming door Google verwijzen wij u naar het bijbehorende privacybeleid van Google: Privacybeleid van Google.

 

 • Regels inzake gegevensbescherming voor het gebruik van Google AdWords

In deze website hebben we Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een dienst voor internetpubliciteit, die adverteerders de mogelijkheid biedt om zowel advertenties te plaatsen in de zoekmachineresultaten van Google alsook op het publiciteitsnetwerk van Google. Google AdWords laat adverteerders toe om vooraf bepaalde sleutelwoorden vast te leggen. De betreffende advertentie wordt dan in de zoekresultaten van Google enkel dan weergegeven, wanneer de gebruiker via de zoekmachine een relevant sleutelwoord oproept. In het publiciteitsnetwerk van Google worden de advertenties verdeeld over websites die relevante thema’s bevatten. Dat gebeurt met behulp van een geautomatiseerd algoritme waarbij rekening gehouden wordt met de vooraf bepaalde sleutelwoorden.

De beheerder van de dienst Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Het doel van Google AdWords is publiciteit maken voor onze website door relevante publiciteit te maken op de website van derden en op de resultaten van de zoekmachine van Google en om publiciteit van derden op onze website te schakelen.

Indien een betrokken persoon via een advertentie van Google op onze website terechtkomt, plaatst Google op het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon een zogenoemd conversion-cookie. Wat cookies zijn werd hierboven al toegelicht. Een conversion-cookie is na dertig dagen niet meer geldig en heeft de identificatie van de betrokken persoon tot doel. Via een conversion-cookie wordt, tenminste als het nog niet vervallen is, nagegaan of bepaalde subpagina’s, bijvoorbeeld het assortiment van een online-shop-systeem, op onze website werden opgeroepen. Via het conversion-cookie kunnen zowel wij alsook Google nagaan of een betrokken persoon die via een AdWords-advertentie op onze website terechtgekomen is, omzet genereert, m.a.w. of deze persoon iets gekocht heeft of de sessie beëindigd heeft.

De gegevens en informatie die via het gebruik van conversion-cookies verzameld worden, worden door Google gebruikt om bezoekersstatistieken voor onze website op te maken. Deze bezoekersstatistieken worden op hun beurt door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers vast te stellen dat via AdWords-advertenties naar ons toe geleid werd, m.a.w. om het succes of het gebrek aan succes van de betreffenden AdWords-advertenties te meten en onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Onze onderneming noch andere publiciteitsvoerende klanten van Google-AdWords, krijgen informatie van Google waarmee de betrokken persoon geïdentificeerd zou kunnen worden.

Met behulp van conversion-cookies wordt persoonlijke informatie, bijvoorbeeld de websites die de betrokken persoon bezoekt, opgeslagen. Bij elk bezoek aan onze website worden dus persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de door de betrokken persoon gebruikte internetaansluiting, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgezonden. Deze persoonlijke gegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google leidt deze via de technische procedure verzamelde persoonlijke gegevens eventueel aan derden door.

De betrokken persoon kan het plaatsen van cookies door onze website zoals hierboven al beschreven te allen tijde verhinderen door een betreffende instelling op de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser verhindert ook dat Google een conversion-cookie op het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon plaatst. Bovendien kan een cookie dat al door Google AdWords geplaatst werd, te allen tijde via de internetbrowser of via een ander softwareprogramma verwijderd worden.

Verder heeft de betrokken persoon de mogelijkheid om de om relevante publiciteit van Google te weigeren. Daartoe moet de betrokken persoon vanuit elke internetbrowser die hij of zij gebruikt de link www.google.de/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen ingeven.

Meer informatie en de geldende privacyregeling van Google kunt u oproepen op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

 

 • Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van PiwikPro 

Voor webanalysedoeleinden gebruiken wij de software “PiwikPro” van het Duitse bedrijf Piwik PRO GmbH (Kurfürstendamm 21, 10719 Berlijn, Duitsland). Wij gebruiken PiwikPro om informatie over websitebezoekers te verzamelen, om details over het gebruik en de levering van onze website vast te leggen. Wij gebruiken de op deze manier verzamelde informatie met het oog op het optimaliseren van de gebruikerservaring van websitebezoekers en voor het beheer van de website in het algemeen. 

Er zijn twee manieren om de tool te gebruiken, afhankelijk van of u toestemming heeft gegeven of niet. 

 • Met toestemming: Als u uw toestemming geeft, plaatsen wij analysecookies in uw browser om de gegevens die wij verzamelen aan u toe te wijzen en u te identificeren als een terugkerende gebruiker als u onze website opnieuw bezoekt. We gebruiken deze cookies ook om het succespercentage van onze online marketingprocessen vast te leggen. In dit geval is de wettelijke basis voor het plaatsen van de cookie uw toestemming in overeenstemming met artikel 25, lid 1 TDDDG. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die wij verzamelen via de analysecookie, is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG. 

 

 • Zonder toestemming: Als u geen toestemming geeft, verzamelen wij uw gegevens alleen in beperkte vorm om het gebruik van de website te analyseren. In dit geval wijzen wij uw gegevens met behulp van een zogenaamde sessie-ID toe aan een individuele sessie en verwijderen de persoonlijke referentie na verzameling onmiddellijk. Wij gebruiken de gegevens om de hieronder beschreven belangen te verwezenlijken. In dit geval is onze wettelijke basis ons legitieme belang bij het verder ontwikkelen en optimaliseren van de website op basis van gebruikersinteractie en het algemeen beheren van de website door de functionaliteiten en capaciteiten te monitoren en indien nodig aan te passen. 

 

Daarnaast plaatsen wij een PiwikPro-cookie om de door u gegeven toestemming op te slaan. 

Als u uw toestemming geeft, heeft u op elk moment de mogelijkheid om deze toestemming met werking voor de toekomst in te trekken door uw toestemming dienovereenkomstig aan te passen in onze gegevensbeschermingsverklaring onder Cookieverklaring. 

De aanbieder van deze website sluit uitdrukkelijk de overdracht van uw gegevens aan andere derde partijen en in het bijzonder aan niet-EU derde landen uit. 

Meer informatie over gegevensbescherming bij PiwikPro vindt u hier:Piwik Pro data policy 

 

 • Andere social-media-plug-ins

Voor zover we andere social-media-plug-ins gebruiken, vindt u bijkomende informatie over de gegevensbescherming in de afzonderlijke privacyverklaringen van deze aanbieders. Indien u die niet zou vinden, wendt u zich a.u.b. tot ons contactadres voor gegevensbescherming.

Wettelijke grondslag

Doel van de opslag

Duur van de opslag

Bezwaar / Schrappingsmogelijkheid

Art. 6 par. 1 lit. f AVG

(gerechtvaardigd belang)

Het doel en het gerechtvaardigd belang voor het plaatsen van cookies van derden is om ons aanbod voor u te verbeteren door analyse van uw gebruikersgedrag. Normaal gezien gebeurt de overdracht van gegevens aan de derden enkel na pseudonimisering. Voor het overige kunt u zelf de overdracht van cookies van derden verhinderen door de instellingen in uw internetbrowser in die zin aan te passen. Vergelijk a.u.b. de hierboven vermelde gegevens van de externe aanbieders.

Cookies van derden worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en via deze computer aan onze website doorgegeven. U hebt zo als gebruiker de volledige controle over het gebruik van cookies van derden.

U kunt de overdracht van cookies van derden deactiveren door de instellingen in uw internetbrowser aan te passen of te beperken. Cookies van derden die al opgeslagen zijn, kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook geautomatiseerd worden.

De overdracht van flash-cookies kan niet via de instellingen van uw browser verhinderd worden. Dat kan wel door de instellingen van de Flash Player te wijzigen.

 13. Newsletter

Wanneer u zich voor onze newsletter aanmeldt wordt uw e-mailadres voor eigen publiciteitsdoeleinden opgeslagen tot u zich weer afmeldt. U ontvangt regelmatig informatie via e-mail over actuele thema’s of ook e-mails naar aanleiding van een speciale gelegenheid, bijvoorbeeld bij speciale acties. Deze e-mails kunnen gepersonaliseerd en geïndividualiseerd zijn. Dat doen we op basis van de informatie die we over u hebben.

Indien u klant bent bij ons ontvangt u onze newsletter om u op de hoogte te houden van  gelijkaardige producten of diensten.

Indien u helemaal geen newsletter meer van ons wil ontvangen, kunt u dat te allen tijde weigeren, zonder kosten, afgezien van de normale verzendingskosten tegen standaardtarief. Gebruik in dit geval gewoon de afmeld-link die in elke newsletter staat of stuur een bericht naar het contact adres voor gegevensbescherming.

 

Wettelijke grondslag

Doel van de opslag

Duur van de opslag

Bezwaar/ Verwijderingsmogelijkheid

De wettelijke grondslag voor de verwerking van gegevens na het aanmelden voor een newsletter door de gebruiker is ingeval van gegeven toestemming van de gebruiker Art. 6 par. 1 lit. a AVG. (Toestemming)

In geval van een bestaande klantenrelatie is dit Art. 6 par. 1 lit. f AVG (gerechtvaardigd belang)

 

Het opslaan van het e-mailadres van de gebruiker heeft als doel de newsletter te bezorgen.

Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens in het kader van de aanmeldingsprocedure heeft als doel om misbruik van deze dienst of van het gebruikte e-mailadres te verhinderen.

 

 

De gegevens worden verwijderd van zodra ze niet meer nodig zijn om het doel waarvoor ze verzameld werden te realiseren. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom zolang opgeslagen als het abonnement op de newsletter actief is.

De andere gegevens die in het kader van een aanmeldingsprocedure verzameld worden (zoals IP-adres en tijdstip van de aanmelding) worden normaal gezien na een termijn van zeven dagen verwijderd.

 

De betrokken gebruiker kan het abonnement op de newsletter te allen tijde opzeggen. Daartoe wordt in elke newsletter een deactiveringslink geplaatst.

Wanneer het abonnement wordt opgezegd betekent dat tegelijk dat de toestemming voor het opslaan van persoonlijke gegevens die in het kader van de aanmeldingsprocedure verleend werd, weer wordt ingetrokken. 

14. Wedstrijden en acties

We organiseren regelmatig gratis wedstrijden en acties waarmee de deelnemers verschillende prijzen kunnen winnen. Nadere gegevens over de aard en de omvang van deze kansspelen en de prijzen, alsook de voorwaarden die aan een deelneming verbonden zijn, staan vermeld in de deelnemingsvoorwaarden. Om aan deze wedstrijden en acties te kunnen deelnemen, moeten persoonlijke gegevens opgegeven worden. Welke gegevens doorgegeven moeten worden, blijkt uit de aanmeldingspagina voor de betreffende wedstrijd of actie. De volgende persoonlijke gegevens van de deelnemers worden verwerkt:

 • Persoonlijke identificatie gegevens (vb naam, voornaam, emailadres)
 • Persoonlijke kenmerken (vb geboortedatum)

Verder kunnen de deelnemers op vrijwillige basis nog andere persoonlijke gegevens opgeven, zoals bijvoorbeeld adresgegevens.

Wettelijke grondslag

Doel van de opslag

Duur van de opslag

Bezwaar/ Verwijderingsmogelijkheid

Art. 6 par. 1 lit. b AVG (Uitvoeren van vóór de afsluiting van het contract overeengekomen maatregelen) voor de uitvoering van een wedstrijd of actie.

Art. 6 par. 1 lit. a AVG (Toestemming voor het toezenden van publiciteit).

Art. 6 par. 1 lit. b AVG (Uitvoering van vóór afsluiting van het contract overeengekomen maatregelen) voor de uitreiking van de prijzen.

Deze gegevens zijn nodig om de wedstrijd op reglementaire wijze te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld om de identiteit van de deelnemers te verifiëren, de leeftijdsgrens voor de deelneming aan de wedstrijd te respecteren, deelnemers met de juiste aanspreking te contacteren of om ze ingeval van een gewonnen prijs te berichten.

Verder kunnen uw persoonlijke gegevens opgeslagen worden voor het toezenden van publiciteit of voor het uitreiken van de prijzen.

Indien ingeval van een gewonnen prijs de uitreiking of de terbeschikkingstelling van de prijzen via een gespecialiseerde handelaar, een aangesloten onderneming of andere derden gebeurt (coöperatiepartners), moeten de gegevens van de deelnemers aan een dergelijke coöperatiepartner worden doorgegeven om de uitreiking of de terbeschikkingstelling van de prijs/prijzen mogelijk te maken.

De op de aanmeldingspagina vermelde gegevens worden uitsluitend voor de organisatie van de wedstrijd gebruikt en na afloop daarvan door de verantwoordelijke organisator verwijderd.

U hebt te allen tijde het recht om contact op te nemen met de in deze privacyverklaring vermelde verantwoordelijke i.v.m. vragen of opmerkringen in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van wedstrijden. Uw rechten als betrokken persoon die in deze privacyverklaring opgesomd worden, gelden ook zonder enige beperking voor uw deelneming aan wedstrijden.

15. Opleidingen en events

We organiseren opleidingen en events. Bij de organisatie van zo’n event/opleiding verwerken we persoonlijke identificatiegegevens en professionele gegevens bij de inschrijving.

Indien u dit wenst kan u bij de inschrijving voor een event/opleiding uw voedselvoorkeuren (vb. glutenvrij, lactose intolerant) doorgeven. Zo kunnen we zorgen voor aangepaste voeding bij de catering. Naar het catering bedrijf worden enkel aantallen doorgegeven en geen persoonlijke gegevens.

Wettelijke grondslag

Doel van de opslag

Duur van de opslag

Bezwaar/ Verwijderingsmogelijkheid

Art. 6 par. 1 lit. b AVG (Uitvoeren van vóór de afsluiting van het contract overeengekomen maatregelen) voor de inschrijving op een event of opleiding.

 

Art. 6 par. 1 lit. a AVG (Toestemming voor het meedelen van voedselvoorkeuren).

Deze gegevens zijn nodig voor de administratie van een event/opleiding.

Voedselvoorkeuren worden enkel in aantallen doorgegeven naar het cateringbedrijf.

De gegevens van de opleiding/event worden niet langer bewaard dan nodig is voor de administratie of geldende wettelijke bewaartermijnen.

U hebt te allen tijde het recht om contact op te nemen met de in deze privacyverklaring vermelde verantwoordelijke i.v.m. vragen of opmerkringen in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

16. Georganiseerd bedrijfsbezoek

We organiseren op regelmatige basis een bedrijfsbezoek in het buitenland. Indien je deelneemt aan zo’n bezoek, verwerken we uw persoonsgegevens voor het boeken van het verblijf en transport. Dit zijn persoonlijke identificatiegegevens en professionele gegevens bij de inschrijving.

Wettelijke grondslag

Doel van de opslag

Duur van de opslag

Bezwaar/ Verwijderingsmogelijkheid

Art. 6 par. 1 lit. b AVG (Uitvoeren van vóór de afsluiting van het contract overeengekomen maatregelen) voor het regelen van verblijf en transport van het bedrijfsbezoek.

Deze gegevens zijn nodig voor de administratie van het bedrijfsbezoek.

De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

U hebt te allen tijde het recht om contact op te nemen met de in deze privacyverklaring vermelde verantwoordelijke i.v.m. vragen of opmerkringen in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

17. Leveren van een professioneel advies

Bij het leveren van een schilder- of gevelisolatie advies houden we eigenschappen bij van de betreffende woning en de contactpersonen van de belanghebbenden van het  project (zoals eigenaar, architect, groothandel, schildersbedrijf)

Wettelijke grondslag

Doel van de opslag

Duur van de opslag

Bezwaar/ Verwijderingsmogelijkheid

Art. 6 par. 1 lit. b AVG (Uitvoeren van vóór de afsluiting van het contract overeengekomen maatregelen)

Deze gegevens zijn nodig voor de kenmerken én administratie van het advies.

Adviezen worden lange tijd (> 20 jaar) bijgehouden als verdediging tegen mogelijke juridische claims en als opvolging voor een bepaald pand.

U hebt te allen tijde het recht om contact op te nemen met de in deze privacyverklaring vermelde verantwoordelijke i.v.m. vragen of opmerkringen in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

18. Verwittigen van kennissen/familie van onze werknemer bij noodgevallen

We vragen aan onze werknemers om contactgegevens op te geven van kennis en/of familie zodat we hun kunnen verwittigen in noodgevallen.

 

Wettelijke grondslag

Doel van de opslag

Duur van de opslag

Bezwaar/ Verwijderingsmogelijkheid

Art. 6 par. 1 lit. f AVG (gerechtvaardigd belang)

Om contactgegevens te hebben indien er een noodgeval is met één van onze werknemers, zodat we kennissen/familie kunnen verwittigen.

Bij uitdiensttreden worden de contactgegevens van de kennissen/familie van de werknemer verwijderd.

U hebt te allen tijde het recht om contact op te nemen met de in deze privacyverklaring vermelde verantwoordelijke i.v.m. vragen of opmerkringen in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

19. Gebruik van gericht beeldmateriaal

Bij het publiceren van gericht beeldmateriaal op de sociale media en de website zal DAW NEDERLAND, hiervoor je toestemming vragen. Met gericht beeldmateriaal bedoelen we beelden waarbij de persoon duidelijk herkenbaar in beeld wordt gebracht (close-up, beeld gefocust op een bepaalde persoon, geposeerde foto, ...).

Wanneer DAW NEDERLAND een bedrijfsevent organiseert, heeft het een gerechtvaardigd belang om aan public relations te doen om nieuwe medewerkers en/of nieuwe klanten aan te trekken. De bezoekers van het event worden op voorhand geïnformeerd en hebben de mogelijkheid om zich te verzetten tegen het nemen van de foto: op het event zelf tegen de fotograaf of na het event door een mail te sturen naar het DAW contact adres voor de gegevensbescherming.

Wettelijke grondslag

Doel van de opslag

Duur van de opslag

Bezwaar/ Verwijderingsmogelijkheid

Art. 6 par. 1 lit. a AVG (Toestemming voor het gericht gebruik van beeldmateriaal).

Art. 6 par. 1 lit. f AVG (gerechtvaardigd belang, voor public relations en/of journalistieke doeleinden)

Promotie materiaal, public relations, journalistieke doeleinden.

Zo lang als nodig om het doel te bereiken van de publicatie

U hebt te allen tijde het recht om contact op te nemen met de in deze privacyverklaring vermelde verantwoordelijke i.v.m. vragen of opmerkringen in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

20. Uw rechten

Indien persoonlijke gegevens van u worden verwerkt, bent u volgens de AVG een betrokken persoon en hebt u ten opzichte van de verantwoordelijke de hiernavolgende rechten:

• Het recht op informatie

U kunt zich door de verantwoordelijke laten bevestigen of we persoonlijke gegevens van u verwerken.

Indien dat het geval is, kunt u van de verantwoordelijke de volgende informatie eisen:

 • De doelstellingen waarvoor de persoonlijke gegevens worden verwerkt; de categorieën persoonlijke gegevens die verwerkt worden;
 • De ontvanger, resp. de categorieën ontvangers aan wie de u betreffende persoonlijke gegevens kenbaar gemaakt werden of nog kenbaar gemaakt zullen worden;
 • De voorziene opslagduur van de u betreffende persoonlijke gegevens of, indien daarover geen concrete informatie verschaft kan worden, de criteria voor de bepaling van de opslagduur;
 • Het bestaan van een recht op correctie of schrapping van de u betreffende persoonlijke gegevens, van het recht op beperking van de gegevensverwerking door de verantwoordelijke of een bezwaarrecht tegen deze verwerking;
 • Het bestaan van een recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid;
 • Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens wanneer de persoonlijke gegevens niet bij de betrokken persoon ingewonnen worden;
 • Het bestaan van een geautomatiseerde besluitvormingsprocedure inclusief profiling volgens Art. 22 par. 1 en 4 AVG en – minstens in deze gevallen – relevante informatie over de daarbij gebruikte logica, alsook over de draagwijdte en de bedoelde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon.

U hebt het recht om informatie te vragen over het feit of persoonlijke gegevens die u betreffen naar een ander land of aan een internationale organisatie worden overgedragen. In deze context kunt u eisen om geïnformeerd te worden over de gepaste garanties volgens Art. 46 AVG in verband met deze overdracht.

• Het recht op correctie

U hebt ten opzichte van de verantwoordelijke een recht op correctie en/of vervollediging voor zover de persoonlijke gegevens die u betreffen onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke moet de correcties onverwijld doorvoeren.

• Het recht op de beperking van de verwerking

Onder de hiernavolgende voorwaarden kunt u de beperking eisen van de verwerking van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben:

 • Wanneer u de juistheid van de u betreffende persoonlijke gegevens betwist, gedurende een bepaalde termijn die de verantwoordelijke de mogelijkheid biedt om de juistheid van deze persoonlijke gegevens te controleren;
 • Wanneer de verwerking niet wettelijk is en u het verwijderen van de persoonlijke gegevens niet wenst maar in de plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonlijke gegevens eist;
 • Wanneer de verantwoordelijke de persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft voor de doelstelling van de verwerking, maar u ze toch nog nodig hebt om uw wettelijke aanspraken te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of
 • Wanneer u volgens Art. 21 par. 1 AVG bezwaar hebt ingediend en nog niet vaststaat of het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke voorgaat op uw belangen.

Indien de verwerking van u betreffende persoonlijke gegevens beperkt werd, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – enkel mits uw toestemming of ook voor het stellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken of nog voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of wettelijke persoon of omwille van een belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of van één van haar lidstaten worden verwerkt.

Wanneer de beperking van de verwerking in overeenstemming met deze voorwaarden op haar beurt beperkt wordt, wordt u door de verantwoordelijke op de hoogte gesteld, vóór deze beperking opgeheven wordt.

• Het recht op schrapping

U kunt van de verantwoordelijke eisen dat de persoonlijke gegevens die u betreffen onmiddellijk geschrapt worden.

       • Schrappingsverplichting

De verantwoordelijke is verplicht deze gegevens onmiddellijk te verwijderen wanneer één van de volgende redenen geldt:

 • De persoonlijke gegevens die u betreffen, zijn niet meer nodig voor de doelstelling waarvoor ze verzameld of op één of andere wijze verwerkt werden.
 • U herroept een toestemming waarop de verwerking volgens Art. 6 par. 1 lit. a of Art. 9 Par.2 lit. a AVG gebaseerd was, en er is geen andere wettelijke grondslag voor de verwerking.
 • U uit in overeenstemming met Art. 21 par. 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er gelden geen gerechtvaardigde belangen voor de verwerking die voorrang hebben, of u uit bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met Art. 21 par. 2 AVG.
 • De u betreffende persoonlijke gegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 • Het schrappen van de u betreffende persoonlijke gegevens is vereist om aan een wettelijke verplichting uit het recht van de Europese Unie of het recht van één der lidstaten waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, te voldoen.
 • De u betreffende persoonlijke gegevens werden volgens Art. 8 par. 1 AVG verzameld voor de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij.

       • Informatie aan derden

Indien de verantwoordelijke de u betreffende persoonlijke gegevens kenbaar gemaakt heeft en hij volgens Art. 17 par. 1 AVG verplicht is om ze te schrappen, dient hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementeringskosten, gepaste maatregelen, ook van technische aard, te treffen, om de verantwoordelijken voor gegevensverwerking die de persoonlijke gegevens verwerken erover te informeren dat u als betrokken persoon de schrapping van alle links naar deze persoonlijke gegevens of van kopieën of replicaties van deze persoonlijke gegevens geëist hebt.

       • Uitzonderingen

Het recht op schrapping geldt niet, wanneer de verwerking nodig is

 • Om een recht op vrije meningsuiting en op informatie te doen gelden;
 • Om aan een wettelijke verplichting te voldoen die de verwerking volgens het recht van de Europese Unie of van de lidstaten voorziet en waaraan de verantwoordelijke onderworpen is of om een taak te vervullen die in het openbare belang is of ook om het openbare gezag te handhaven wanneer die taak aan de verantwoordelijke opgedragen werd;
 • Omwille van redenen van openbaar belang op vlak van de openbare gezondheid in overeenstemming met Art. 9 par. 2 lit. h en i alsook met Art. 9 par. 3 AVG;
 • Voor archiefdoeleinden, onderzoeksdoeleinden van wetenschappelijke of historische aard of voor statistische doeleinden volgens Art. 89 par. 1 AVG die in het openbare belang zijn, voor zover het onder a) genoemde recht het realiseren van de doelstellingen van deze verwerking vermoedelijk onmogelijk maakt of ernstig bedreigt, of
 • Voor het stellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken.

Verder is er geen sprake van een recht op schrapping wanneer de persoonlijke gegevens omwille van wettelijke bewaringsverplichtingen en -termijnen bij de verantwoordelijke opgeslagen moeten worden. In dergelijk geval moeten de persoonlijke gegevens niet geschrapt, maar wel geblokkeerd worden.

• Recht op informatie

Indien u bij de verantwoordelijke aanspraak hebt gemaakt op uw recht op correctie, schrapping of beperking van de gegevensverwerking is deze verplicht om alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonlijke gegevens werden overgemaakt deze correctie of schrapping van de gegevens of de beperking van de verwerking kenbaar te maken, behalve wanneer dit onmogelijk is of met onevenredig hoge kosten en moeite verbonden is.

U hebt het recht om van de verantwoordelijke informatie over deze ontvangers te eisen.

• Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om de u betreffende persoonlijke gegevens die u aan de verantwoordelijke hebt overgemaakt in een gestructureerd, gebruikelijk, elektronisch verwerkbaar en interoperabel formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te maken, zonder dat de verantwoordelijke aan wie de persoonlijke gegevens ter beschikking werden gesteld, u daarbij mag hinderen., indien

 1. De verwerking steunt op een toestemming in overeenstemming met Art. 6 par. 1 lit. A AVG of met Art. 9 par. 2 lit. A AVG of met een contract in overeenstemming met Art. 6 par. 1 lit. b AVG en
 2. De verwerking door middel van geautomatiseerde procedures verloopt

Bij het uitoefenen van dit recht hebt u bijkomend nog het recht om te verkrijgen dat de u betreffende persoonlijke gegevens direct door een verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke worden overgemaakt, voor zover dit technisch mogelijk is. Daardoor mag geen inbreuk gepleegd worden tegen de vrijeheden en rechten van andere personen.

Het recht op gegevensportabiliteit geldt niet voor de verwerking van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het vervullen van een taak die in het openbare belang is of voor het handhaven van het openbare gezag indien dat aan de verantwoordelijke werd toevertrouwd.

• Recht op bezwaar

U hebt het recht om omwille van redenen die het gevolg zijn van uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te uiten tegen de verwerking van de u betreffende persoonlijke gegevens die op basis van Art. 6 par. 1 lit. e of f AVG gebeurt; dit geldt ook voor profiling dat op deze bepalingen gesteund is.

De verantwoordelijke verwerkt de u betreffende persoonlijke gegevens niet meer, behalve wanneer hij dwingende rechtvaardigende redenen kan aantonen, die voorgaan op uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de verwerking gebeurt om wettelijke aanspraken te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Wanneer u betreffende persoonlijke gegevens verwerkt worden om direct mails te versturen, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te uiten tegen de verwerking van de u betreffende persoonlijke gegevens voor dergelijke publiciteit; dit geldt ook voor profiling dat in verband met dergelijke direct mails verbonden is.

Indien u bezwaar uit tegen de verwerking voor direct mails, worden de u betreffende persoonlijke gegevens niet meer voor deze doeleinden gebruikt.

U hebt de mogelijkheid om in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij – ongeacht de richtlijn 2002/58/EG – via een geautomatiseerde procedures die gebruik maakt van technische specificaties, uw recht op bezwaar uit te oefenen.

• Recht op herroeping van uw toestemming in verband met gegevensbescherming

U hebt het recht om uw toestemming die u in verband met gegevensbescherming gegeven hebt, te allen tijde en zonder opgave van redenen te herroepen. Wanneer u ze herroept zullen we uw persoonlijke gegevens onverwijld schrappen en niet meer verwerken. Door de herroeping van uw toestemming wordt het rechtmatig karakter van de verwerking die op basis van uw toestemming gebeurt tot op het ogenblik van de herroeping, niet aangetast.

• Geautomatiseerde beslissing in uitzonderlijke gevallen inclusief profiling

U hebt het recht om niet uitsluitend onderworpen te worden aan een op een geautomatiseerde verwerking – inclusief profiling – gebaseerde beslissing die voor u wettelijke gevolgen heeft of die op soortgelijke wijze een nadelige invloed voor u heeft. Dit geldt niet, wanneer de beslissing

 • vóór het afsluiten of nakomen van een contract tussen u en de verantwoordelijke vereist is,
 • op basis van wettelijke voorschriften van de Europese Unie of van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, toegelaten is en wanneer deze wettelijke voorschriften gepaste maatregelen voor de bescherming van uw rechten en vrijheden en van uw gerechtvaardigde belangen omvatten, of
 • met uw uitdrukkelijke toestemming getroffen wordt.

Deze beslissingen mogen echter niet op bijzondere categorieën van persoonlijke gegevens volgens Art. 9 par. 1 AVG gebaseerd zijn, voor zover niet Art. 9 par. 2 lit. a of g geldt en indien er gepaste maatregelen getroffen werden om uw rechten en vrijheden alsook uw gerechtvaardigde belangen te beschermen.

Voor de in (1) en (3) genoemde gevallen treft de verantwoordelijke gepaste maatregelen om de rechten en vrijheden alsook uw gerechtvaardigde belangen te beschermen. Daartoe behoren minstens het recht tot afdwingen van ingrijpen door een persoon van de verantwoordelijke, op toelichting van het eigen standpunt en op aanvechten van de beslissing.

• Recht op klachtindiening bij een bevoegde overheidsinstantie

Onverminderd een andersluidende bestuursrechtelijke of gerechtelijke voorziening in rechte hebt u het recht om klacht in te dienen bij een overheidsinstantie in de lidstaat van uw woonplaats, uw arbeidsplaats of de plaats waar de vermoedelijke inbreuk werd gepleegd, wanneer u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende gegevens in strijd is met de AVG.

De toezichthoudende overheid bij wie de klacht werd neergelegd, brengt de indiener van de klacht op de hoogte van de status en de resultaten van de klacht, inclusief van de mogelijke rechtsmiddelen in overeenstemming met Art. 78 AVG.

Contactgegevens toezichthoudende overheid:

Autoriteit Persoonsgegevens,

Postbus 93374 2594 AV Den Haag,

Telefoon: +31 (0)88 1805 250,

Online klachten formulier : link

21. Wijzigingen van deze privacyverklaring

De status van deze privacyverklaring wordt door de datumvermelding (onderaan) aangegeven. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde en met uitwerking voor de toekomst te wijzigen. U kunt een actuele versie downloaden via ons online aanbod. Bezoekt u dit aanbod a.u.b. regelmatig en informeer u over de geldende privacyverklaring.

Status: Juni 2019

 

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.


* Verplichte velden