algemene
voorwaarden
algemene
voorwaarden

Algemene voorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden DAW Nederland B.V. – stand januari 2023

 

1.  Algemeen

1.1 De volgende voorwaarden van DAW Nederland BV (“Verkoper” of “DAW”) zijn van toepassing op alle leveringen en diensten aan haar klanten (“Klant” of “Koper”). Deze klanten verklaren dat zij, voor zover zij geen rechtspersoon zijn. de relatie met DAW aangaan in de uitoefening van beroep of bedrijf. Leveringen aan consumenten zijn uitgesloten. De voorwaarden gelden voor de duur van de gehele zakelijke relatie, dus ook voor toekomstige bestellingen, ook als er niet meer uitdrukkelijk naar wordt verwezen.

1.2 Afwijkende voorwaarden van de Koper worden principieel niet erkend, ook al vormen zij als voorwaarde de basis van de bestelling van de Koper, tenzij wij daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd.

1.3 De huidige Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar en te downloaden op het internet op www.dawnederland.nl/algemene-voorwaarden

 

2.  Aanbod en  totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offerten zijn vrijblijvend, tenzij zij schriftelijk als bindend zijn aangeduid en in geldigheidsduur beperkt zijn.

2.2 Alleen schriftelijke aanbiedingen en offerten zijn geldig. De desbetreffende overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke orderbevestiging van de verkoper of, bij gebreke daarvan, door de levering van de goederen. Afwijkende afspraken dienen schriftelijk te worden bevestigd door de verkoper en gelden alleen voor de betreffende individuele bestelling. Wordt een bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze ongeacht vroeger gemaakte offerte of vroeger berekende prijs, tegen de ten tijde van de uitvoering der bestelling geldende prijs uitgevoerd.

2.3 De opmerking “as is” in de bevestiging van een bestelling is alleen bepalend voor de kwaliteit van een goed, in geen geval voor de prijs.

2.4 De Verkoper is gerechtigd om een order van de Koper te weigeren, indien en voor zover de kredietlimiet onder de kredietverzekering van Verkoper die tot zekerheid strekt van de vorderingen op de Koper op het moment van aanvaarding van de bestelling zou overschrijden of indien het eigen risico van de Verkoper voor eventuele verliezen op vorderingen van de koper na het sluiten van de overeenkomst door de kredietverzekeraar met meer dan 20% wordt verhoogd ten opzichte van het eigen risico bij het sluiten van de overeenkomst, waarbij de redenen voor de verhoging van het eigen risico binnen de sfeer van de koper liggen. Voorts heeft de verkoper het recht bestaande kredietlimieten bij de koper te verlagen of op te heffen indien de feitelijke of economische situatie van de koper ten nadele van de verkoper verandert om redenen die binnen de invloedssfeer van de koper liggen.

 

3. Levering, aanvaarding, maatwerk.

3.1 Tenzij anders overeengekomen tussen Verkoper en Koper, vindt verzending plaats overeenkomstig de Incoterms 2020 DAP.

3.2 De levering/verzending geschiedt niettemin op kosten van de Koper; de door de Verkoper gemaakte vervoerskosten worden aan de Verkoper gefactureerd. Voor leveringen naar  de Waddeneilanden  worden in ieder geval – order gebonden - leveringskosten in rekening gebracht.

3.3 De leveringsverplichtingen en -termijnen worden opgeschort zolang de koper met meer dan 10% van zijn betalingsverplichtingen in gebreke blijft.

3.4 Extra kosten die voor ons ontstaan door ontbrekende of onjuiste leveringsinformatie van de koper (bijv. lossen alleen mogelijk met kraanwagen) worden aan de koper doorberekend.

3.5 Indien bij de aflevering van de goederen, indien overeengekomen, de Koper niet aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen, zullen de goederen hetzij op aanwijzing en voor risico van de Koper worden gelost, hetzij, bij gebreke van aanwijzing van de Koper, niet worden gelost en een tweede maal op kosten van de koper worden afgeleverd. Indien de Koper de Verkoper opdracht geeft de goederen te lossen zonder dat de Koper de afleverbon kan medeondertekenen, zal de Verkoper de Koper de afleverbon van de vervoerder toezenden. Indien de Koper niet binnen 24 uur na ontvangst bezwaar maakt tegen de afleverbon, zijn latere klachten uitgesloten.

3.6 Deelleveringen zijn toegestaan, tenzij de deelleveringen voor de Koper onredelijk bezwarend zijn.

3.7 Indien de hoeveelheden van de geleverde producten als gevolg van het fabricageproces enigszins afwijken van de werkelijk bestelde hoeveelheden, geeft dit de Koper niet het recht de aanvaarding te weigeren. De Verkoper factureert slechts de werkelijk geleverde hoeveelheid.

3.8 Bestellingen van speciale tinten, speciale afvullingen of op maat gemaakte producten kunnen nimmer geannuleerd of geretourneerd worden en dienen bij niet-afname nochtans volledig betaald te worden. . Op grond van de speciale productie kan niet uitgesloten worden dat er een meerproductie tot 10% uitgeleverd wordt. Deze meerproductie dient door de Koper worden aanvaard en betaald.

3.9 De levering geschiedt door een door de Verkoper aangewezen vervoerder en via een door de Verkoper gekozen transportroute en, in voorkomend geval, vanaf het door de Verkoper aangewezen magazijn. Vertraagde leveringen geven, indien deze zich binnen redelijke grenzen bewegen, geen recht op schadevergoeding of ontbinding. Overeengekomen leverdata en -tijdstippen zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen is.

3.10 Aanzienlijke, onvoorzienbare en niet aan verkoper toerekenbare bedrijfsstoringen, overschrijding van levertermijnen of leveringsuitval door Verkopers leveranciers evenals bijvoorbeeld productieonderbrekingen door gebrek aan grondstoffen, energie of arbeidskrachten, stakingen, uitsluitingen, moeilijkheden bij de verkrijging van vervoersmiddelen, verkeersstoringen, overheidsingrijpen,  pandemieën/epidemieën, een beperking of verhindering van het vrije verkeer van goederen en personen of gevallen van overmacht bij de verkoper en zijn onderleveranciers verlengen de leveringstermijn met de duur van de prestatiebelemmering, voor zover zij van invloed zijn op het vermogen om de goederen (tijdig) te kunnen leveren. De Verkoper zal de Koper onmiddellijk in kennis stellen van het begin en het einde van dergelijke belemmeringen. Indien de levering daardoor meer dan een maand wordt vertraagd, hebben zowel de Koper als de Verkoper het recht om van de overeenkomst af te zien voor de hoeveelheid waarop de leveringsbelemmering betrekking heeft, met uitsluiting van elke aanspraak op schadevergoeding. Rechten van de koper op ontbinding, opzegging of vernietiging in geval van een gebrekkige of onvolledige levering door een aan de Verkoper toe te rekenen omstandigheid blijft onverlet

 

4. Prijsbepaling

4.1 Tenzij er een schriftelijke prijsafspraak is gemaakt, worden de goederen gefactureerd tegen de actuele prijs die geldt op de datum van de bestelling.

4.2 Indien de verkoper na het sluiten van de overeenkomst maar vóór de verzending de prijzen periodiek verlaagt of verhoogt, worden de gewijzigde prijzen in rekening gebracht voor de nog af te nemen hoeveelheden. In geval van een prijsverhoging heeft de koper het recht zich onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de prijsverhoging, door middel van een schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding heeft geen gevolgen voor leveringen die reeds vóór de kennisgeving van de prijsverhoging hebben plaatsgevonden.

4.3 Buitengewone marktontwikkelingen en kostenwijzigingen geven de Verkoper het recht de prijzen dienovereenkomstig aan te passen of de overeenkomst te ontbinden on grond van onvoorziene omstandigheden.

4.4 Monsters worden enkel dan zonder kosten geleverd, indien Verkoper de Koper daarvan uitdrukkelijk schriftelijk in kennis stelt.

 

5. Betaling, factuur

5.1 De factuur is direct na  ontvangst  door de Koper verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor de aftrek van eventuele kortingen is voorafgaande schriftelijke toestemming nodig.  Eventuele overeengekomen korting op betaling binnen een aangegeven periode (kassakorting of korting contante betaling) op nieuwe facturen is niet toegestaan als er tegelijkertijd nog oudere verschuldigde facturen onbetaald zijn.

5.2 Bezwaren tegen de factuur/creditnota moeten door de koper binnen 30 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Bij het niet tijdig maken van bezwaar wordt de Koper geacht de factuur/creditnota te hebben aanvaard. De koper kan ook na het verstrijken van de termijn een correctie van de factuur/creditnota eisen, maar moet dan bewijzen dat de factuur/creditnota onjuist is.

5.3 Indien de Koper failliet is of in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is de Verkoper gerechtigd verdere leveringen slechts tegen vooruitbetaling te verrichten en openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar te maken.

5.4 Het is de koper niet toegestaan vorderingen op de Verkoper te verrekenen met de vorderingen van de Verkoper op de Koper, tenzij deze vorderingen onbetwist zijn of door middel van een in kracht van gewijsde gegane beslissing van een rechter zijn vastgesteld.

5.5 Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niét tijdig voldoet, is hij aan verkoper een (cumulatieve) rente verschuldigd van 10% per jaar.

5.6 Het staat verkoper vrij door hem ontvangen betalingen af te boeken op de openstaande kosten, de vervallen rente en op de oudste openstaande facturen, ook indien koper heeft aangegeven dat een betaling bedoeld is te worden afgeboekt op een bepaalde factuur of uit het overgemaakt bedrag blijkt dat koper beoogde een bepaalde factuur te voldoen.

5.7 Buitengerechtelijke inningskosten zijn door koper verschuldigd in elk geval, waarin verkoper zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde. Zij bedragen forfaitair EUR 500,- per incassoaanleiding.

 

6. Gegevensverwerking en gegevensoverdracht

6.1 De Verkoper heeft het recht om gegevens betreffende de goederen en het betalingsverkeer met de Koper op te slaan en te verwerken, voor zover dit noodzakelijk is voor de gebruikelijke ondersteuning en/of de goede uitvoering van de bestellingen. Daarbij zal de Verkoper - met toestemming van de Koper gegeven door het plaatsen van de bestelling - de door de zakelijke transactie gegenereerde en verzamelde gegevens (inclusief persoonsgegevens) doorgeven of delen voor een specifiek doel, met name binnen de DAW Groep (waarvan de bedrijven te vinden zijn op www.dawnederland.nl/privacyverklaring De overdracht van gegevens zoals bedrijfs- en adresgegevens en informatie over de verrichte rechtshandelingen vindt plaats om aan de dienstverplichtingen te voldoen en om de dienstverlening aan de koper te verbeteren. De Koper wordt gewezen op de aanvullende partnerinformatie van de Verkoper over de gegevensverwerking (ook beschikbaar op www.dawnederland.nl/privacyverklaring

 

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper totdat alle verplichtingen van de Koper uit hoofde van de wederzijdse handelsbetrekkingen volledig zijn voldaan, meer in het bijzonder ook totdat een rekening-courantsaldo is vereffend.

7.2 De koper is gerechtigd over de voorbehouden zaken te beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, zolang hij zijn verplichtingen jegens de verkoper tijdig nakomt.

7.3 De koper dient de Verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen indien derden rechten op de voorbehouden zaken van de verkoper of op zijn vorderingen willen vestigen of doen gelden.

7.4 Het eigendomsvoorbehoud geeft de verkoper het recht om in het geval van niet-nakoming de teruggave van de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen ook zonder voorafgaande termijn- of ingebrekestelling te eisen.

 

8. Gebreken / wanprestatie/aansprakelijkheid

8.1 Voor de overeengekomen kwaliteit van de geleverde goederen zijn de monsters van de verkoper en de verklaringen in de desbetreffende geldige technische informatie bepalend. Onbeduidende afwijkingen daarvan die verband houden met de productie en slechts een onwezenlijke aantasting van de bruikbaarheid vormen, vormen geen gebrek dat voor vergoeding in aanmerking komt. Dit geldt met name voor kleine afwijkingen in kleur en structuur. De medewerkers van de Verkoper zijn niet gerechtigd om kleurschakeringen en/of structuren te garanderen.

8.2 De Koper dient bij de aflevering van de goederen direct te controleren op verpakkings- en transportschade en volledigheid (juiste aantal colli), en hij dient afwijkingen en gebreken direct te melden bij de vervoerder en aan te tekenen op de afleverbon. De koper dient voorts de goederen binnen 48 uur na ontvangst op juistheid en op zichtbare gebreken te controleren en ons onverwijld op de hoogte te stellen van zichtbare gebreken. Verborgen gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking schriftelijk worden gereclameerd.

8.3 De koper dient de verkoper onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van niet uitgevoerde leveringen van de goederen op de overeengekomen plaats en tijd.  Latere klachten dat de goederen niet zijn geleverd, worden niet erkend. 

8.4 In geval van gerechtvaardigde, naar behoren gemelde gebreken heeft de Verkoper het recht, naar zijn keuze, het gebrek te herstellen of de goederen terug te nemen en nieuwe goederen zonder gebreken te leveren. Bij definitieve mislukking van beide soorten van herstel, heeft de Koper het recht om de koopprijs te verminderen of de overeenkomst te ontbinden.

8.5 De verjaringstermijn voor vorderingen wegens aansprakelijkheid voor materiaalgebreken bedraagt één jaar, tenzij er sprake is van in systeem aangebrachte gevelisolatieproducten, dan bedraagt de verjaringstermijn twee jaar.

8.6 Het mondelinge of schriftelijk gegeven technische advies van de verkoper over de toepassing is niet bindend en vormt  geen aansprakelijkheidsgrondslag - ook niet ten aanzien van eventuele rechten van derden - en ontslaat de Koper niet van zijn eigen onderzoek naar de geschiktheid van de goederen voor de beoogde doeleinden. Indien er nochtans aansprakelijkheid van de Verkoper aan de orde zou zijn, zijn de bepalingen van dit artikel 8 van overeenkomstige toepassing.

8.7 De verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken die door de koper zijn veroorzaakt als gevolg van een onjuiste bewerking of verwerking in strijd met de instructies of gebruikersvoorschriften, gebruik van ongeschikte additieven of vermenging, vermenging of andere combinatie met producten van andere fabrikanten die niet uitdrukkelijk schriftelijk door de verkoper onschadelijk zijn verklaard.

8.8 De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde producten en bovendien beperkt tot enkel de voor de overeenkomst typische, voorzienbare schade. In geval deze aansprakelijkheidsbeperking niet (rechts)geldig zou zijn, is de aansprakelijkheid van Verkoper in alle gevallen beperkt tot hetgeen de verzekeraar van Verkoper uitkeert, inclusief het eigen risico van Verkoper.

8.9 Verdere aanspraken op schadevergoeding door de koper (bijv. aanspraken op vergoeding van gevolgschade door een gebrek), ongeacht de rechtsgrond, zijn uitgesloten, tenzij deze zijn gebaseerd op opzet of grove nalatigheid.

8.10 In geval van een vordering uit hoofde van een recht van regres geldt, dat die vordering niet verder kan reiken dan hetgeen tussen Koper en Verkoper overeen is gekomen.  De Koper is gehouden om met haar afnemers afspraken te maken over gebreken, aansprakelijkheid en schade die gelijk lopen met dan wel gelijkwaardig zijn aan hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald.

8.11 De in deze leverings- en betalingsvoorwaarden opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet voor vorderingen wegens letsel aan leven, lichaam of gezondheid (productaansprakelijkheid) of als er sprake is van een schriftelijk vastgelegde kwaliteits- of duurzaamheidsgarantie.

8.12 Monsters van producten van steen en glas zijn niet bindend en tonen slechts het algemene uiterlijk van het product. Handmonsters en fragmenten kunnen nooit de verschillen in kleur, patroon, structuur, korrel en textuur verenigen. Kleurschakeringen van glaspanelen zijn alleen gelijk aan de overeenkomstige kleurschakeringen van de kleurentabel van RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. (Duits Instituut voor Kwaliteitsborging en Etikettering). Natuurlijke oneffenheden van natuursteen en glaspanelen, met name als gevolg van        een       zogenaamde sandwichconstructie, vormt evenmin een gebrek.

 

9. Verpakking, silo- en machinetechniek, terugzending van goederen

9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering inclusief verpakking overeenkomstig de bepalingen van relevante wetgeving. De verkoper is niet verplicht verkoopverpakkingen terug te nemen voor zover deze zijn aangesloten op landelijke verwijderings- of recyclingsystemen. Geleegde verkoopverpakkingen worden overeenkomstig de acceptatiespecificaties van de verwijderingsinstellingen verwijderd en gerecycleerd.

9.2 Ruilpallets moet op kosten van de Koper in schone en bruikbare staat worden geretourneerd binnen een termijn van vier weken na factuurdatum. Indien de ruilpallets niet of in onbruikbare staat wordt geretourneerd, behoudt de Verkoper zich het recht voor de vervangingswaarde aan de koper te factureren. Bij te late teruggave van de ruilpallets behoudt de Verkoper zich het recht voor een redelijke vergoeding te vragen voor achterstallig gebruik en eventuele slijtage.

9.3 Ruilpallets zijn geen verpakking maar transportmiddel en worden ofwel gefactureerd bij levering en gecrediteerd bij teruggave in perfecte staat, ofwel verrekend door middel van een palletrekening.

9.4 Indien terugzending van goederen is overeengekomen, geldt dit alleen voor verhandelbare goederen. Het retourneren van speciale tinten en op maat gemaakte producten is uitgesloten.

 

10. Extra overeenkomsten, Plaats van uitvoering en Plaats van jurisdictie

10.1 Bepalingen van de prijslijsten (bijv. met betrekking tot fabriekstinten, palletservice) gelden in aanvulling op deze Voorwaarden. Verdere aanvullende afspraken en/of overeenkomsten zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door beide partijen zijn bevestigd.

10.2 Deze Voorwaarden of de uitleg ervan worden niet beïnvloed, gewijzigd of aangepast door handelspraktijken, gebruiken alsmede mondelinge en/of stilzwijgende  of door gedragingen te ontstane afspraken.

10.3 De eventuele ongeldigheid, vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige voorwaarden onverlet. Ter vervanging van deze ongeldige, vernietigbare of nietige bepaling komt een nieuwe bepaling die in economische zin de oorspronkelijke bepaling het meest benadert.

10.4 De plaats van ten uitvoerlegging van alle verbintenissen is aan de zetel van de Verkoper.

10.5 Op alle geschillen tussen Koper en Verkoper is het Nederlandse recht  van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

10.6 De bevoegde rechter aan de zetel van de Verkoper is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen van welke aard dan ook die samenhangen met en/of voortvloeien uit de handelsrelatie tussen Verkoper en Koper. De verkoper kan de koper ook dagvaarden bij de bevoegde rechter aan de woonplaats van Koper.

10.7 De contractuele relatie tussen de Verkoper en de Koper is vertrouwelijk.

 

 

 

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.


* Verplichte velden